ຜູ່ໃຊ້ khumphol

ສະມາຊິກສຳລັບ: 5 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ມີນາ 1)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ khumphol

ຄະແນນ: 150 ຄະແນນ (ອັນດັບ #22)
ຄຳຖາມ: 2
ຄຳຕອບ: 0
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 0 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 1 ໂຫວດມັກ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ khumphol