Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Bio Thanin

Pages: [1]
1
ເຮົາຮັກໃນສິ່ງມີ່ເຮົາເຮັດແຕ່ດ້ວຍກຳລັງຂອງຕົວເອງແລ້ວມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະພາເຮົາໄປຮອດຝັ່ງຝັນເມື່ອເຮົາຕ້ອງເສຍຝາກເທັກນິກທີ່ເປັນກຳລັງຫຼັກໄປ ຄວນເຮັດແນວໃດ
<!-More Cry ->

2
ຮູ້ແນວໃດວ່າເຮົາມັກຫຍັງ ເຮົາເຮັດຫຍັງໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕາມຄົນອື່ນແລ້ວກະບໍ່ພັດທະນາຕົນເອງ

3
ນ້ອງເປັນຄົນໜື່ງທີ່ມັກຫາຄວ່າມຮູ້ໃໝ່ໆຈາກການອ່ານໜັງສື,ເບິ່ງໜັງ,ການຟັງ,ການຟັງ ຫຼື ການເບິ່ງນັ້ນແມ່ນເຂົ້າໃຈແລ້ວສະຫຼຸບໄດ້ ແລະເຂົ້າງ່າຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໂດຍບໍ່ຜ່ານຮູບຟາບຫຼືສຽງນັ້ນຍັງມີການອ່ານທີ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນນ້ອງວ່າຄວາມຮູ້ຈາກການອ່ານນີ້ມັນຍັງຫຼາຍກວ່າທັງການຟັງ ແລະ ເບິ່ງມາລວມກັນດ້ວຍຊ້ຳ ແຕ່ປັນຫາທີ່ເກີດກັບນ້ອງກະຄືການອ່ານ ເປັນຫຼາຍເທື່ອທີ່ອ່ານໜັງສືຈົບແລ້ວສະຫຼູບບໍ່ໄດ້ຈົນໄດ້ກັບໄປອ່ານຄືນເປັນຫຼາຍໆຮອບ   ມີວິທີຊ່ອມແຊມສະໝອງສ່ວນນີ້ແນວໃດແດ່ບໍ່ນໍ້

Pages: [1]