ຜູ່ໃຊ້ Os555

ສະມາຊິກສຳລັບ: 1 ປີ (ຕັ້ງແຕ່ ເມສາ 3, 2016)
ປະເພດ: ຊຸບເປີ້ຜູ່ເບິ່ງແຍງລະບົບ
ສິດທິພິເສດ: ຈັດໝວດໝູ່ຄຳຖາມຄືນໃໝ່
ແກ້ໄຂຄຳຖາມ
ແກ້ໄຂຄຳຕອບ
ແກ້ໄຂຄຳເຫັນ
ແກ້ໄຂໂພສແບບງຽບໆ
ກຳລັງປິດຄຳຖາມ
ກຳລັງເລືອກຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມ
ເບິ່ງ IP ທີ່ໂພສໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່
ເບິ່ງໃຜທີ່ລົງຄະແນນ ຫຼື ຕິດທຸງໃຫ້ໂພສ
ອະນຸມັດ ຫຼື ປະຕິເສດໂພສ
ການເຊື່ອງ ຫຼື ສະແດງໂພສ
ກຳລັງລຶບໂພສທີ່ຖືກເຊື່ອງ
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ Os555

ຄະແນນ: 1,170 ຄະແນນ (ອັນດັບ #2)
ຄຳຖາມ: 3
ຄຳຕອບ: 8 (2 ຖືກເລືອກວ່າດີທີ່ສຸດ)
ຄຳເຫັນ: 15
ໂຫວດໃນ: 2 ຄຳຖາມ, 2 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 4 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Os555