ຜູ່ໃຊ້ Frank Xayachack

ສະມາຊິກສຳລັບ: 9 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ພະຈິກ 16, 2016)
ປະເພດ: ຊຸບເປີ້ຜູ່ເບິ່ງແຍງລະບົບ
ສິດທິພິເສດ: ຈັດໝວດໝູ່ຄຳຖາມຄືນໃໝ່
ແກ້ໄຂຄຳຖາມ
ແກ້ໄຂຄຳຕອບ
ແກ້ໄຂຄຳເຫັນ
ແກ້ໄຂໂພສແບບງຽບໆ
ກຳລັງປິດຄຳຖາມ
ກຳລັງເລືອກຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມ
ເບິ່ງ IP ທີ່ໂພສໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່
ເບິ່ງໃຜທີ່ລົງຄະແນນ ຫຼື ຕິດທຸງໃຫ້ໂພສ
ອະນຸມັດ ຫຼື ປະຕິເສດໂພສ
ການເຊື່ອງ ຫຼື ສະແດງໂພສ
ກຳລັງລຶບໂພສທີ່ຖືກເຊື່ອງ
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
ຊື່ເຕັມ: Frankkung
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ Frank Xayachack

ຄະແນນ: 480 ຄະແນນ (ອັນດັບ #5)
ຄຳຖາມ: 2
ຄຳຕອບ: 5
ຄຳເຫັນ: 3
ໂຫວດໃນ: 0 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 12 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Frank Xayachack