ຜູ່ໃຊ້ onon

ສະມາຊິກສຳລັບ: 3 ເດືອນ (ຕັ້ງແຕ່ ພຶດສະພາ 9)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ onon

ຄະແນນ: 220 ຄະແນນ (ອັນດັບ #12)
ຄຳຖາມ: 1
ຄຳຕອບ: 1
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 3 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ onon

ສະບ່າຍດີ
ພຶດສະພາ 9 ໂດຍ onon