Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Lifestyle (ການດຳລົງຊີວິດ) => Health & Beauty => Topic started by: devsmudger on September 12, 2017, 05:48:34 PM

Title: ເປັນຜື່ນ ບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
Post by: devsmudger on September 12, 2017, 05:48:34 PM
ຜູ້ກ່ຽວມີອາການພູມແພ້ມາແຕ່ນ້ອຍແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຕອນອາກາດປ່ຽນ ທັງຫວັດທັງ ຜົດຜື່ນຂຶ້ນຕາມແຂນຂາແລະລຳໂຕ

ທີ່ລຳຄານແມ່ນແຮງເກົາແຮງຄັນ ໄປຫາຫມໍກະໄດ້ຢາມາທາພໍທູເລົາອາການ ໃຜທີວິທີໃດທີ່ດີກ່ວານີ້ແນ່  :-\ :-\ :-\
Title: Re: ເປັນຜື່ນ ບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
Post by: Os555 on September 13, 2017, 01:24:46 PM

ລອງປຶກສາ ກັບຫມໍເບິ່ງ ເຫັນ ຂະເຈົ້າມີ ແບບ ເອົາໄປເທສ ວ່າແພ້ຫຍັງ ແລະ ປົວໃຫ້ຖືກ ອັນນະ.
Title: Re: ເປັນຜື່ນ ບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
Post by: Frank Xayachack on September 15, 2017, 09:39:05 AM
ເຮົາກະເປັນຄືກັນ ແມ່ກະເປັນ ລາວໄປຫຼິ້ນ ໂຢຄະ ແລ້ວມັນກະເຊົາໄປເອງເລີຍກະຍັງງົງໆຢູ່.. ສ່ວນເຮົາບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນກະຍັງອອດໆແອດໆຢູ່ບາງເທື່ອ
Title: Re: ເປັນຜື່ນ ບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
Post by: Os555 on September 17, 2017, 08:41:09 AM
ພູມແພ້ຫາຍຍາກສຸດ
ຄືລຸຸງເປັນແພດັງ ອາກາດປ່ຽນກະ ຫາຍໃຈຍາກໂລດ
ເຮົາກະເປັນຄືກັນ ແມ່ກະເປັນ ລາວໄປຫຼິ້ນ ໂຢຄະ ແລ້ວມັນກະເຊົາໄປເອງເລີຍກະຍັງງົງໆຢູ່.. ສ່ວນເຮົາບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນກະຍັງອອດໆແອດໆຢູ່ບາງເທື່ອ