Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - devsmudger

Pages: [1]
1
ຜູ້ກ່ຽວມີອາການພູມແພ້ມາແຕ່ນ້ອຍແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຕອນອາກາດປ່ຽນ ທັງຫວັດທັງ ຜົດຜື່ນຂຶ້ນຕາມແຂນຂາແລະລຳໂຕ

ທີ່ລຳຄານແມ່ນແຮງເກົາແຮງຄັນ ໄປຫາຫມໍກະໄດ້ຢາມາທາພໍທູເລົາອາການ ໃຜທີວິທີໃດທີ່ດີກ່ວານີ້ແນ່  :-\ :-\ :-\

3
ຊື່: ທິບ
ສົນໃຈ: old school style, gym life, kids,  barber.
ສິ່ງທີ່ຖນັດ: powerlifting :p

Pages: [1]