ຜູ່ໃຊ້ onon

ສະມາຊິກສຳລັບ: 2 ອາທິດ (ຕັ້ງແຕ່ ພຶດສະພາ 9)
ປະເພດ: ຜູ່ໃຊ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກ
ຊື່ເຕັມ:
ສະຖານທີ່:
ເວັບໄຊ:
ກ່ຽວກັບ:

ກິດຈະກຳໂດຍ onon

ຄະແນນ: 210 ຄະແນນ (ອັນດັບ #11)
ຄຳຖາມ: 1
ຄຳຕອບ: 1
ຄຳເຫັນ: 0
ໂຫວດໃນ: 3 ຄຳຖາມ, 0 ຄຳຕອບ
ໃຫ້ອອກ: 3 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ
ໄດ້ຣັບ: 2 ໂຫວດເຫັນດີ, 0 ໂຫວດບໍ່ເຫັນດີ

Wall ສຳລັບ onon

ສະບ່າຍດີ
ພຶດສະພາ 9 ໂດຍ onon