ຜູ່ໃຊ້ lermZA

ສະມາຊິກສຳລັບ: 7 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ມັງກອນ 11)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ lermZA

ຄະແນນ: 570 ຄະແນນ (ອັນດັບ #4)
ຄຳຖາມ: 0
ຄຳຕອບ: 9
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 11 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 11 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 0 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ lermZA