Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ເຂົ້າມັນໄກ່

Pages: [1] 2 3
1

ທ່ານເຄີຍເປັນແມ່ນບ່ອນເວລາປ່ຽນນ້ຳໃຫມ່ ປາມັກຕາຍ
ເປັນແນວນັ້ນ ຍ້ອນຜູ້ລ້ຽງປາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງປາພຽງພໍ
ດຽວ ຂພຈ ຈະຂໍມາແນະນຳວິທີການປ່ຽນນ້ຳຕູ້ປາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ສຳລັບຕູ້ປາໃຫມ່ລ້າງເທື່ອທຳອິດ
ການລ້າງຕູ້ປາ ເທື່ອທຳອິດກ່ອນລ້ຽງປາ ຫ້າມໃຊ້ພວກນ້ຳຢາລ້າງຈານ ຫລື ສະບູ່ໃດໆເດັດຂາດ
ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນ້ຳລ້າຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການຈັດຕູ້ປາຄວນຈັດຕັ້ງແຕ່ຫລັງມາຫນ້າຕູ້
ໂດຍໃຫ້ສ່ວນກາງຂອງຕູ້ໂລ່ງໄວ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ປາມີບ່ອນລອຍນ້ຳ. ຖ້າຈະໃສ່ຫິນຫລືຂີ້ຊາຍ
ຄວນເຮັດໃຫ້ທາງຫລັງຕູ້ມີຫິນຫລືຊາຍ ສູງກວ່າຫນ້າຕູ້ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກເວລາທຳຄວາມສະອາດ.

ການປ່ຽນນ້ຳຕູ້ປາທີ່ລ້ຽງຢູ່
ຫລາຍໆໆໆ ນັກລ້ຽງປາມືໃຫມ່ ມັກຈະໄປປ່ຽນນ້ຳຈົນໝົດຕູ້ ເມື່ອເຫັນນ້ຳຄຸ່ນ
ອັນນີ້ແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດເດັດຂາດເດີ້! ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ປາຊັອກ ຍ້ອນສະພາບນ້ຳປ່ຽນແປງຫລາຍເກີນໄປ
ຄືໆກັບຄົນຢູ່ຫນາວ ມາຢູ່ຮ້ອນໄວໆນັ້ນລະ ປາກໍບໍ່ມັກໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມປ່ຽນແປງໄວໆ
ດັ່ງນັ້ນ ການປ່ຽນນ້ຳຄວນດູດນ້ຳກົ້ນຕູ້ອອກພຽງ 5-20% ຂອງຕູ້ເທົ່ານັ້ນ
ແລ້ວໃຫ້ຕື່ມນ້ຳລົງໄປໃຫ້ໄດ້ປະລິມານເທົ່າເກົ່າ.
ຄວນປ່ຽນນ້ຳແບບນີ້ທຸກໆ 2-4 ອາທິດ ເມື່ອເຫັນນ້ຳເລີ່ມຄຸ້ນ

ນ້ຳທີ່ໃຊ້
ອາດຈະໃຊ້ນ້ຳປະປາກໍໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ຊື້ຢາຂ້າຄຣໍລີນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລ້ຽງປາໄດ້ທັນທີ່ມາໃຊ້
ເອົາຢ່າໂຕນີ້ໃສ່ ແຊ່ນ້ຳໄວ້ 30 ນາທີ ກໍສາມາດລ້ຽງໄດ້ເລີຍ.
ຖ້າບໍ່ມີຢາໂຕນີ້ແມ່ນໃຫ້ແຊ່ນ້ຳໃສ່ໃຫ ຫລື ຊາມຖິ້ມໄວ້ 2-3 ມື້.

ແຖມທ້າຍ ເມື່ອທ່ານປ່ຽນນ້ຳບໍ່ຄວນໄປຍ້າຍສິ່ງຂອງທີ່ຕົບແຕ່ງເດັດຂາດ
ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງຍ້າຍ ກໍຄວນເຮັດໃຫ້ມັນໃກ້ຄຽງກັບແບບເກົ່າທີ່ສຸດ
ເພາະປາຈະໄດ້ລຶ້ງເຄີຍກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕົນອາໄສຢູ່
ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຫ້າມເອົາມືຂອງທ່ານ ໄປແຍ່ຈັບນັ້ນຈັບນີ້ໃນຕູ້ປາເລື້ອຍໆ
ເພາະປາຈະຕື່ນ ແລະ ເປັນໂລກລະຫວາດລະແວງ ເຮັດໃຫ້ປາອາຍຸສັ້ນ ແລະ ບໍ່ລອຍຫລິ້ນຄືໃນທຳມະຊາດ
ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ "ໃຫ້ເບິ່ງແຕ່ຕາ ມືຫ້າມຕ້ອງ" ໃຫ້ເອົາມືຂອງທ່ານອອກຫ່າງຕູ້ປາຫລາຍໄດ້ເທົ່າໃດ ປາຍິ່ງມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນ

2

1. ຕູ້ປາ:
ກ່ອນຈະເລີ່ມລ້ຽງປາ ທຳອິດກະຕ້ອງຄິດກ່ອນວ່າຈະລ້ຽງໃສ່ໃສ?
ໃສ່ຕູ້ແກ້ວ ຫລື ໃສ່ອ່າງ? ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນິຍົມລ້ຽງໃສ່ຕູ້ແກ້ວ
ເພາະຜູ້ລ້ຽງສາມາດເຫັນປາທີ່ລ້ຽງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ຕູ້ແກ້ວມີຂະຫນາດມາດຕະຖານດັ່ງນີ້: 12'', 24'', 36'', 48'', 60'' ,72''
ການລ້ຽງໃສ່ຕູ້ຂະໜາດຕ່ຳກວ່າ 36'' ແມ່ນຈະລ້ຽງໄດ້ສະເພາະປານ້ອຍໆ ຫຼື ປາຄຳ ໂຕນ້ອຍໄດ້ພຽງແຕ່ 3-6 ໂຕເທົ່ານັ້ນ
ແລະ ຈະມີຂໍ້ເສຍຄື ປາຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ປາບໍ່ຄ່ອຍສະແດງພຶດຕິກຳຄືກັບຢູ່ນຳທຳມະຊາດ,
ນອກນັ້ນການລ້ຽງປາໃນຕູ້ທີ່ໃຫຍ່ ຍັງມີພື້ນທີ່ໃຫ້ເຮົາປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ປາຮູ້ສຶກຄືກັບຢູ່ໃນທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ.
ການເລືອກຊື້ຕູ້ຖ້າເປັນຕູ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແກ້ວຄວນມີຂະຫນາດຫນາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕູ້ແຕກເວລາເອົາຫິນ ແລະ ຊາຍໃສ່ຕູ້.
ສຳຄັນທີ່ສຸດ ບ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຕູ້ປາໄວ້ ຄວນມີຟອງສະໂນຮອງພື້ນສະເໝີ!

2. ລະບົບຕອງນ້ຳ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດນ້ຳ
ລະບົບຕອງນ້ຳ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫລາຍໃນການລ້ຽງປາ
ເພາະການປ່ຽນນ້ຳແຕ່ລະຄັ້ງ ມີຄວາມຊ່ຽງທຸກຄັ້ງທີ່ປາຈະຊ໋ອກນ້ຳຕາຍ
ນອກນັ້ນ ເມື່ອປາກິນອາຫານ ແລະ ຖ່າຍອອກມາ ຖ້າຂອງເສຍມີປະລິມານສະສົມຢູ່ຫລາຍ
ກໍ່ຈະເປັນພິດຕໍ່ປາ ເຮັດໃຫ້ປາບໍ່ສະບາຍ ຈົນເຖິງຕາຍໄດ້.
ລະບົບກອງນ້ຳຈຶ່ງເປັນທາງອອກທີ່ນັກລ້ຽງປາຕ້ອງມີໄວ້
ລະບົບກອງນ້ຳມີຫລາຍປະເພດ ເຊິ່ງຈະມີທັງແບບໃນຕູ້ ແລະ ນອກຕູ້
ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ແມ່ນລະບົບກອງແບບລອຍ (ນອກຕູ້)

3. ປ້ຳອາກາດ
ຫລາຍທ່ານຄືຈະຮູ້ແລ້ວວ່າເອົາໄວ້ເຮັດຫຍັງ ບໍ່ຂໍເວົ້າລາຍລະອຽດດີກວ່າ
ເອົາເປັນວ່າ ຖ້າລ້ຽງປາທົ່ວໄປມີໄວ້ 1 ອັນກໍຖືວ່າໄດ້ແລ້ວ
ແຕ່ຖ້າລ້ຽງປາຄຳ ອາດຈະຕ້ອງມີອັນທີ່ໃຫ້ລົມໄດ້ຫລາຍແນ່.
ປ້ຳອາກາດຄວນເລືອກເອົາໂຕທີ່ທົນ ເພາະຕ້ອງເປີດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ

4. ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ ຫິນຊາຍ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ
ຫິນ, ຊາຍ, ຂອນໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ເປັນເຄື່ອງຕົບແຕ່ງຕູ້ປາ ເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ
ນອກນັ້ນຫິນ, ຊາຍ ຍັງເປັນບ່ອນຍຶດເກາະຂອງຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ.
ກ້ອນຫິນໃຫຍ່ໆຖ້າຈະເອົາມາຕົບແຕ່ງ ບໍ່ຄວນເປັນປະເພດຫິນປູນ ແລະ ຄວນມີຫິນນ້ອຍ ຫລື ຊາຍຫອງພື້ນ
ເພື່ອກະຈາຍນ້ຳຫນັກ ກັນບໍ່ໃຫ້ຕູ້ແຕກ. ຕົ້ນໄມ້ ອາດຈະໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ຢາງກໍໄດ້ ເຊິ່ງມີຂໍ້ດີຄື ທົນ ສີສັນສົດໃສ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ລະລາຍຂອງເສຍ
ທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳໄດ້ ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ນ້ຳທຳມະຊາດ ແມ່ນມີລາຄາບໍ່ແພງ 5,000 ກີບຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ຄວນມີແສງແດດ
ຖືກຕູ້ປາມື້ລະຫນ້ອຍ. ນອກນັ້ນການປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປາທີ່ລ້ຽງນຳ
ເພາະປາບາງຊະນິດ ຈະທຳລາຍຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ສະນັ້ນ ຄວນສຶກສາກ່ອນສະເຫມີວ່າປາທີ່ລ້ຽງສາມາດປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳນຳໄດ້ຫລືບໍ່.

5. ຢາສຳມະປິ
ໃນປັດຈຸບັນການລ້ຽງປາຖືວ່າງ່າຍຂຶ້ນຫລາຍ
ເພາະມີຢາຕ່າງໆ ໃນການປັບສະພາບນ້ຳຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຕັ້ງແຕ່ ຢາຂ້າຄໍຣີນ ທີ່ຂວດຫນຶ່ງ 20,000 ກີບ ສາມາດໃຊ້ເວລາປ່ຽນນ້ຳໃຫມ່
ແທນທີ່ແຕ່ກີ້ຈະຕ້ອງຖ້າມື້ສອງມື້ ເມື່ອໃຊ້ຢານີ້ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລ້ຽງປາໄດ້ທັນທີ!
ນອກນັ້ນຍັງມີຢາປັບນ້ຳໃສ, ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຢາປ້ອງກັນໄຄຂຶ້ນ, ຢາແກ້ໂລກພະຍາດຕ່າງໆ ອີກຫລາຍຢ່າງ.
ຖ້າຈະລ້ຽງປາແນະນຳຄວນມີຢາ ຂ້າຄໍຣີນ, ປັບນ້ຳໃສ ແລະ ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ໄວ້ຢ່າງລະຂວດເປັນດີ.
ຢ່າໃຊ່ຢາເກີນຂະໜາດ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍມື້, ຄວນໃຊ້ທຸກໆ 1 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.

ມາຮອດນີ້ກໍຫມົດແລ້ວ ສຳລັບສິ່ງທີ່ຄວນຄິດກ່ອນລ້ຽງປາ
ຫວັງວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ້ສະມາຊິກບໍ່ຫນ້ອຍກໍຫລາຍເນາະ
ມາລ້ຽງປານຳກັນ ເພື່ອແກ້ເຊງຈາກການນັ່ງຫນ້າຄອມເດີ້ພີ່ນ້ອງ!

by Defago

3
ປະໂຫຍດຂອງການກິນຫົວກະທຽມ


ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຫົວກະທຽມທີ່ເຮົາປຸງແຕ່ງກິນທຸກມື້ນັ້ນມີປະໂຫຍດ?
ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະບໍ່ມັກເພາະກິ່ນຂອງມັນອອກແນວຂິວໆ ເລີຍເປັນສິ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດໄປໃນບາງເມນູອາຫານ
ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວຫົວກະທຽມເປັນພືດສະມຸນໄພສະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດບຳບັດຮັກສາໂລກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ:
1. ກິນຫົວກະທຽມເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ພິວໜັງສະອາດ ເພາະຫົວກະທຽມຈະໄປທຳຄວາມສະອາດເລືອດຊ່ອຍ
ໃຫ້ຮັກສາຜິວໜັງທີ່ເປັນຕຸ່ມ, ຜິວໜັງດາງດຳ, ສິວ ແລະຝີດີຂື້ນ.
2. ຫົວກະທຽມຊ່ອຍຫຼຸດຄວາມດັນຂອງເລືອດສູງເພາະກະທຽມຈະໄປຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດໃຫ້ກ້ວາງຂື້ນ.
3. ປ້ອງກັນພະໜັງຫຼອດເລືອດໜາແລະແຂງຕົວ ເພາະຫົວກະທຽມຈະໄປສ້າງສານ ກຼອມໂປດເຊນບີ2 ຊື່ງສານນີ້ເປັນການໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈັບຕົວເປັນກ້ອນ ແລະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ.
ຮູ້ແບບນື້ແລ້ວພວກເຮົາກະຮີບມາກິນຫົວກະທຽມເພື່ອສຸຂະພາບກັນເດີພີ່ນ້ອງ

by jockker

4
Health & Beauty / Keyboard ບ່ອນອັນຕະລາຍ
« on: September 04, 2017, 10:38:30 AM »

ນັກວິໄຈຊາວ Australia ໄດ້ລະບຸວ່າແປ້ນພິມທີ່ຢູ່ຕາມຮ້ານເນັດ ລ້ວນແຕ່ເປັນທີ່ເພາະພັນຂອງເຊື້ໂລກຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.
ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ແປ້ນພິມເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນທີ່ດີນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານ.ເຊິ່ງນັກວິໄຈຍັງໄດ້ປຽບທຽບລະຫວ່າງແປ້ນພິມທີ່ໃຊ້ສ່ວນໂຕ ກັບ ທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ຕາມຮ້ານເນັດ. ຜົນປາກົດວ່າເກືອບເຄິ່ງຂອງຄອມແປ້ນພິມຕາມຮ້ານເນັດນັ້ນເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງເຊື້ອ ສະແຕັບຟີໂລຄອກຄັສ ເມື່ອປຽບທຽບກັບແປ້ນພິມທີ່ໃຊ້ສ່ວນໂຕແລ້ວ ມີພຽງ 1 ໃນ 5 ເທົ່ານັ້ນ.ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາກໍ່ຄວນໝັ່ນທຳຄວາມສະອາດແປ້ນພິມ ຫຼື ອຸປະກອນຄອມພິວເຕິທີ່ເຮົາໃຊ້ໃຫ້ດີ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຮົາເອງ.

ิby sompasong5
ອາການສະມັກ ມັກເກີດຈາກອາຫານ ຫຼື ສິ່ງໃດນຶ່ງຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຫຼອດລົມ ຫຼື ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະມັກບໍ່ສາມາດເວົ້າ ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈໄດ້ ເຊິ່ງຫາກຊ່ອຍເຫຼືອບໍ່ທັນອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ.

…….ວັນນີ້ ຄໍລໍາ ສູຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຄວາມຂອງຕ່າງປະເທດມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີປະຕິບັດ ແລະ ວິທີຮັບມືເມື່ອມີຄົນໃນຄອບຄົວເກີດອາການສະມັກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ອັນຕະລາຍຂອງການສະມັກ ມີດັ່ງນີ້:

- ຕໍາແໜ່ງທີ່ເກີດການອັດຕັນໃນເວລາສະມັກເຊັ່ນເກີດການອັດຕັນເໜືອບໍລິເວນສາຍສຽງ ສິ່ງທີ່ອັດຕັນກໍຈະຫຼຸດອອກໄດ້ງ່າຍກວ່າບໍລິເວນທີ່ຕໍ່າກວ່າ
- ຫາກຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ໄປອັດຕັນມີຂະໜາດໃຫຽ່ຫຼາຍກໍຈະຫຼຸດອອກໄດ້ຍາກ
- ຖ້າເປັຮການອັດຕັນພຽງບາງສ່ວນ ສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປອັດກໍຈະຫຼຸດອອກມາໄດ້ງ່າຍກວ່າ
- ໄລຍະເວລາທີ່ມີການອັດຕັນ ຫາກດົນເກີນໄປກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສິ່ງອັດຕັນຈະເຮັດໃຫ້ເຍື່ອທໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈມີອາການບວມ ແລະ ກຶງ.
ອາການຂອງຄົນສະມັກທີ່ສັງເກດໄດ້:

- ຜູ້ທີ່ສະມັກ ມັກຈະໃຊ້ມືໄປຈັບທີ່ຄໍຂອງຕົນເອງ
- ຜູ້ທີ່ສະມັກ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້
- ຜູ້ທີ່ສະມັກ ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້
- ຜູ້ທີ່ສະມັກ ບໍ່ສາມາດໄອ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄາຄໍອອກມາໄດ້
- ຮີມສົບ ແລະ ໜ້າປ່ຽນສີ
- ໃນທີ່ສຸດ ຜູ້ທີ່ສະມັກຈະໝົດສະຕິ ແລະ ເປັນລົມ
ການສະມັກນັ້ນເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີສິ່ງກີດຂວາງທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼື ຫຼອດລົມ ແລະ ມັັກເປັນສາເຫດຂອງການຕາຍທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ການຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ສະມັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຜູ້ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ສະມັກ ໂດຍມີວິທີການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

…….ຫາກຜູ້ທີ່ສະມັກບໍ່ສາມາດໄອໄດ້ເອງ ຫຼື ໄດ້ພະຍາຍາມໄອແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການຄວນຕົບແຮງໆທີ່ບໍລິເວນຫຼັງຂອງຜູ້ສະມັກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໄອ ຄວນເຮັດຊໍ້າ 5 ຄັ້ງ ຫາກສິ່ງທີ່ຄາຄໍຍັງບໍ່ອອກມາໝົດ ວິທີ  Heimlich Maneuver ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຜູ້ໃຫຽ່ ຫຼື ເດັກທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ຂວບຂຶ້ນໄປ:

1 ໃຫ້ຜູ້ສະມັກຢືນຂຶ້ນ
2 ຢືນທາງຫຼັງຜູ້ສະມັກໂດຍໃຫ້ຂາເບື້ອງນຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຂາທັງສອງເບື້ອງຂອງຜູ້ສະມັກ ເພື່ອຊູຜູ້ສະມັກໃນກໍລະນີໝົດສະຕິ3. ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະມັກຊາບວ່າ ພວມໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ
4. ໃຊ້ແຂນທັງສອງເບື້ອງໂອບຮອບແອວຜູ້ສະມັກ ຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ແຂນຢູ່ບໍລິເວນກະດູກຂ້າງ ເນື່ອງຈາກອາດຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ດູກຂ້າງຫັກໄດ້5. ກໍາມືຂ້າງນຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ນີ້ວໂປ້ຢູ່ຕິດກັບໂຕຜູ້ສະມັກ ໃນບໍລິເວນທີ່ເໜືອສາຍບືຂຶ້ນມາໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກແຜງໜ້າເອິກ6. ໃຊ້ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງຈັບເບື້ອງທີ່ກໍາເອົາໄວ້7. ອອກແຮງດັນມືທີ່ກໍາໄວ້ຂຶ້ນມາທາງເທິງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວນອອກແຮງໃຫ້ຫຼາຍພໍທີ່ຈະດັນສິ່ງທີ່ຄາຄໍຢູ່ໃຫ້ອອກມາ8. ໃນການອອກແຮງດັນນັ້ນ ຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ກະບັງລົມດັນໃຫ້ອາກາດອອກມາຈາກປອດຂອງຜູ້ສະມັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄອ
9. ອອກແຮງຊູຜູ້ສະມັກເອົາໄວ້ ເນື່ອງຈາກຜູ້ສະມັກອາດໝົດສະຕິ ຫາກການຊ່ອຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ຜົນ
10. ຄວນເຮັດຊໍ້າໄດ້ເຖິງ 5 ຄັ້ງ ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນຕ້ອງຮີບທໍາການກູ້ຊີບທັນທີ ແລະ ຄວນຮຽກລົດໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ວິທີ  Heimlich maneuver ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປັນການສະມັກ
- ໃນກໍລິນີທີ່ຜູ້ສະມັກໝົດສະຕິໄປແລ້ວ ຄວນຮຽກລົດໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ ແລະ ເລີ່ມທໍາການກູ້ຊີວິດ CPR ເປົ່າປາກ ປໍ້າຫົວໃຈ ຫາກມີອາການຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນທັນທີ
- ກໍລະນີເປັນຍິງຕັ້ງທ້ອງ ແລະ ຄົນຕຸ້ຍ ສາມາດໃຊ້ວິທີ Heimlich maneuver ໂດຍໃຊ້ກໍາປັ້ນກົດໜ້າທ້ອງບໍລິເວນໃຕ້ລີ້ນປີ່ ພ້ອມກັບການຕົບ ຫຼື ຊັດຫຼັງແຮງໆພໍທີ່ຈະຊ່ອຍເພີ່ມແຮງດັນໃນຊ່ອງເອິກ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອັດຕັນນັ້ນຖືກຂັບອອກມາໄດ້ ແລະ ຄວນເຮັດຊໍ້າຖ້າສິ່ງອັດຕັນຍັງບໍ່ຫຼຸດອອກມາ
ສໍາລັບໃນກໍລະນີທີ່ເກີດກັບເດັກນ້ອຍ ມີຂໍ້ແນະນໍາງ່າຍດັ່ງນີ້:

- ວາງເດັກຂວໍ້າລົງເທິງແຂນ ແລະ ວາງແຂນນັ້ນລົງເທິງໜ້າຕັກ ໃຫ້ຫົວຂອງເດັກຢູ່ຕໍ່າ ຫຼື ດ່ອຍລົງ
- ເຄາະຫຼັງ 5 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແຖວຫວ່າງກາງກະດູກປີກທັງສອງຂ້າງ (ກາງສັນຫຼັງຂ້ອນເມືອທາງເທິງ)
- ພິກເດັກໃຫ້ຫງາຍເທິງແຂນອີກຂ້າງນຶ່ງເຊິ່ງວາງໄວ້ເທິງໜ້າຕັກ ໃຫ້ຫົວດ່ອຍຄືເກົ່າ ແລ້ວກົດໜ້າເອິກໂດຍໃຊ້ສອງນິ້ວກົດເທິງກະດູກໜ້າເອິກໃນຕໍາແໜ່ງເທິງຫົວນົມທັງສອງເບື້ອງລົງມານຶ່ງຝາມື
- ເຮັດຊໍ້າອີກຈົນກວ່າສິ່ງທີ່ອັດຕັນຈະຫຼຸດອອກມາ ຫຼື ຈົນເດັກໝົດສະຕິ ຫາກເດັກໝົດສະຕິໃຫ້ທໍາການປະເມີນການຫາຍໃຈ ການເຕັ້ນກໍາມະຈອນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອການຫາຍໃຈ ສະຫຼັບກັບການເຄາະຫຼັງ ແລະ ກົດໜ້າເອິກ
by www.vtetoday.la

6

•   ຕິດຕັ້ງ Driver ຂອງ Modem ຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າການໃຊ້ Driver ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງໂມເດັມໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
ວິທີການກວດເບິ່ງ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Start, ເລືອກ Control Panel,
ແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ໄອຄອນ Modem ຈາກນັ້ນກົດ General Tab
ສັງເກດເບິ່ງວ່າຊື່ໂມເດັມກົງກັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ
ບໍລິສັດທີ່ທ່ານຊື້ມາ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສະດວກໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌
ຂອງເຈົ້າຂອງໂມເດັມນັ້ນ ແລ້ວເລືອກ download Driver
ຂອງໂມເດັມຂອງທ່ານ ເລືອກເອົາເວີຊັ້ນໃໝ່ສຸດ.

•   ຊື້ໂມເດັມທີ່ມີຄວາມໄວສູງສຸດ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມໄວທ່ານກໍຕ້ອງຊື້ໂມເດັມທີ່ໄວຂຶ້ນ
ແຕ່ກໍຕ້ອງເບິ່ງວ່າຄວາມໄວຂອງ PC ທີ່ທ່ານໃຊ້ ຊຶ່ງມັນກໍເປັນ
ສ່ວນປະກອບໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

•   ໂມເດັມດຽວບໍ່ພໍ ໃຊ້ສອງໂມເດັມ

ຫົວຂໍ້ນີ້ບໍ່ຢາກແນະນຳ ຍ້ອນວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນເພີ່ມ ແລະ
ເສຍເງິນຄ່າໂທລະສັບໃນການນຳໃຊ້ເພີ່ມເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ກໍເປັນ
ວິທີທີ່ດີ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງໄວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ
ການນໍາໃຊ້ໂມເດັມ 2 ໂຕໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຂື້ນກັບ ISP ທີ່ທ່ານໃຊ້
ບໍລິການວ່າ ສະໜັບສະໜູນ 2 ໂມເດັມ ຫຼື ບໍ່.

•   ເລືອກ ISP ທີ່ໄວ ແລະ ດີທີ່ສຸດ

ທ່ານອາດຈະເປັນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການກັບຫລາຍໆ ISP ແຕ່ກໍຍັງ
ບໍ່ທັນຖືກໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງ ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ເລື່ອງລະບົບ,
ຫລາຍເທື່ອເກີດການ shutdown ເອງຊື່ໆ ( ແກ້ໄຂ Server )
ດັ່ງນັ້ນ ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍໃນການເລືອກ ISP ມານໍາໃຊ້ຄື ໃຊ້ຊຸດ
ອິນເຕີເນັດສໍາເລັດຮູບປະມານ 10 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວລອງໃຊ້ເບິ່ງກ່ອນ.

•   ເລືອກເບີໂທລະສັບໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຫົວຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຫລາຍໆທ່ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ISP
ຈະມີບໍລິການອິນເຕີເນັດຫລາຍໆລະດັບ ຂື້ນກັບຄວາມໄວຂອງໂມເດັມ
ຂອງທ່ານ ຕົວຢ່າງ ຖ້າໃນໂມເດັມ 33.6 kbps ຈະຕ້ອງໃຊ້
ໂທລະສັບນໍາເບີໃດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ໂມເດັມ 56 kbps
ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບນໍາເບີໃດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານໃຊ້ນໍາເບີໂທລະສັບຜິດ ມັນກໍສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຊ້າລົງໄດ້.

•   ຫລີກເວັ້ນຄວາມແອອັດຂອງການຈະລາຈອນໃນອິນເຕີເນັດ

ໄລຍະເວລາທີ່ຄົນມັກໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫລາຍແມ່ນລະຫວ່າງ 5 ໂມງແລງ
ຫາ 12 ໂມງກາງຄືນ, ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດຫລີກເວັ້ນ
ເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ ກໍຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂື້ນ.

•   ຕັ້ງຄ່າ Buffers ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ

ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງໃຊ້ໂມເດັມແບບ UART ລຸ້ນ 16550 ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ
ແລະ ນໍາໃຊ້ Windows 95,98 /NT ໃຫ້ລອງປັບປ່ຽນຄ່າ Buffers
ໂດຍການກົດປຸ່ມ Start ເລືອກ Control Panel ໃຫ້ກົດໃສ່ໄອຄ້ອນ
Modems ກົດເລືອກ Properties ໃຫ້ກົດອີກເທື່ອຢູ່ທີ່ປຸ່ມ
Connection tab ທ່ານຈະພົບແຖບສະໄລ້ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມ Port Setting
ໃຫ້ປັບຄ່າ Receive Buffers ແລະ Transmit Buffers
ໄປທາງຂວາ ເປັນການເພື່ມ Buffers ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານຫລີ້ນອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

•   ຕັ້ງຄ່າ Ports ໃຫ້ເໝາະສົມ

ໃຫ້ທົດລອງປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມໄວຂອງ Port ໃຫ້ເປັນ 57,600 ຫຼື
115,200 bps ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Modem ເລືອກ Properties
ເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ Maximum speed ຫລັງຈາກຕິດຕັ້ງຄ່າ Modem
ແລ້ວໃຫ້ປັບຄ່າຄວາມໄວຂອງ Port ໃນ Device Manager
ຕື່ມອີກ ໂດຍການກົດທີ່ Control Panel ເລືອກໄອຄອນ
System ກົດເລືອກ Device Manager ແລ້ວເລືອກ Port
ແລະ ກົດໝາຍເລກ Com Port ທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງໂມເດັມເອົາໄວ້ເລືອກ
Port Setting ( ຂໍ້ຄວາມ Flow Control ຖືກເລືອກເປັນ
Hardware ) ຫລັງຈາກນັ້ນ ກຳນົດຄ່າ 57,600 ຫຼື 115,200
ໃຫ້ກົງກັບ Modem Properties ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

•   ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຊ່ວຍປັບຄ່າ ແລະ ຕິດ Turbo ໃຫ້ກັບ
ເວັບບຣາວເຊີຂອງທ່ານ

ພາຍຫລັງທີ່ປັບຄ່າຕ່າງໆແລ້ວຍັງບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ ໃຫ້ລອງຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ
ທີ່ຊ່ວຍໃນການປັບຄ່າ ແລະຊ່ວຍເຫລືອໃນການເພີ່ມຄວາມໄວໂດຍການ
ກວດສອບ Configuration ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ ISP ຂອງທ່ານ
( ຊຶ່ງແຕ່ລະ ISP ຈະບໍ່ຄືກັນ ) ໂປຣແກຣມເຫລົ່ານີ້ປະກອບມີ
Internet Turbo, Web Turbo.

•   ລຶບຂໍ້ມູນໃນ Cache ແລະ ປັບແຕ່ງ Harddisk
ໃຫ້ທົດລອງປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມໄວຂອງ Port ໃຫ້ເປັນ 57,600 ຫຼື
115,200 bps ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ Modem ເລືອກ Properties
ເບິ່ງທີ່ຊ່ອງ Cache ຄືພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຫລີ້ນອິນເຕີເນັດ ຖ້າຫ່ານ
ມີພື້ນທີ່ໃນ Harddisk ບໍ່ພຽງພໍ ທ່ານຄວນຈະລຶບ Cache ອອກ
ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ເວັບບຣາວເຊີ້ຂອງທ່ານ IE 5 ໃຫ້ກົດ Tools ເລືອກ
Internet Option ໃຫ້ເລືອກ Temporary Internet Files
ໃຫ້ເລືອກ Delete files ( Files ເຫຼົ່ານີ້ຄື Files ທີ່ຖືກ
Save ໄວ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫລິ້ນອິນເຕີເນັດ ) ຫລັງຈາກນັ້ນ
ທ່ານປັບແຕ່ງ Harddisk ໂດຍການເລືອກຄຳສັ່ງ Scandisk ແລະ
Disk Defragmenter ຊຶ່ງຄຳສັ່ງນີ້ຢູ່ທີ່ເມນູ Accessories
ເມນູຍ່ອຍ System Tools.


by www.vtetoday.la

7
Tips & Tricks / Internet ຊ້າລົງຍ້ອນວ່າ ?
« on: September 04, 2017, 09:50:27 AM »ການທີ່ Internet ຊ້າມີຫລາຍສາເຫດດັ່ງນີ້:

1.   ເກີດຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: FTP, Mail, Web ຫລາຍເກີນ
Bandwidth ທີ່ສະໝັກໄວ້ກັບ ISP ( ຮັບ – ສົ່ງ ຂໍ້ມູນຫລາຍ ).

ວິທີແກ້ໄຂ: ໃຫ້ກຳນົດການນຳໃຊ້ Internet ພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງວ່າ
ໃຜຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ ຫຼື ຈະກໍານົດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້
ສະເພາະບາງຢ່າງເຊັ່ນ Mail, MSN, Web ເປັນຕົ້ນ ຖ້າຍັງບໍ່ໄວຂື້ນ
ແນະນຳໃຫ້ຂະຫຍາຍ Banwidth .

2.   ສາເຫດເກີດມາຈາກ media ( LL, ISDN, ADSL, PSTN )
ເຊັ່ນ: ຄູ່ສາຍແມ່ນມີອາຍຸເກົ່າເກີນໄປ ຫຼື ມີສັນຍານລົບກວນຫລາຍ
ຈົນເກີດການ Loss.

ວິທີແກ້ໄຂ: ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິການ media provider ກວດສອບ
ແລະ ແກ້ໄຂ.

3.   ເກີດຈາກ network ພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ຕິດ virus ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການແອອັດຂອງຂໍ້ມູນພາຍໃນ network.

ວິທີແກ້ໄຂ: ຈັດການຂ້າ virus ແລະ Update windows
ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

4.   ເກີດຈາກອຸປະກອນ network (gateway, router,
switch/hub ) ອາດຈະມີບັນຫາ ອຸປະກອນເກົ່າເກີນໄປ ເກີດການເສຍ
ຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ delay ຫຼື ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີແກ້ໄຂ: ກວດກາເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນແທນອຸປະກອນ.

5.   ເກີດຈາກຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້ນັ້ນເອງ ອາດຈະມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ
ເກີນກວ່າການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ຫຼື ໃຊ້ວຽກເປິດໂປຣແກຣມຫລາຍເກີນໄປ ຫຼື
ອາດຈະຂາດການບຳລຸງຮັກສາ.

ວິທີແກ້ໄຂ: ໃຫ້ update windows ຫຼື ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍສະເພາະ Anti-virus.


by http://www.vtetoday.la

8

Apple ຕຽ່ມຈັດງານເປີດຕົວໃຫ່ຍໃນວັນທີ່ 12 ກັນຍາ 2017 ທີ່ Steve Jobs Theater ໂດຍງານນີ້ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວສະມາສໂຟນ ຢ່າງ iphone  ຮຸ່ນໃຫ່ມທີ່ຄາດວ່າຈະໃຊຊື່ iPhone 8 ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນທໍ່ນີ້ ຄູາດວ່າຈະເປີດຕົວສະມາສໂຟນ Apple ຖືງ 3ຮຸ່ນທີ່ດຽວ ໂດຍຂ່າວຫລຸດອອກມາກໍ່ຄ້າຍໆພາບທີ່ຫລຸດໂປຮໂມຊັ້ນຈາກ  McDonald  ແລະ ນອກຈາກນີ້ຄາດວ່າຈະມີການເປີດຕົວ Apple  Watch  ຮຸ່ນໃຫ່ມດ້ວຍ


ຂໍ້ມູນຈາກ www.it24hrs.com

9
ເຮົາມາສັງເກດສຽງBeep CodeຂອງBIOSວ່າຄອມພິວເຕີ້ເຮົາມີບັນຫາທາງດ້ານ Hard ware ຫຼືບໍ່
ສຽງນີ້ເປັນສຽງເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນເມື່ອເປີດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍເຄື່ອງຈະເຮັດການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງໂຕມັນເອງ ແລະແຈ້ງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທຸກຄັ້ງເມື່ອເປີດເຄື່ອງ ກະບວນການນີ້ເອີ້ນວ່າການ POST(Power-On Self Test) ເຊິ່ງເມື່ອເຄື່ອງກວດພົບບັນຫາ ຫຼື ບໍ່ພົບກໍ່ຕາມເຄື່ອງຈະສົ່ງສຽງເຕືອນໃຫ້ຮູ້ ເປັນສຽງສັ້ນແນ່ ຍາວແນ່ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງສັງເກດແລະຟັງສຽງໃຫ້ດີ ສັນຍານສຽງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອນຳມາຖອດລະຫັດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນແມ່ນມາຈາກສາເຫດໃດ ໂດຍສັນຍານສຽງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ໄບອອດຢູ່ເທິງເມນບອດ ເຊິ່ງສັງເກດສຽງຂອງໄບອອດແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ດັ່ງນີ້
        ສະແດງລະຫັດສຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງໄບອອດຍີ່ຫໍ້ Award
        1.ສຽງບີບສັ້ນໆ 1 ຄັ້ງ/(Beep)   ໝາຍເຖິງເຄື່ອງເຮັດວຽກປົກກະຕິດີ POST ຜ່ານ
        2.ສຽງບີບສັ້ນໆ 2-3 ຄັ້ງ/(Beep Beep) ໝາຍເຖິງເຄື່ອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລມຫຼືເມນບອດອາດຈະມີບັນຫາ POST ບໍ່ຜ່ານ
        3.ບໍ່ມີສຽງ    ແຫຼ່ງຈ່ຍໄຟຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        4.ສຽງບີບສັ້ນໆຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Beep Beep Beep Beep) ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        5.ສຽງບີບຍາວໆ1ຄັ້ງ ແລະສັ້ນໆ1ຄັ້ງ (Beep…Beep) ໝາຍເຖິງເມນບອດມີບັນຫາ
        6.ສຽງບີບຍາວໆ1ຄັ້ງແລະສັ້ນໆ2ຄັ້ງ (Beep…Beep Beep) ກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືກາດຈໍເພ
        7.ສຽງບີບຍາວໆຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ(Beep..Beep…Beep…Beep…Beep) ໝາຍເຖິງແລມສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
       
        ສະແດງລະຫັດສຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງໄບອອດຍີ່ຫໍ້ AMI
        1.ສຽງດັງ1ຄັ້ງ  ໝາຍເຖິງເຄື່ອງເຮັດວຽກປົກກະຕິດີ POST ຜ່ານ
        2.    2ຄັ້ງ        ໜ່ວຍຄວາມຈຳໜ່ວຍທຳອິດສຸດ(64 KB) ມີບັນຫາ ກວດສອບພາລິຕີ້ບໍ່ຜ່ານ
        3.        3ຄັ້ງ        ການທົດສອບການອ່ານ/ຂຽນຂໍ້ມູນໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳມີບັນຫາ
        4.        4ຄັ້ງ        ວົງຈອນຕັ້ງເວລາຕົວຫຼັກເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        5.        5ຄັ້ງ        ຊີພີຢູມີບັນຫາ
        6.        6ຄັ້ງ        ໂຕຊິບທີຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຄີບອດເພ
        7.        7ຄັ້ງ        ເກີດປັນຫາໃນການປ່ຽນໂໝດການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູ
        8.        8ຄັ້ງ        ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        9.        9ຄັ້ງ        BIOSມີປັນຫາ
        10.        10ຄັ້ງ        CMOSມີບັນຫາ ບໍ່ສາມາດອ່ານຂຽນ CMOS ໄດ້
        11.        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແຄດຊມີບັນຫາ
        ສະແດງລະຫັດສຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງໄບອອດຍີ່ຫໍ້ Phoenix
        1.ສຽງດັງ 1-1-3        CMOSມີບັນຫາ ບໍ່ສາມາດອ່ານຂຽນ CMOS ໄດ້
        2.           1-1-4        BIOSມີປັນຫາ
        3.           1-2-1        ວົງຈອນຕັ້ງເວລາຕົວຫຼັກເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        4.           1-2-2        ເມນບອດມີບັນຫາ
        5.           1-2-3         ເມນບອດມີບັນຫາ
        6.           1-3-1        ເມນບອດມີບັນຫາ
        7.           1-3-3        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມມີບັນຫາ
        8.           1-3-4        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        9.           1-4-1        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        10.           1-4-2        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມມີບັນຫາ
        11.        2-1-1/2-1-2ຫຼື2-1-3/2-1-4 ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມມີບັນຫາ
        12.        3-1-0                ຊິບເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        13.        3-1-1                ເມນບອດມີບັນຫາ
        14        3-1-2                ເມນບອດມີບັນຫາ
        15.        3-1-3                ອິນເຕີລັຟມີບັນຫາ
        16.        3-1-4                ອິນເຕີລັຟມີບັນຫາ
        17.        3-2-4                ອິນເຕີລັຟມີບັນຫາ
        18.        3-3-4                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        19.        3-4-0                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        20.        3-4-1                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        21.        3-4-2                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        22.        4-2-1                ຊິບເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        23.        4-2-2                ໂຕຊິບທີຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຄີບອດເພ
        24.        4-2-3                ໂຕຊິບທີຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຄີບອດເພ
        25.        4-3-1                ເມນບອດມີບັນຫາ
        26.        4-3-2                ເມນບອດມີບັນຫາ
        27.        4-3-3                ເມນບອດມີບັນຫາ
        28.        4-3-4                ບໍ່ສາມາດຕັ້ງເວລາໄດ້ ຖ່ານໄບອອດເທິງເມນບອອດໝົດ
        29.        4-4-1                Serial Porst ມີບັນຫາ
        30.        4-4-2                Parallel Porst ມີບັນຫາ
        31.        4-4-3                ໜ່ວຍຄາມຈຳທາງຄະນິດສາດຂອງຊີພີຢູ (Math         Co-Processor) ມີບັນຫາ ຫຼືຊີພີຢູເພ       


by birdflu2007.exe

10
RAID: ບົດຄວາມວ່າດ້ວຍຄວາມຫມາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້
RAID ແມ່ນຫຍັງ?


        RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) ຄືການນຳອົາ Harddisk ຕັ້ງແຕ່ 2 ໂຕຂຶ້ນໄປມາທຳງານຮ່ວມກັນໃຫ້ເປັນຄືກັບ Harddisk ໂຕດຽວທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນ ຫລືມີໂອກາດທີ່ຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນໃຫ້ຫນ້ອຍລົງໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜິດພາດອງ Hardware (fault tolerance). ກຸ່ມຂອງ Harddisk ທີ່ເອົາມາທຳງານຮ່ວມກັນໃນເທັກໂນໂລຢີ່ RAID
ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ Disk Array ໂດຍລະບົບປະຕິບັດການແລະ Software ຈະເຫັນ Harddisk ທັງຫມົດເປັນໂຕດຽວ.

        ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປຮູ້ຈັກກັບ RAID ແບບຕ່າງໆ ເຮົາມາຮູ້ຈັກຄຳວ່າ Data Striping ກັນກ່ອນເລີຍ.

       Data Striping ຄືການແບ່ງຂໍ້ມູນອອກເປັນສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວນຳແຕ່ລະສ່ວນໄປເກັບໃນ Harddisk ແຕ່ລະໂຕອີກເທຶ່ອຫນຶ່ງ, ການເຮັດ Striping ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການອ່ານຫລືຂຽນຂໍ້ມູນໃນ Disk array ມີປະສິດຕິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນເພາະແຕ່ລະໄຟລ໌ຈະຖືກແບ່ງເປັນສ່ວນໆ ກະຈາຍໄປເກັບໃນສ່ວນທີ່ຕ່າງກັນຂອງ Harddisk ຫລາຍໂຕໂດຍ Harddisk ເຫລົ່ານັ້ນທຳງານໄປດ້ວຍກັນແບບຂະຫນານ ( Parallel ) ຈຶ່ງທຳໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້້ມູນນນັ້ນໄວກວ່າ Harddisk ແບບໂຕເດີຍວ.

       ລັກສະນະ RAID ແບບຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ່າງກັນ ແລະຖືກເອົາມາໃຊ້ໃນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ຜູ້ໃຊ້:RAID 0


       ຄືການເອົາ Harddisk ຫລາຍກວ່າ 1 ໂຕມາຕໍ່ຮ່ວມກັນໃນລັກສະນະ non-redundant ເຊິ່ງ RAID 0 ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມໄວໃນການ ອ່ານ/ຂຽນ ຂໍ້ມູນ Harddisk ໂດຍກົງ, ບໍ່ມີການເກັບຂໍ້ມູນສຳຮອງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເກີດເສຍຫາຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງຫມົດບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ່. ຈາກຮູບຈະເຫັນໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຖືກແບ່ງໄປເກັບທີ່ Harddisk
ທັງ 2 ໂຕ ແລະຖ້າເພີ່ມຈຳນວນ Harddisk ໃນ Array ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້້ນ ເວລາທີ່ໃຊ້ອ່ານຫລືຂຽນກໍ່ຈະລົດລົງໄປຕາມສັດສ່ວນ, ຕາມທິດສະດີແລ້ວ ຖ້າ Disk array ມີ່ Harddisk ຈຳນວນ N ໂຕກໍ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດອ່ານ/ຂຽນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນເຖິງ N ເທົ່າເຊິ່ງຈະມີຜົນນຳ Harddisk ທີ່ມີຂະຫນາດແລະຄວາມໄວໃນການອ່ານຕໍ່ຮອບເທົ່າກັນເທົ່ານັ້ນ.

       ຈຸດເດັ່ນຂອງ RAID 0 ຄືຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແຕ່ຜົນເສຍແມ່ນຖ້າຫາກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເສຍຫາຍ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນກໍຈະໄປຫມົດເລີຍ.RAID 1

      RAID 1 ມີອີກຊື່ຫນຶ່່ງວ່າ Disk Mirroring ຈະປະກອບໄປດ້ວຍ Harddisk 2 ໂຕທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຄືກັນທຸກຢ່າງ ຄືກັບເປັນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ຫາກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງຫາກເສຍຫາຍ ລະບົບຈະຍັງສາມາດດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Harddisk ອີກໂຕຫນຶ່ງມາທົດແທນໄດ້. ສຳລັບ RAID controller ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ການຂຽນຂໍ້ມູນລົງ Harddisk 2 ໂຕໃນເວລາດຽວກັນ ຈະໃຊ້ເວລາພໍໆກັບການຂຽນລົງ Hraddisk ໂຕດຽວ ໃນຂະນະທີ່ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການອ່ານກໍຈະຫນ່ອຍລົງ.

      ຈຸດເດັ່ນຂອງ RAID 1 ແມ່ນເນັ້ນທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ບໍ່ເນັ້້ນເລື້ອງປະສິດຕິພາບແລະຄວາມໄວຄື RAID 0 ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດຕິພາບໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຂອງ RAID 1 ຈະສູງຂຶ້ນກໍຕາມ.RAID 2

      ຂໍ້ມູນທັງຫມົດຈະຖືກຕັດແບ່ງເພື່ອເກັບລົງ Harddisk ໃນແຕ່ລະໂຕໃນ Disk Array ໂດຍຈະມີ Harddisk ໂຕຫນຶ່ງເກັຍຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ກວດສອບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ (ECC - Error Checking and Correcting) ເຊິ່ງເປັນການລົດເປີເຊັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນຳຂໍ້ມູນ. ເມື່ອມີການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປບັນທຶກໃນ Disk Array ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີ Harddisk ທີ່ເອົາໄວ້ເກັບຄ່າ ECC ໂດຍສະເພາະ ຖ້າ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງຫາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ລະບົບກໍຈະສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນທັງຫມົດໃນ Harddisk ນັ້ນຂຶ້ນມາໃຫມ່ໄດ້.

       ຜົນເສຍແມ່ນສິ້ນເປືອງ ເພາະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Harddisk ຈຳນວນຫລາຍໃນການເກັບຄ່າ ECC.RAID 3

       RAID 3 ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ RAID 2 ແຕ່ແທນທີ່ຈະຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບ Bit ຄື RAID 2 ແຕ່ຈະຕັດຂໍ້ມູນໃນລະດັບ Byte ແທນແລະການກວດສອບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນຈະໃຊ້ Parity ແທນທີ່ຈະເປັນຄື ECC ເຮັດໃຫ້ RAID 3 ມີຄວາມສາມາດໃນການອ່ານແລະຂຽນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ເພາະມີການຕໍ່ Harddisk ແຕ່ລະໂຕແບບ Stripe ແລະໃຊ້ Harddisk ທີ່ເກັບ Parity ພຽງໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຖ້ານຳ RAID 3  ໄປໃຊ້ງານທີ່ມີການສົ່ງພ່ານຂໍ້ມູນໃນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍໆ ເຊິ່ງ RAID 3 ຕ້ອງການກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປທົ່ວ Harddisk ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ຂໍ້ມູນຄ້າງ ຂຶ້ນໃນ Harddisk ເພາະ RIAD 3 ຕ້ອງເສຍເວລາໄປສ້າງ Parity ໃຫມ່ທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແຕ່ຖ້າຂໍ້ມູນນ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຈັດເກັບກ່ອນການສ້າງ Parity ເຮັດໃຫ້ທັງລະບົບຕ້ອງລໍຖ້າການສ້າງ Parity ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ.

      RAID 3 ເຫມາະສົມສຳຫລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຫລາຍໆເປັນຕົ້ນແມ່ນງານຕັດຕໍ່ ວີດີໂອ.RAID 4

      RAID 4 ມີລັກສະນະໂດຍລວມຄືກັບ RAID 3 ທຸກປະການຍົກເວັ້ນເລື້ອງການຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃນລະດັບ block ແທນທີ່ຈະ bit ຫລື byte ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການອ່ານຂໍ້ມູນແບບ random ເຮັດໄດ້ໄວຫວ່າ ແຕ່ບັນຫາເລື້ອງການໂອນຂໍ້ມູນກໍມັກຈະເກີດຂຶ້ນຄືກັບ RAID 3RAID 5

      ມີການຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບ block ເຊັ່ນເດີຍວກັບ RAID 4 ແຕ່ຈະບໍ່ທຳການແຍກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເພື່ອເກັບ Parity. ໃນການເກັບ Parity ຂອງ RAID 5 ນັ້ນ ຈະກະຈາຍ Parity ໄປຍັງ
Harddisk ທຸກໂຕ ໂດຍປະປົນໄປກັບຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ຈຶ່ງຊ່ວຍລົດປັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ RAID 4 ແລະ RAID 3. ຄຸນສົມບັດອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງ RAID 5 ຄືເທັກໂນໂລຢີ່ Hot Swap ຄືເຮົາສາມາດທຳການປ່ຽນ Harddisk ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີປັນຫາໄດ້ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຍັງທຳງານຢູ່, ເຫມາະສົມສຳຫລັບງານ Sever ຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການໆທຳງານຕໍ່ເນື່ອງ.
RAID ແມ່ນຫຍັງ?


        RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) ຄືການນຳອົາ Harddisk ຕັ້ງແຕ່ 2 ໂຕຂຶ້ນໄປມາທຳງານຮ່ວມກັນໃຫ້ເປັນຄືກັບ Harddisk ໂຕດຽວທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນ ຫລືມີໂອກາດທີ່ຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນໃຫ້ຫນ້ອຍລົງໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜິດພາດອງ Hardware (fault tolerance). ກຸ່ມຂອງ Harddisk ທີ່ເອົາມາທຳງານຮ່ວມກັນໃນເທັກໂນໂລຢີ່ RAID
ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ Disk Array ໂດຍລະບົບປະຕິບັດການແລະ Software ຈະເຫັນ Harddisk ທັງຫມົດເປັນໂຕດຽວ.

        ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປຮູ້ຈັກກັບ RAID ແບບຕ່າງໆ ເຮົາມາຮູ້ຈັກຄຳວ່າ Data Striping ກັນກ່ອນເລີຍ.

       Data Striping ຄືການແບ່ງຂໍ້ມູນອອກເປັນສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວນຳແຕ່ລະສ່ວນໄປເກັບໃນ Harddisk ແຕ່ລະໂຕອີກເທຶ່ອຫນຶ່ງ, ການເຮັດ Striping ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການອ່ານຫລືຂຽນຂໍ້ມູນໃນ Disk array ມີປະສິດຕິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນເພາະແຕ່ລະໄຟລ໌ຈະຖືກແບ່ງເປັນສ່ວນໆ ກະຈາຍໄປເກັບໃນສ່ວນທີ່ຕ່າງກັນຂອງ Harddisk ຫລາຍໂຕໂດຍ Harddisk ເຫລົ່ານັ້ນທຳງານໄປດ້ວຍກັນແບບຂະຫນານ ( Parallel ) ຈຶ່ງທຳໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້້ມູນນນັ້ນໄວກວ່າ Harddisk ແບບໂຕເດີຍວ.

       ລັກສະນະ RAID ແບບຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ່າງກັນ ແລະຖືກເອົາມາໃຊ້ໃນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ຜູ້ໃຊ້:
RAID 0


       ຄືການເອົາ Harddisk ຫລາຍກວ່າ 1 ໂຕມາຕໍ່ຮ່ວມກັນໃນລັກສະນະ non-redundant ເຊິ່ງ RAID 0 ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມໄວໃນການ ອ່ານ/ຂຽນ ຂໍ້ມູນ Harddisk ໂດຍກົງ, ບໍ່ມີການເກັບຂໍ້ມູນສຳຮອງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເກີດເສຍຫາຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງຫມົດບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ່. ຈາກຮູບຈະເຫັນໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຖືກແບ່ງໄປເກັບທີ່ Harddisk
ທັງ 2 ໂຕ ແລະຖ້າເພີ່ມຈຳນວນ Harddisk ໃນ Array ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້້ນ ເວລາທີ່ໃຊ້ອ່ານຫລືຂຽນກໍ່ຈະລົດລົງໄປຕາມສັດສ່ວນ, ຕາມທິດສະດີແລ້ວ ຖ້າ Disk array ມີ່ Harddisk ຈຳນວນ N ໂຕກໍ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດອ່ານ/ຂຽນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນເຖິງ N ເທົ່າເຊິ່ງຈະມີຜົນນຳ Harddisk ທີ່ມີຂະຫນາດແລະຄວາມໄວໃນການອ່ານຕໍ່ຮອບເທົ່າກັນເທົ່ານັ້ນ.

       ຈຸດເດັ່ນຂອງ RAID 0 ຄືຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແຕ່ຜົນເສຍແມ່ນຖ້າຫາກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເສຍຫາຍ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນກໍຈະໄປຫມົດເລີຍ.
RAID 1

      RAID 1 ມີອີກຊື່ຫນຶ່່ງວ່າ Disk Mirroring ຈະປະກອບໄປດ້ວຍ Harddisk 2 ໂຕທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຄືກັນທຸກຢ່າງ ຄືກັບເປັນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ຫາກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງຫາກເສຍຫາຍ ລະບົບຈະຍັງສາມາດດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Harddisk ອີກໂຕຫນຶ່ງມາທົດແທນໄດ້. ສຳລັບ RAID controller ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ການຂຽນຂໍ້ມູນລົງ Harddisk 2 ໂຕໃນເວລາດຽວກັນ ຈະໃຊ້ເວລາພໍໆກັບການຂຽນລົງ Hraddisk ໂຕດຽວ ໃນຂະນະທີ່ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການອ່ານກໍຈະຫນ່ອຍລົງ.

      ຈຸດເດັ່ນຂອງ RAID 1 ແມ່ນເນັ້ນທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ບໍ່ເນັ້້ນເລື້ອງປະສິດຕິພາບແລະຄວາມໄວຄື RAID 0 ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດຕິພາບໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຂອງ RAID 1 ຈະສູງຂຶ້ນກໍຕາມ.
RAID 2

      ຂໍ້ມູນທັງຫມົດຈະຖືກຕັດແບ່ງເພື່ອເກັບລົງ Harddisk ໃນແຕ່ລະໂຕໃນ Disk Array ໂດຍຈະມີ Harddisk ໂຕຫນຶ່ງເກັຍຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ກວດສອບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ (ECC - Error Checking and Correcting) ເຊິ່ງເປັນການລົດເປີເຊັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນຳຂໍ້ມູນ. ເມື່ອມີການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປບັນທຶກໃນ Disk Array ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີ Harddisk ທີ່ເອົາໄວ້ເກັບຄ່າ ECC ໂດຍສະເພາະ ຖ້າ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງຫາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ລະບົບກໍຈະສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນທັງຫມົດໃນ Harddisk ນັ້ນຂຶ້ນມາໃຫມ່ໄດ້.

       ຜົນເສຍແມ່ນສິ້ນເປືອງ ເພາະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Harddisk ຈຳນວນຫລາຍໃນການເກັບຄ່າ ECC.
RAID 3

       RAID 3 ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ RAID 2 ແຕ່ແທນທີ່ຈະຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບ Bit ຄື RAID 2 ແຕ່ຈະຕັດຂໍ້ມູນໃນລະດັບ Byte ແທນແລະການກວດສອບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນຈະໃຊ້ Parity ແທນທີ່ຈະເປັນຄື ECC ເຮັດໃຫ້ RAID 3 ມີຄວາມສາມາດໃນການອ່ານແລະຂຽນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ເພາະມີການຕໍ່ Harddisk ແຕ່ລະໂຕແບບ Stripe ແລະໃຊ້ Harddisk ທີ່ເກັບ Parity ພຽງໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຖ້ານຳ RAID 3  ໄປໃຊ້ງານທີ່ມີການສົ່ງພ່ານຂໍ້ມູນໃນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍໆ ເຊິ່ງ RAID 3 ຕ້ອງການກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປທົ່ວ Harddisk ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ຂໍ້ມູນຄ້າງ ຂຶ້ນໃນ Harddisk ເພາະ RIAD 3 ຕ້ອງເສຍເວລາໄປສ້າງ Parity ໃຫມ່ທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແຕ່ຖ້າຂໍ້ມູນນ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຈັດເກັບກ່ອນການສ້າງ Parity ເຮັດໃຫ້ທັງລະບົບຕ້ອງລໍຖ້າການສ້າງ Parity ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ.

      RAID 3 ເຫມາະສົມສຳຫລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຫລາຍໆເປັນຕົ້ນແມ່ນງານຕັດຕໍ່ ວີດີໂອ.RAID 4

      RAID 4 ມີລັກສະນະໂດຍລວມຄືກັບ RAID 3 ທຸກປະການຍົກເວັ້ນເລື້ອງການຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃນລະດັບ block ແທນທີ່ຈະ bit ຫລື byte ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການອ່ານຂໍ້ມູນແບບ random ເຮັດໄດ້ໄວຫວ່າ ແຕ່ບັນຫາເລື້ອງການໂອນຂໍ້ມູນກໍມັກຈະເກີດຂຶ້ນຄືກັບ RAID 3
RAID 5

      ມີການຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບ block ເຊັ່ນເດີຍວກັບ RAID 4 ແຕ່ຈະບໍ່ທຳການແຍກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເພື່ອເກັບ Parity. ໃນການເກັບ Parity ຂອງ RAID 5 ນັ້ນ ຈະກະຈາຍ Parity ໄປຍັງ
Harddisk ທຸກໂຕ ໂດຍປະປົນໄປກັບຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ຈຶ່ງຊ່ວຍລົດປັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ RAID 4 ແລະ RAID 3. ຄຸນສົມບັດອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງ RAID 5 ຄືເທັກໂນໂລຢີ່ Hot Swap ຄືເຮົາສາມາດທຳການປ່ຽນ Harddisk ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີປັນຫາໄດ້ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຍັງທຳງານຢູ່, ເຫມາະສົມສຳຫລັບງານ Sever ຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການໆທຳງານຕໍ່ເນື່ອງ.
RAID 6

       RIAD 6 ອາໃສພື້ນຖານການມຳງານຂອງ RAID 5 ເກືອບທຸກປະການ ແຕ່ມີການເພີ່ມ Parity block ເຂົ້າໄປອີກຫນຶ່ງຊຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດທຳການ Hot Swap ໄດ້ພ້ອມກັນເຖິ່ງ 2 ໂຕ( RAID 5 ສາມາດເຮັດໄດ້ພ່ຽງເທື່ອລະໂຕ ແຕ່ຖ້າ Harddisk 2 ໂຕມິປັນຫາພ້ອມກັນຈະເຮັດໃຫ້ເສີຍທັງລະບົບ ) ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນການເພີ້ມ Fault Tolerance ໃຫ້ກັບລະບົບ ໂດຍ RAID 6 ເຫມາະສຳຫລັບວຽກທີ່ ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພສູງ.
RAID ແມ່ນຫຍັງ?


        RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) ຄືການນຳອົາ Harddisk ຕັ້ງແຕ່ 2 ໂຕຂຶ້ນໄປມາທຳງານຮ່ວມກັນໃຫ້ເປັນຄືກັບ Harddisk ໂຕດຽວທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນ ຫລືມີໂອກາດທີ່ຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນໃຫ້ຫນ້ອຍລົງໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜິດພາດອງ Hardware (fault tolerance). ກຸ່ມຂອງ Harddisk ທີ່ເອົາມາທຳງານຮ່ວມກັນໃນເທັກໂນໂລຢີ່ RAID
ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ Disk Array ໂດຍລະບົບປະຕິບັດການແລະ Software ຈະເຫັນ Harddisk ທັງຫມົດເປັນໂຕດຽວ.

        ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປຮູ້ຈັກກັບ RAID ແບບຕ່າງໆ ເຮົາມາຮູ້ຈັກຄຳວ່າ Data Striping ກັນກ່ອນເລີຍ.

       Data Striping ຄືການແບ່ງຂໍ້ມູນອອກເປັນສ່ວນຕ່າງໆ ແລ້ວນຳແຕ່ລະສ່ວນໄປເກັບໃນ Harddisk ແຕ່ລະໂຕອີກເທຶ່ອຫນຶ່ງ, ການເຮັດ Striping ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການອ່ານຫລືຂຽນຂໍ້ມູນໃນ Disk array ມີປະສິດຕິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນເພາະແຕ່ລະໄຟລ໌ຈະຖືກແບ່ງເປັນສ່ວນໆ ກະຈາຍໄປເກັບໃນສ່ວນທີ່ຕ່າງກັນຂອງ Harddisk ຫລາຍໂຕໂດຍ Harddisk ເຫລົ່ານັ້ນທຳງານໄປດ້ວຍກັນແບບຂະຫນານ ( Parallel ) ຈຶ່ງທຳໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້້ມູນນນັ້ນໄວກວ່າ Harddisk ແບບໂຕເດີຍວ.

       ລັກສະນະ RAID ແບບຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ່າງກັນ ແລະຖືກເອົາມາໃຊ້ໃນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ຜູ້ໃຊ້:
RAID 0


       ຄືການເອົາ Harddisk ຫລາຍກວ່າ 1 ໂຕມາຕໍ່ຮ່ວມກັນໃນລັກສະນະ non-redundant ເຊິ່ງ RAID 0 ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມໄວໃນການ ອ່ານ/ຂຽນ ຂໍ້ມູນ Harddisk ໂດຍກົງ, ບໍ່ມີການເກັບຂໍ້ມູນສຳຮອງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເກີດເສຍຫາຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງຫມົດບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ່. ຈາກຮູບຈະເຫັນໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຖືກແບ່ງໄປເກັບທີ່ Harddisk
ທັງ 2 ໂຕ ແລະຖ້າເພີ່ມຈຳນວນ Harddisk ໃນ Array ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້້ນ ເວລາທີ່ໃຊ້ອ່ານຫລືຂຽນກໍ່ຈະລົດລົງໄປຕາມສັດສ່ວນ, ຕາມທິດສະດີແລ້ວ ຖ້າ Disk array ມີ່ Harddisk ຈຳນວນ N ໂຕກໍ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດອ່ານ/ຂຽນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນເຖິງ N ເທົ່າເຊິ່ງຈະມີຜົນນຳ Harddisk ທີ່ມີຂະຫນາດແລະຄວາມໄວໃນການອ່ານຕໍ່ຮອບເທົ່າກັນເທົ່ານັ້ນ.

       ຈຸດເດັ່ນຂອງ RAID 0 ຄືຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແຕ່ຜົນເສຍແມ່ນຖ້າຫາກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເສຍຫາຍ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນກໍຈະໄປຫມົດເລີຍ.
RAID 1

      RAID 1 ມີອີກຊື່ຫນຶ່່ງວ່າ Disk Mirroring ຈະປະກອບໄປດ້ວຍ Harddisk 2 ໂຕທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຄືກັນທຸກຢ່າງ ຄືກັບເປັນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ຫາກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງຫາກເສຍຫາຍ ລະບົບຈະຍັງສາມາດດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Harddisk ອີກໂຕຫນຶ່ງມາທົດແທນໄດ້. ສຳລັບ RAID controller ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ການຂຽນຂໍ້ມູນລົງ Harddisk 2 ໂຕໃນເວລາດຽວກັນ ຈະໃຊ້ເວລາພໍໆກັບການຂຽນລົງ Hraddisk ໂຕດຽວ ໃນຂະນະທີ່ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການອ່ານກໍຈະຫນ່ອຍລົງ.

      ຈຸດເດັ່ນຂອງ RAID 1 ແມ່ນເນັ້ນທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ບໍ່ເນັ້້ນເລື້ອງປະສິດຕິພາບແລະຄວາມໄວຄື RAID 0 ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດຕິພາບໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຂອງ RAID 1 ຈະສູງຂຶ້ນກໍຕາມ.
RAID 2

      ຂໍ້ມູນທັງຫມົດຈະຖືກຕັດແບ່ງເພື່ອເກັບລົງ Harddisk ໃນແຕ່ລະໂຕໃນ Disk Array ໂດຍຈະມີ Harddisk ໂຕຫນຶ່ງເກັຍຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ກວດສອບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ (ECC - Error Checking and Correcting) ເຊິ່ງເປັນການລົດເປີເຊັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນນຳຂໍ້ມູນ. ເມື່ອມີການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປບັນທຶກໃນ Disk Array ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີ Harddisk ທີ່ເອົາໄວ້ເກັບຄ່າ ECC ໂດຍສະເພາະ ຖ້າ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງຫາກເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ລະບົບກໍຈະສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນທັງຫມົດໃນ Harddisk ນັ້ນຂຶ້ນມາໃຫມ່ໄດ້.

       ຜົນເສຍແມ່ນສິ້ນເປືອງ ເພາະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Harddisk ຈຳນວນຫລາຍໃນການເກັບຄ່າ ECC.
RAID 3

       RAID 3 ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ RAID 2 ແຕ່ແທນທີ່ຈະຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບ Bit ຄື RAID 2 ແຕ່ຈະຕັດຂໍ້ມູນໃນລະດັບ Byte ແທນແລະການກວດສອບແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນຈະໃຊ້ Parity ແທນທີ່ຈະເປັນຄື ECC ເຮັດໃຫ້ RAID 3 ມີຄວາມສາມາດໃນການອ່ານແລະຂຽນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ເພາະມີການຕໍ່ Harddisk ແຕ່ລະໂຕແບບ Stripe ແລະໃຊ້ Harddisk ທີ່ເກັບ Parity ພຽງໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຖ້ານຳ RAID 3  ໄປໃຊ້ງານທີ່ມີການສົ່ງພ່ານຂໍ້ມູນໃນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍໆ ເຊິ່ງ RAID 3 ຕ້ອງການກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປທົ່ວ Harddisk ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ຂໍ້ມູນຄ້າງ ຂຶ້ນໃນ Harddisk ເພາະ RIAD 3 ຕ້ອງເສຍເວລາໄປສ້າງ Parity ໃຫມ່ທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແຕ່ຖ້າຂໍ້ມູນນ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຈັດເກັບກ່ອນການສ້າງ Parity ເຮັດໃຫ້ທັງລະບົບຕ້ອງລໍຖ້າການສ້າງ Parity ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ.

      RAID 3 ເຫມາະສົມສຳຫລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຫລາຍໆເປັນຕົ້ນແມ່ນງານຕັດຕໍ່ ວີດີໂອ.RAID 4

      RAID 4 ມີລັກສະນະໂດຍລວມຄືກັບ RAID 3 ທຸກປະການຍົກເວັ້ນເລື້ອງການຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃນລະດັບ block ແທນທີ່ຈະ bit ຫລື byte ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການອ່ານຂໍ້ມູນແບບ random ເຮັດໄດ້ໄວຫວ່າ ແຕ່ບັນຫາເລື້ອງການໂອນຂໍ້ມູນກໍມັກຈະເກີດຂຶ້ນຄືກັບ RAID 3
RAID 5

      ມີການຕັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບ block ເຊັ່ນເດີຍວກັບ RAID 4 ແຕ່ຈະບໍ່ທຳການແຍກ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເພື່ອເກັບ Parity. ໃນການເກັບ Parity ຂອງ RAID 5 ນັ້ນ ຈະກະຈາຍ Parity ໄປຍັງ
Harddisk ທຸກໂຕ ໂດຍປະປົນໄປກັບຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ຈຶ່ງຊ່ວຍລົດປັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ RAID 4 ແລະ RAID 3. ຄຸນສົມບັດອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງ RAID 5 ຄືເທັກໂນໂລຢີ່ Hot Swap ຄືເຮົາສາມາດທຳການປ່ຽນ Harddisk ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີປັນຫາໄດ້ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຍັງທຳງານຢູ່, ເຫມາະສົມສຳຫລັບງານ Sever ຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການໆທຳງານຕໍ່ເນື່ອງ.
RAID 6

       RIAD 6 ອາໃສພື້ນຖານການມຳງານຂອງ RAID 5 ເກືອບທຸກປະການ ແຕ່ມີການເພີ່ມ Parity block ເຂົ້າໄປອີກຫນຶ່ງຊຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດທຳການ Hot Swap ໄດ້ພ້ອມກັນເຖິ່ງ 2 ໂຕ( RAID 5 ສາມາດເຮັດໄດ້ພ່ຽງເທື່ອລະໂຕ ແຕ່ຖ້າ Harddisk 2 ໂຕມິປັນຫາພ້ອມກັນຈະເຮັດໃຫ້ເສີຍທັງລະບົບ ) ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນການເພີ້ມ Fault Tolerance ໃຫ້ກັບລະບົບ ໂດຍ RAID 6 ເຫມາະສຳຫລັບວຽກທີ່ ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພສູງ.RAID 7

       RAID 7 ອາໃສພື້ນຖານການທຳງານຂອງ RAID 4 ໂດຍເພີ່ມຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງເຂົ້າໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ່ Harddisk ແຕ່ລະໂຕທຳງານຢ່າງອິດສະລະຕໍ່ກັນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າໃຫ້ Harddisk ໂຕໃດໂຕຫນຶ່ງເຮັດວຽກແລ້ວກ່ອນ ( ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດປັນຫາຄື RAID 4 ) ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄັ້ງຈະທຳການສົ່ງພ່ານ X-Bus ເຊິ່ງຈະເປັນ bus ທີ່ມິຄວາມໄວສູງ, RAID 7 ຍັງມີຫນ່ວຍ
ຄວາມຈຳ cache ຫລາຍລະດັບໃນໂຕ RAID Controller ເພື່ອແຍກການທຳງານໃຫ້ອິດສະຫລະຕໍ່ກັນ ໂດຍຈະມີ Real-Time Operating System ຢູ່ພາຍໃນສ່ວນທີ່ເອີ້ນວ່າ
Array Control Processor ເຮັດຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນ bus

       RAID 7 ເຫມາະສຳຫລັບອົງກອນຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຊື່ອມຕໍ່ສູງສຸດໄດ້ເຖິງ 12 Host 48 Drives ເຊິ່ງລາຄາຂອງ RAID 7 ຈະສູງຫລາຍແລະເປັນລິຂະສິດຂອງບໍລິສັດ Storage Computer Corporation ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານບໍ່ສາມາດປັບແຕ່ງຫຍັງໄດ້ເລີຍ ເຮັດໃຫ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍປານໃດ.RAID 10

       ຫລືອີກຊື່ຫນຶ່ງແມ່ນ RAID 0+1 ເປັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ RAID 0 ແລະ RAID 1 ເຂົ້ານຳກັນ ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ແລະ ມີການເຮັດ Mirror ຂໍ້ມູນ (Backup ຂໍ້ມູນ) ໄປນຳ, ຂໍ້ເສຍຂອງມັນແມ່ນການເພີ່ມຈຳນວນ Harddisk ໃນອະນາຄົດເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເພາະ Harddisk ແຕ່ລະໂຕມີ Mirror ເປັນຂອງໂຕເອງ, ຍິງເພີ່ມຈຳນວນ Harddisk ເພື່ອໃຊ້ງານກໍຍິງຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມ Harddisk ເພື່ອ Backup ໄປນຳ. ເຫມາະສຳຫລັບ Sever ທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຈຸທີ່ຫລາຍ.RAID 53

       RAID 53 ມີອັດຕາຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຄ່ອນຂ້າງສູງ ເພາະມີພື້ນຖານການທຳງານຂອງ RAID 0 ຢູ່ແລະມີການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຄື RAID 3 ເຊິ່ງແນ່ນອນກໍ່ຕ້ອງມີປັນຫາຄື RAID 3 ນອກຈາກນີ້ RAID 53 ຍັງສາມາດເຮັດ Hot Swap ໄດ້ຄືກັບ RAID 5.


by Co2

11
Hardware / ການເລືອກຊື້ກາດຈໍ
« on: September 01, 2017, 09:50:07 AM »

VGA Card

       ກາດ໌ຈໍ ຫລືທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນກັນວ່າ VGA card ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນອັນຫນຶ່ງໃນຄອມພິວເຕີ້ປະຈຸບັນ ເພາະມັນມີຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຜົນພາບສາມມິຕິ ( 3D ) ແລະການສະແດງດ້ານກຣາຟິກຕ່າງໆໃຫ້ຊັດເຈນຂື້ນ ແລະລະອຽດຂື້ນ, ເຊິ່ງຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ຖືກຫລາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄອມພາຍໃນຫ້ອງການ ຈຳພວກພິມບົດງານ ໆລໆ ທີຕ້ອງການພຽງໃຫ້ຄອມສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ກາດ໌ຈໍໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄື: ແບບ PCI , AGP ແລະ PCI-Express ເຊິງປະຈຸບັນແບບລຸ່ນ PCI ແມ່ນສູນພັນໄປແລ້ວ ສ່ວນແບບ AGP ກໍ່ເຫລືອພຽງຈຳນວນຫນ້ອຍ ເພາະສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນແບບ PCI-Express.


ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງອັບເກຣດກາດຈໍຫລືບໍ່?

      ຖ້າຄອມພິວເຕີ້ຂອງທ່ານຊ້າ, ການຊື້ກາດຈໍໃຫມ່ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄອມຂອງທ່ານໄວຂື້ນແຕ່ຢ່າງໃດ  ເພາະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມຂອງທ່ານໄວື້ນນັ້ນແມ່ນຂື້ນກັບ CPU ແລະ Ram ເທົ່ານັ້ນ. ກາດຈໍນັ້ນມັນພຽງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫລິ້ນເກມໃນຂະຫນາດຂອງພາບທີ່ສູງຂື້ນ ແລະລື່ນໄຫລຂື້ນ.


AGP ຫລື PCI-eX?

      ແນ່ນອນ ຫລາຍຄົນອາດຈະສົງໃສວ່າ ເປັນຫຍັງກາດແບບ AGP ຈິງນັບມື້ນັບລຸດລົງ ເຊິ່ງເຫດຜົນນັ້ນບອກໄດ້ງ່າຍໆກໍຄື ຍ້ອນປະຈຸບັນ ກາດແບບ AGP ນັ້ນຖືວ່າລ່າສະໄຫມແລ້ວ ເພາະມັນສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ພຽງແຕ່ 2,100 Mb/s ( AGP 8x ), ສ່ວນກາດແບບ PCI-Express ນັ້ນສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວເຖິງ 6400 Mb/s ( PCI-E 16x )ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າກາດຈໍແບບ PCI-Express ນັ້ນໄວກວ່າຈຶງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍກວ່າ. ແຕ່ສຳຫລັບໃຜທີ່ມີ MB ທີ່ຍັງໃຊ້ກາດຈໍແບບ AGP ກໍຢ່າຟ້າວນ້ອຍໃຈ ເພາະຍັງມີກາດຈໍແຮງໆໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຍືດຊີວິດໄປອີກຢ່າງ GeForce 7800 ແລະ HD3850 ທີ່ຖືວ່າແຮງສຸດຂອງກາດຈໍແບບ AGP.AMD ຫລື nVidia?

      ບໍລິດສັດຜະລິດກາດຈໍຍັກໃຫຍ່ນັ້ນ ປະຈຸບັນເຫລືອພຽງແຕ່ 2 ບໍລີດສັດແນວຫນ້າຄື nVidia ແລະ AMD. ການທີ່ຈະເລືອກຊື້ກາດຈໍຂອງ 2 ບໍລິດສັດນີ້ແມ່ນຂື້ນກັບຕົວຂອງທ່ານເອງ ເພາະວ່າກາດແຕ່ລະໂຕຈະມີຈຸດພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໂດຍທາງ nVidia ນັ້ນແມ່ນເນັ້ນຫນັກໃນການຫລິ້ນເກມເປັນພິເສດ ດ້ວຍຄວາມໄວແລະແຮງຂອງ GPU, ສ່ວນທາງ AMD ນັ້ນແມ່ນຈະເນັ້ນຫນັກໄປທາງການບັນເທີງຫລາຍກວ່າຫລິ້ນເກມ ( ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂອງເກມກໍບໍ່ໄດ້ດ້ອຍໄປກວ່າ nVidia ຫລາຍ ) ເຊັ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງພາບລະດັບ High-Definition ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຫນັງໄດ້ຢ່າງລະອຽດທຸກເມັດສີ.

ທ່ານຕ້ອງການກາດຈໍເພື່ອຫຍັງ?

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫລືກຳລັງເລືອກຊື້ກາດຈໍຢ່, ທ່ານຄວານຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການກາດຈໍໄປເພື່ອຫຍັງ?
ການນຳໃຊ້ກາດຈໍນັ້ນມີຢູ່ 5 ຈຸດປະສົງຄື:

Hardcore Gaming
Casual Gaming
Video Editing
email & Office
Home Theatre PC


HardCore Gaming

       ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ກາດຈໍລະດັບ HardCore Gaming ແມ່ນທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີກາດຈໍລະດັບ High-End ແຮງໆທີ່ສາມາດປະມວນຜົນຂອງເກມທີ່ທ່ານຫລິ້ນໄດ້ໄວເປັນພິເສດ, ມີຄ່າ Memory Interface ຕ້ອງຫລາຍກວ່າ >128bit ແລະ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Memory ຕ້ອຫລາຍກວ່າ >256Mb ຂື້ນເມືອ. ໂດຍສະເລຍແລ້ວ ບັນດາກາດຈໍລະດັບນີ້ມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ $200-$1200 ໂດຍທ່ານສາມາດສັງເກດຈຸດພິເສດບາງອັນໄດ້ເຊັ່ນກາດທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ x8xx ແລະ x9xx ຕົວຢ່າງ:

nVidia GeForce 6800, 7800, 8800..... ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກເຊັ່ນ GS<GT<GTS<GTX<Ultra. ( ບາງ series ອາດຈະບໍ່ມີ )
ATi Redeon X1900, HD2900....  ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກເຊັ່ນ GT<GTO&ltro<XT<XTX, ( ບາງ series ອາດຈະບໍ່ມີ )

Casual Gamer

      ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມັກການຫລິ້ນເກມເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ພຽງແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫລິ້ນທຸກໆເກມໃນລະດັບພາບສູງສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດເລືອກກາດຈໍໃນລະດັບນີ້ໄດ້ໂດຍຕ້ອງມີຄ່າ Memory Interface ຢ່າງຕ່ຳ 128bit ແລະ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Memory ຢ່າງຕ່ຳ 256Mb. ທ່ານສາມາດສັງເກດຈຸດພິເສດບາງອັນໄດ້ເຊັ່ນກາດທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ x6xx ຕົວຢ່າງ:

nVidia GeForce 6600, 7600, 8600... ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກຄື GS < GT < GTS.
ATi Redeon X1600, X1650, HD2600... ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກຄື Pro < XT.

Video Editing

       ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງພາບ animation 3D ຫລືເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ WorkShop-WorkStation ພວກນີ້ ທ່ານຈຳທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ກາດຈໍໍຈຳພວກ HardCore Gaming ເພື່ອທີ່ມັນຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການ Rendering ພາບ animation ຂອງທ່ານໄດ້ໄວ, ຖ້າເຮັດວຽກໃຫ້ Studio ເພື່ອສ້າງເປັນຫນັງແຮງຕ້ອງໃຊ້ກາດລະດັບເທບຢ່າງ nVidia Quadro ຫລື ATi FireGL.

eMail & Office

      ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບພວກນີ້ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ການຊື້ກາດຈໍແພງໆແລະດີໆມາໃຊ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫຍັງດີຂື້ນເລີຍ. ຖ້າຈຳເປັນແທ້ໆທ່ານສາມາດໃຊ້ກາດຈໍທີ່ຕົກລຸ້ນ ຫລື ກາດຈໍ on-board ກໍໄດ້, ເພາະການສະແດງຜົນປົກກະຕິຂອງຫນ້າຈໍ 17" ນັ້ນຕ້ອງການຫນ່ວຍຄວາມຈຳພຽງ 32MB ຫາ 64MB ທີ່ຄ່າ Memory Interface 32bit.

Home Theatre PC

    ຖ້າທ່ານເປັນຄົນມັກເບິ່ງຫນັງແບບມັກຄວາມແຈ້ງຂອງທຸກໆເມັດສີໃນຫນ້າຈໍ, ແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ກາດຈໍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ HD TV ເຊິງປະສິດຕິພາບອາດຈະຫລຸດຈາກຈຳພວກ  casual gamer ແນ່ຫນ້ອຍຫນຶ່ງ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກາດຈໍ nVidia FX series ຫລື ATi X series ຂຶ້ນໄປ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຊື້ກາດຈໍ
Processor clock speed
     
    ແມ່ນຈຸດສຳຄັນຂອງກາດຈໍ ເພາະກາດຈໍຈະສົງຂໍ້ມູນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງ GPU ( Graphic Unit Processor ), ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມໄວນີ້ຈຶ່ງມີຜົນໂດຍກົງໃນເວລາທີ່ທ່ານຫລິ້ນເກມ.

Memory size

    ແມ່ນຈຸດສຳຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງກາດຈໍ ແຕ່ມັນຈະມີຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານປັບຂະຫນາດພາບຂອງຫນ້າຈໍທີ່ຂະຫນາດສູງຫລາຍໆ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳຂະຫນາດ 256MB ແລະ 512MB ການສະແດງພາບຂະຫນາດ 1024 x 768 ຫາ 1280 x 1024 ນັ້ນສາມາດສະແດງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໃກ້ຄຽງກັນຫລາຍ ແຕ່ມັນຈະມີຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານປັບພາບໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກເຊັ່ນຂະຫນາດ 1600 x 1200 ເປັນຕົ້ນ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຂະຫນາດພາບແຮງໃຫຍ່ ການສະແດງພາບແຮງຊ້າລົງMemory bandwidth
   
     ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການສະແດງພາບ 3 ມິຕິຊ້າລົງກໍຄືການສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນໄປຫາ GPU. ການມີ bandwidth ທີ່ສູງນັ້ນສາມາດຊ່ວຍສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ກວ້າງຂື້ນໃນແຕ່ລະຮອບຂອງສັນຍານໂມງ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ໄວ ແຕ່ຍັງສົ່ງໄປໄດ້ຫລາຍໆຂໍ້ມູນໃນຮອບຫນຶ່ງ.

    ການຄິດໄລ່ຄ່າ Memory bandwidth ນັ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນຂອງກາດຈໍ, ແຕ່ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ງ່າຍໆໂດຍການນຳເອົາຄ່າ effective speed ມາຫານໃຫ້ 8 ( ເພື່ອປ່ຽນຈາກ bit ເປັນ byte ) ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ກັບຈຳນວນ Memory Interface ຕົວຢ່າງ:

nVidia GeForce 8800 GTX ມີຄ່າ Effective Memory Clock 1800(MHz) / 8 = 225 x 384-bit = 86400 Mb/sec = 86.4 Gb/sec
ATi Radeon HD 2900 XT ມີຄ່າ Effective Memory Clock 2000(MHz) / 8 = 250 x 512-bit = 128000 Mb/sec = 128 Gb/sec

Shader model

    ແມ່ນເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງ effects ບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການສ້າງເງົາແບບຫລາຍທິດທາງ, ການສ້າງຫມອກຄວັນ ແລະ ການສ້າງການເຫນັງຕີງຕ່າງໆຂອງວັດຖຸ.

Anti-aliasing

    ເປັນການປັບໃຫ້ມີການກອງພື້ນພິວຂອງວັດຖຸໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ນຸ້ມນວນຂື້ນກວ່າເກົາ, ຊ່ວຍປ່ຽນເມັດສີຈາກ ສີ່ລ່ຽມ ໃຫ້ກາຍເປັນເມັດ ມົນໆ ເຊິ່ງຈະສາມາດປັບໄດ້ສູງກໍຕໍ່ເມື່ອກາດຈໍນັ້ນມີຄວາມແຮງສູງ.

TV-out

    ກາດຈໍບາງອັນມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແພ່ງສັນຍານຈາກ Digital ໃຫ້ກາຍເປັນແບບ Analog ໂດຍພ່ານທາງຊ່ອງ S-Video ໄປຫາຈໍໂທລະທັດທົ່ວໆໄປ ໃຫ້ເຮົາສາມາດເບິ່ງ ຫລື ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ພ່ານທາງຈໍໂທລະທັດ.

by Co2

12
ປະຈຸບັນກະແສ netbook ກຳລັງມາແຮງໃຜບໍ່ວ່າສາວນ້ອຍສາວໃຫຍ່ເດັກເລັກເດັກກາງ ໃຜກໍ່ມີ ເນັດບຸກຫນ່ວຍນ້ອຍໆຫນ້າຮັກໆ ຖືໄປມາ...

ມັນກໍ່ດີຢູ່ການທີ່ມີເນັດບຸກແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງມັນມີອັນດຽວຄື ບໍ່ມີ CD/DVD rom ແຕ່ມີ port usb ສະນັ້ນເຮົາກໍ່ຍັດ ubuntu ລົງ usb ສະ

ວິທີເຮັດ

ໃນ  System >Administration > Create a USB startup diskby devsmudger

13
ການ Back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບ Linux Ubuntu


ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາແນະນຳ ວິທີການ Back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບ Ubuntu ແລະ ແນະນຳວ່າຈະໃຊ້ໂປຣແກຣມໃດ back up ໃຫ້ແກ່ Ubuntu ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ

                ສຳລັບໃຜທີ່ໃຊ້ MS Windows ມາກ່ອນ ກໍອາດຈະລຶ້ງເຄີຍກັບການ Back up ຂໍ້ມູນດ້ວຍ ໂປຣແກຣມ System restore ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ Windows ມີມາໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນໃນ Ubuntu ມັນກໍຈະມີຟັງຊັ້ນແບບຄືກັນ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນຄຸນສົມບັດພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບປະຕິບັດການນັ້ນໆຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງໂປຣແກຣມທີ່ຈະໃຊ້ back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ ແກ່ Ubuntu ນັ້ນມີຊື່ວ່າ Simple Backup ເຊິ່ງວິທີການຕິດຕັ້ງມັນກໍບໍ່ຍາກຫຍັງເລີຍ ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າໄປທີ່ System > Administration > Synaptic Package Manager ແລ້ວໃຫ້ໄປຄົ້ນຫາຄຳວ່າ  sbackup ໃນ Synaptic ເມື່ອຄົ້ນພົບ ແລ້ວໃຫ້ຕິກເອົາເລີຍ ແລ້ວກໍ Apply (ຕ້ອງຕໍ່ອິນເຕີເນັດພ້ອມ) ເມື່ອຕິດຕັ້ງສຳເລັດກໍກົດເຂົ້າໄປຫາໂປຣແກຣມທີ່ System → Administration menu: Simple Backup Config  ຫນ້າຕາໂປຣແກຣມກໍຈະເປັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້

   ໃນການຕັ້ງຄ່າການ Back up ນັ້ນຈະມີ 3 ຄ່າດ້ວຍກັນຄື
 
Use recommended backup settings: ກໍຄືຕັ້ງຄ່າການ Back up ຕາມຄ່າມາດຕະຖານທີ່ໂປຣແກຣມໄດ້ຕັ້ງມາ ໃຫ້ແລ້ວ
      Use custom backup settings: ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າເອົາເອງ ໂດຍເລືອກຕາມ dialog ຕ່າງໆ ເພື່ອຕັ້ງຄ່າ
      Manual backups only: ແມ່ນການ Back up ແບບ Manual


ໃນທີ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຄ່າທີ່ຫນຶ່ງ ນັ້ນກໍຄື Use recommended backup settings ເຊິ່ງເຮົາຈະ back up ຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໂປຣແກຣມກຳນົດໄວ້ ເມື່ອເລືອກແລ້ວ ກໍກົດ Save ຈາກນັ້ນກໍກົດ Back up now ເພື່ອທຳການ Back up ເມື່ອກົດແລ້ວ (ສັງເກດໃຫ້ດີ ໂປຣແກຣມມັນຈະບອກ ID ໃນການ Process) ກໍສາມາດປິດໂປຣແກຣມໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງການ back up ກໍຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍຊົ່ວໂມງຫນຶ່ງ ຫລື ບໍ່ຮອດນັ້ນ ແລ້ວແຕ່ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຂອງທ່ານ ແລະ ການ Back up ມັນຈະບໍ່ສະແດງວ່າ back up ຮອດໃສແລ້ວ ຖ້າຈະສັງເກດ ກໍມີບ່ອນສັງເກດງ່າຍໆຄື ເປີດ System monitor ຂຶ້ນມາແລ້ວໄປເບິ່ງຄ່າ process ຕ່າງໆ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນ Process ການ back up ແລ່ນຢູ່ເຊິ່ງສັງ ເກດຕາມ ID ທີ່ໂປຣແກຣມມັນໄດ້ແຈ້ງໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ ຫລື ຈະໃຊ້ຄຳສັ່ງໃນການເບິ່ງ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການ back up ກໍໄດ້ ເຊິ່ງໃຊ້ຄຳສັ່ງນີ້ $ ps aux|grep tar
   ເມື່ອ back up ສຳເລັດແລ້ວ ຕາມຄ່າມາດຕະຖານຂອງໂປຣແກຣມໄຟລ໌ back up ມັນຈະໄປຢູ່ທີ່ /var/backup ໃຫ້ສັງເກດດີໆ ໃນນັ້ນມັນຈະມີໂຟນເດີ້ Backup ແລະ Backups ເຊິ່ງໂຟນເດີ້ແບັກອັບທີ່ມີໂຕ s ຢູ່ດ້ານຫລັງນີ້ ບໍ່ກ່ຽວຫຍັງກັບການແບັກອັບ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານກໍສາມາດເອົາໄຟລ໌ແບັກອັບໄປເກັບໄວ້ບ່ອນອື່ນໄດ້ ມາຮອດນີ້ກໍເປັນອັນວ່າຈົບສຳລັບການ back up

ສຳລັບການ Restore ກັບຄືນກໍມີດັ່ງນີ້
ຖ້າວ່າມີຫຍັງຜິດພາດເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບປະຕິບັດການ Ubuntu ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນເສຍຫາຍ ທ່ານກໍສາມາດ restore ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ back up ກັບມາໄດ້ ໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ System → Administration menu: Simple Backup Restore


ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນໃຫ້ທ່ານເລືອກ Use Custom  ແລ້ວຄລິກເລືອກທີ່ຢູ່ຂອງໄຟລ໌ແບັກອັບມາ ຕົວຢ່າງແມ່ນ file:///var/backup  ແລະ ຂັ້ນຕໍ່ມາໃຫ້ທ່ານມາເລືອກ drop down list ທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນັ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ແບັກອັບໄວ້ ໂດຍໃຫ້ເລືອກເທື່ອລະອັນ ແລ້ວກົດ ປຸ່ມ Restore ແລ້ວໄຟລ໌ຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ແບັກອັບໄວ້ ມັນກໍຈະກັບໄປບ່ອນທີ່ມັນເຄີຍຢູ່ມາກ່ອນຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້ ເຮັດແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນໜົດ .............. ມາຮອດນີ້ຖືວ່າຈົບ ສຳລັບວິທີການ Restore data  ແນວໃດກໍເອົາໄປລອງເບິ່ງເດີ້ ຖ້າວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈບ່ອນໃດກໍສາມາດໂພສຖາມກັນໄດ້.

by birdflu2007.exe

14
Linux-Unix / ການ format ຄວາມຈຳໃນ linux
« on: August 31, 2017, 04:23:02 PM »
ຫລາຍຄົນຄົງສົງໃສວ່າເອ່...ຕອນຄຣິກຂວາຢູ່ລີນຸກເປັນຫຍັງມັນບໍ່ມີຄຳວ່າ format (ເວັ້ນແຕ່ເຮົາຈະເຮັດໃສ່ເອງ)
ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າລະບົບຈັດການຫລືການຈັດລຽງຂໍ້ມູນໃນຫນ່ວຍຄວາມຈຳຂອງລີນຸກ(ext type ) ມັນເປັນລະບົບທີ່ມີຄວາມລະອຽດໃນການເຮັດວຽກຫລືເວົ້າງ່າຍໆ ມັນ ດີ

ອ້າວແລ້ວບາດນີ້ເວລາເຮົາຢາກ format ເດ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ໋ ຖ້າຫາກຄວາມຈຳດັ່ງກ່າວເປັນ usb mmc .... ພວກນີ້ເດ່ຊິເຮັດແນວໃດ
ຖ້າຫາກວ່າມື້ຫນື່ງຫມູ່ຍືມຍູເອສບີໄປແລ້ວເອົາໄປສຽບກັບວິນໂດ້ກັບມາໄວຣັດເຕັມ ຢາກ ຟໍມາສສສ (ອອກສຽງຕາມos555)
ຊິເຮັດແນວໃດ

ບໍ່ເປັນຫຍັງມັນມີວິທີຂອງມັນ
ເອົາແຫລະຖ້າຫາກວ່າແມ່ນຍູເອສບີ ກໍ່ຈັດການສຽບບູເອສບີແລ້ວ go to Terminal ກັນເລີຍ
ພິມ df -h
ເພື່ອ list ເບີ່ງຫນ່ວຍຄວາມຈຳທັງຫມົດກໍ່ຊິໄດ້ປະມານນີ້

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              16G   11G  4.0G  74% /
varrun                248M  140K  248M   1% /var/run
varlock               248M  4.0K  248M   1% /var/lock
udev                  248M   68K  248M   1% /dev
devshm                248M   64K  248M   1% /dev/shm
gvfs-fuse-daemon       16G   11G  4.0G  74% /home/dev/.gvfs
/dev/sdb2              36G   33G  2.6G  93% /media/disk
/dev/sdb1              40G   36G  3.4G  92% /media/disk-1
/dev/sda5              20G   12G  8.7G  57% /media/disk-2
/dev/sdc1             125M   16M  109M  13% /media/SNI77ER

ສັງເກດວ່າຍູເອສບີເຮົາແມ່ນ /dev/sdc1       125M   16M  109M  13% /media/SNI77ER
ສັ່ງ unmount usb ກ່ອນດ້ວຍ
* umount /dev/sdc1

ຕໍ່ດ້ວຍ
*mkdosfs /dev/sdc1 (ກໍລະນີຢາກໃຫ້ເປັນ fat16)
ຫລື
*mkfs /dev/sdc1 (filetype linux)

ແນະນຳວ່າໃຫ້ເລືອກ mkdosfs  ດີກ່ວາເພາະຍູເອສບີຄົນອື່ນໃຊ້ນຳ ເຫີ່ເຫີ່
ນອກຈາກ mkfs ແລະ mkdosfs ແລ້ວຢັງມີຄຳສັ່ງອື່ນໆອີກເຊັ່ນ
fs, badblocks, fsck, mkdosfs, mke2fs,  mkfs.bfs,  mkfs.ext2,
mkfs.ext3,    mkfs.minix,    mkfs.msdos,    mkfs.vfat,   mkfs.xfs,mkfs.xiafs..

ລາຍລະອຽດເພື່ມເຕີມ man mkfs

by devsmudger

15
Linux-Unix / Sun xVM VirtualBox ສຳລັບ Linux
« on: August 31, 2017, 04:18:13 PM »
Sun xVM VirtualBox ສຳລັບ Linux

ສອງ-ສາມມື້ກ່ອນເຫັນທ່ານໂອ້ດເວົ້າວ່າຢາກຈະໄດ້ໂປຣແກຣມຈຳລອງລະບົບປະຕິບັດການດີໆ ເພື່ອເອົາມາໃຊ້ລົງລະບົບປະຕິບັດການ Windows ເທິງ Linux ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຄິດອອກວ່າມັນມີໂປຣແກຣມຂອງຄ້າຍຫນຶ່ງທີ່ເຮັດອອກມາແຈກໃຫ້ໃຊ້ແບບຟຣີໆ ນັ້ນກໍຄື Sun xVM VirtualBox ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງ ທາງບໍລິສັດ Sun Microsystem ນັ້ນເອງ ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ເອົາໄວ້ໃຊ້ຈຳລອງລະບົບປະຕິບັດການຊະນິດຫນຶ່ງ ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍໆກັບໂປຣແກຣມ VMware ຖ້າວ່າໃຜເຄີຍໃຊ້ VMware ມາກ່ອນກໍຄົງຈະຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ, Sun xVM VirtualBox ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ພັດທະນາມາເຖິງ version 2.0.4 ແລ້ວ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນໂປຣແກຣມຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ຈັດໃນໜວດໂປຣແກຣມ Open Source, ທາງຜູ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມນີ້ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ພັດທະນາມາໄວ້ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການ Linux ຢ່າງດຽວ ແຕ່ເພິ່ນຍັງພັດທະນາມາໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆ ເຊັ່ນ:Windows,Mac OS ແລະ Solaris ທາງບໍລິສັດ Sun Microsystem ເພິ່ນກໍບໍໄດ້ຈຳກັດວ່າຈະມີແຕ່ລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສາມາດດາວໂຫລດໄປໃຊ້ແບບຟຣີໆໄດ້ ແຕ່ລະບົບປະຕິບັດການອື່ນ ໆ ກໍສາມາດດາວໂຫລດເອົາໄປໃຊ້ແບບຟຣີໆໄດ້ ເຊັ່ນກັນ ຖ້າໃຜສົນໃຈຢາກຈະລອງເອົາໄປໃຊ້ກໍສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫລດເອົາໄດ້ທີ່ http://dlc.sun.com/virtualbox/vboxdownload.html by birdflu2007.exe


Pages: [1] 2 3