+1 ໂຫວດ

ຄວາມໝາຍຂອງ Open Source ແລະ ຄຳນິຍາມ 10 ປະການຂອງ Open Source

 

ຄືການພັດທະນາລະບົບໃດລະບົບໜຶ່ງທາງດ້ານຄອມພິວເຕີດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ສ້າງສັນຫລືຜູ້ຄິດຄົ້ນບໍ່ຖືເອົາສິດທິແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການພັດທະນາລະບົບນັ້ນ ໆ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍແຫລ່ງຕົ້ນກຳເນີດຂອງລະບົບນັ້ນ ເຊັ່ນ source code ຫລືຄວາມເປັນມາທາງດ້ານເທັກນິກຂອງການພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳເອົາລະບົບນັ້ນ ໆໄປພັດທະນາໄດ້ຕໍ່ໄປ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂທາງກົດຫມາຍບາງປະເພດ ເຊັ່ນ GPL, BSD, OSL, AFL ເປັນຕົ້ນ
ຊອຟຕ໌ແວລ໌ໂອເພນຊອລ໌ສ (open source software - OSS) ຄື ຊອຟຕ໌ແວລ໌ທີ່ເປີດເເຜີຍຫລັກການຫລືແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເທັກໂນໂລຢີຂອງຊອຟທ໌ແວນັ້ນໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກໄດ້ໃຊ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບາງປະການທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທຳການແກ້ໄຂ ດັດແປງແລະ ເຜີຍແຜ່ໂປແກມຕົ້ນສະບັບ  (source code) ໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທາງຂໍ້ຕົກລົງທາງກົດຫມາຍ ເຊັ່ນ GPL License ຫລື BSDLicenseເຊິ່ງປະຈຸບັນມີການກຳນົດໂດຍກຸ່ມຜູ້ກຳນົດໂອເພ່ນຊອລ໌ສ ທີ່ວາງຂໍ້ກຳນົດຄຳນິຍາມ 10 ປະການໃນການກຳນົດວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວກັບໂອເພ່ນຊອລ໌ສ ຄື

1.        ເງື່ອນໄຂຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ໃດໃນການຈຳໜ່າຍຫລືການຈ່າຍແຈກຊອຟທ໌ແວລ໌ໃຫ້ເປັນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊອຟທ໌ແວລ໌ແບບແຍກສ່ວນທີ່ປະກອບດ້ວຍຊອຟທ໌ແວລ໌ຈາກຫລາຫລາຍແຫລ່ງ ແລະຈະຕ້ອງບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດໃດໆທີ່ກ່ຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ສິດທິຫລືຄ່າສິດທິໃດໆ ໃນການຈຳໜ່າຍຊອຟທ໌ແວລ໌ນັ້ນ ກ່າວຄືໃຫ້ມີການຈ່າຍແຈກໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີການຄິດຄ່າຕອບແທນ
2.        ໂປຣແກຣມນັ້ນຈະຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບ source codeແລະຈຳຕ້ອງຍິນຍອມໃຫ້ມີການແຈກຈ່າຍໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບ  (source code) ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂປຣແກຣມທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງການແປງເປັນໂປແກມທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ ໂດຍຫາກແມ່ນບໍ່ສາມາດນຳສິນຄ້ານັ້ນແຈກຈ່າຍໄດ້ພ້ອມໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບ  (source code) ກໍຈຳຕ້ອງຫາແຫລ່ງທີ່ເປັນສາທາລະນະທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບ ຊອລ໌ສໂຄ້ດໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລືຕົ້ນທຶນອື່ນໃດ ທັງນີ້ໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບ  (source code) ນັ້ນຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ນັກໂປຣແກຣມສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຈຳຕ້ອງປາດສະຈາກຊຶ່ງການຂຽນໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການສັບສົນໂດຍເຈດຕະນາ ລວມທັງຕ້ອງບໍ່ມີລັກສະນະຂອງໂຄງສ້າງການເຮັດວຽກຂອງໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບທີ່ຈຳຕ້ອງມີຕົວແປພາສາສະເພາະ (translator) ຫລືມີສ່ວນທີ່ຕ້ອງນຳເຂົ້າສູ່ໂປແກມໃນຮູບແບບຂອງໂປແກມທີ່ແປງສະພາບແລ້ວ  (preprocessor)
3.        ເງື່ອນໄຂຈະຕ້ອງຍິນຍອມໃຫ້ສາມາດທຳການພັດທະນາຕໍ່ຍອດໄດ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍແຈກເຊັ່ນດຽວກັນກັບເງື່ອນໄຂຂອງໂປຣແກຣມສະບັບເລີ່ມຕົ້ນ
4.        ເງື່ອນໄຂອາດຈະວາງຂໍ້ກຳນົດໃນການຈຳກັດເຜີຍແຜ່ໂປແກມຕົ້ນສະບັບ  (source code) ສະບັບທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂນັ້ນໄດ້ຍິນຍອມໃຫ້ມີການແຈກຈ່າຍ patch file ພ້ອມໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບເພື່ອປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂໂປຣແກຣມນັ້ນໃນເວລາທຳການສ້າງໂປຣແກຣມ ທັງເງື່ອນໄຂຈຳຕ້ອງຍິນຍອມໃຫ້ມີການແຈກຈ່າຍໂປຣແກຣມນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂປຣແກຣມຕົ້ນສະບັບໄດ້ ແຕ່ເງື່ອນໄຂນັ້ນອາດຈະກຳນົດໃຫ້ໂປແກມສະບັບຕໍ່ຍອດໃຊ້ຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງຫລືໃຊ້ລຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂປຣແກຣມສະບັບເລີ່ມຕົ້ນກໍໄດ້
5.        ເງື່ອນໄຂຈະຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດສະເພາະບຸກຄົນຫລືກຸ່ມບຸກຄົນໃດ ໆ
6.        ເງື່ອນໄຂຕ້ອງບໍ່ຈຳກັດການໃຊ້ງານຂອງໂປແກມໃນຮູບແບບໃດຮູບແບບໜຶ່ງອັນເປັນການສະເພາະ
7.        ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບທຸກຄົົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຣແກຣມນັ້ນ
8.        ສິດທິໃດ ໆຂອງໂປຣແກຣມນັ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ສະເພາະເຈາະຈົ່ງກັບສິນຄ້າໜຶ່ງສິນຄ້າໃດ
9.        ເງື່ອນໄຂຕ້ອງບໍ່ກຳນົດອັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈຳກັດໃນການໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບໂປຣແກຣມອື່ນ ເຊັ່ນກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວກັບໂປຣແກຣມແບບໂອເພ່ນຊອລ໌ສະເທົ່ານັ້ນ
10.        ຕ້ອງບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດໃດ ໆໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂອງໃຜຫລືເທັກໂນໂລຢີແບບໃດເປັນການສະເພາະ

 ທີ່ມາ Wikipedia.org 
credit:birdflu2007.exe
ໄດ້ຖາມ ທັນວາ 1, 2016 ໃນ Computer Zone ໂດຍ No Noy Seebounhueng (1,560 ຄະແນນ)

ກະລຸນາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າສູ່ ລາວຊ້າາາາາາ Laozaa dot com ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພົບກັບ ຄວາມຫນ້າຮັກ ແລະ ສົດໄສ ຂອງ ຄົນລາວຮຸ່ນໃຫມ່ໄວຊ່າ........ໄດ້ທີ່ນີ້.