Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Noy_Smile

Pages: [1]
1
 ;D ;D ;D :P ຕ້ອງເລືອກແບບໃດດີແອດມິນ

2
ໂຄງການດີືໆ ຢາກຈະຂໍແຊ ແຕ່ເອະ ແຊຈັ່ງໃດ?

3
 ;D ສຸດຍອດເລີຍ

4
ກຳລັງສ້າງເກມ ໃຜມັກສ້າງເກມ ແອດເອົາຢູ່ເຟກແນ່ເດີ
https://www.facebook.com/noy.errer/videos/1283825905063168/

ປລ.ເລີ່ມຫາເລື່ອງປັ້ມກະທູ້ໄວ້ລະເດະ ແອດມິນ

5
ຊື່: ນ້ອຍ ແປກທີມັກຮາ ເພື່ອນເລີຍເອີ້ນ ນ້ອຍ ສະໄມລ
ສົນໃຈ: ເກມ ເລີຍຫັນມາຂຽນເກມສະງັ້ນ
ສິ່ງທີຖໜັດ: Game developer and design, Graphic design, Toon anime for education, ໝົດເທົ່ານັ້ນແລະ...

Pages: [1]