Laozaa ເວັບໄຊຂອງຄົນໄວ ຊ່າາາາາາາາາາາາາ

Lifestyle (ການດຳລົງຊີວິດ) => ປັນຫາຊີວິດ - ສັງຄົມ => Topic started by: Bio Thanin on September 23, 2017, 09:23:29 PM

Title: ມີປັນຫາເລື່ອງການຮັບຮູ້
Post by: Bio Thanin on September 23, 2017, 09:23:29 PM
ນ້ອງເປັນຄົນໜື່ງທີ່ມັກຫາຄວ່າມຮູ້ໃໝ່ໆຈາກການອ່ານໜັງສື,ເບິ່ງໜັງ,ການຟັງ,ການຟັງ ຫຼື ການເບິ່ງນັ້ນແມ່ນເຂົ້າໃຈແລ້ວສະຫຼຸບໄດ້ ແລະເຂົ້າງ່າຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໂດຍບໍ່ຜ່ານຮູບຟາບຫຼືສຽງນັ້ນຍັງມີການອ່ານທີ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນນ້ອງວ່າຄວາມຮູ້ຈາກການອ່ານນີ້ມັນຍັງຫຼາຍກວ່າທັງການຟັງ ແລະ ເບິ່ງມາລວມກັນດ້ວຍຊ້ຳ ແຕ່ປັນຫາທີ່ເກີດກັບນ້ອງກະຄືການອ່ານ ເປັນຫຼາຍເທື່ອທີ່ອ່ານໜັງສືຈົບແລ້ວສະຫຼູບບໍ່ໄດ້ຈົນໄດ້ກັບໄປອ່ານຄືນເປັນຫຼາຍໆຮອບ   ມີວິທີຊ່ອມແຊມສະໝອງສ່ວນນີ້ແນວໃດແດ່ບໍ່ນໍ້
Title: Re: ມີປັນຫາເລື່ອງການຮັບຮູ້
Post by: thebrown on September 24, 2017, 10:03:27 AM
ຖ້າປື້ມທີອ່ານ ມີການແບ່ງເປັນຫົວບົດ. ແນະນຳ ໃຫ້ສະຫຼຸບເປັນຫົວບົດໄປ ແລ້ວຈິງຄ່ອຍຊັງຊານຳເອົາສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະບົດມາສັງລວມບາດດຽວ.
ສ່ວນຕົວແມ່ນນຳໃຊ້ວິທີນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການສະຫຼຸບຄວາມໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການເລືອກຊື້ປື້ມຫົວໃໝ່ໆ ເພາະເຮົາເບິ່ງຫົວບົດໃນສາລາບານປະກອບການຕັດສິນໃຈຊື້ :)
Title: Re: ມີປັນຫາເລື່ອງການຮັບຮູ້
Post by: Os555 on September 24, 2017, 04:23:57 PM


ອັນນີ່ແມ່ນເຕັກນິກສ່ວນໂຕເດີ້.

ແນະນຳໃຫ້ ເບິ່ງທຸກຢ່າງເປັນພາບລວມ ຫາເຫດຜົນ ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງຮຽນຮູ້ນັ້ນເພື່ອຫຍັງ ແລະ ມັນແມ່ນຫຍັງ, ມັນມາຈາກໃສ,ໄດ້ແນວໃດ?

ມີຄຳຖາມກັບໂຕເອງຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ ແລະ ຫາຄຳຕອບໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ຈະຮຽນ ເຮັດຕັ່ງ,

ຕັ່ງມັນແມ່ນອຸປະກອນ ເອົາໄວ້ນັ່ງ,
ສ້າງດ້ວຍ ໄມ້, ເຫລັກ, ຢາງ ຫລື ປູນ.
ສ້າງດ້ວຍການເອົາ ໄມ້ຫລື ເຫລັກ ມາຕໍ່ກັນໃກ້ມີບ່ອນສຳລັບຮອງນັ່ງ.

ຫາກຈັບໃຈຄວາມເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ແລ້ວຄ່ອຍລົງເລີກລາຍລະອຽດ
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ເປັນພາບໃຫຍ່
Title: Re: ມີປັນຫາເລື່ອງການຮັບຮູ້
Post by: smartcat on December 10, 2017, 11:05:31 AM
ວິທີສ່ວນໂຕແມ່ນເວລາອ່ານຈະຈົດກ່າຍເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນເລົ່ານັ້ນອອກມາ
ການຈົດເປັນການລື້ມຄືນເນື້ອຫາສຳຄັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ ແລະ ຍັງສະຫຼຸບປະເດັນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ