ຜູ່ໃຊ້ ທ້າວເຕີ້

ສະມາຊິກສຳລັບ: 2 ອາທິດ (ຕັ້ງແຕ່ ພຶດສະພາ 9)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ ທ້າວເຕີ້

ຄະແນນ: 170 ຄະແນນ (ອັນດັບ #18)
ຄຳຖາມ: 2
ຄຳຕອບ: 0
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 0 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ ທ້າວເຕີ້