ຜູ່ໃຊ້ Tolomold

ສະມາຊິກສຳລັບ: 7 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ທັນວາ 21, 2016)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ Tolomold

ຄະແນນ: 210 ຄະແນນ (ອັນດັບ #14)
ຄຳຖາມ: 1
ຄຳຕອບ: 1
ຄຳເຫັນ: 2
ໂຫວດໃນ: 2 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 2 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Tolomold