ຜູ່ໃຊ້ Khamlek Homsombath

ສະມາຊິກສຳລັບ: 8 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ທັນວາ 9, 2016)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ: Khamlek Homsombath
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ Khamlek Homsombath

ຄະແນນ: 150 ຄະແນນ (ອັນດັບ #23)
ຄຳຖາມ: 0
ຄຳຕອບ: 1
ຄຳເຫັນ: 1
ໂຫວດໃນ: 0 ຄຳຖາມ, 1 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 1 ໂຫວດມັກ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Khamlek Homsombath