ຜູ່ໃຊ້ Khammany

ສະມາຊິກສຳລັບ: 3 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ພຶດສະພາ 8)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ Khammany

ຄະແນນ: 200 ຄະແນນ (ອັນດັບ #15)
ຄຳຖາມ: 1
ຄຳຕອບ: 2
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 0 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Khammany