ຜູ່ໃຊ້ Z3ro

ສະມາຊິກສຳລັບ: 7 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ທັນວາ 28, 2016)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ Z3ro

ຄະແນນ: 280 ຄະແນນ (ອັນດັບ #7)
ຄຳຖາມ: 0
ຄຳຕອບ: 4
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 0 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 1 ໂຫວດມັກ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ Z3ro