ຜູ່ໃຊ້ nokieng

ສະມາຊິກສຳລັບ: 7 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ມັງກອນ 10)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ nokieng

ຄະແນນ: 260 ຄະແນນ (ອັນດັບ #10)
ຄຳຖາມ: 1 (ເລືອກ 1 ຄຳຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດ)
ຄຳຕອບ: 1
ຄຳເຫັນ: 2
ໂຫວດໃນ: 4 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 4 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 2 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ nokieng