Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rock_lee

Pages: [1] 2
1
Tips & Tricks / QR Code ແມ່ນຫຍັງ?
« on: September 04, 2017, 10:51:08 AM »
ທ່ານ ເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າສັນຍາລັກທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄືຫຍັງ? ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?


ສັນຍາລັກນີ້ມີຊື່ວ່າ “ QR Code ” ຊຶ່ງເຮົາຈະພົບເຫັນສັນຍາລັກນີ້ຢູ່ຕາມສິນຄ້າ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ປຶ້ມອ່ານ ຫຼື ຕາມສື່
ໂຄສະນາຕ່າງໆຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາຈະສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນໃນທົ່ວໂລກ.

QR Code ແມ່ນຫຍັງ?

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ຈັກກັບ Bar Code ກັນແລ້ວ ເພາະທຸກສິນຄ້າທີ່ເຮົາຊື້ຫາຕາມຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆແມ່ນຈະມີ Bar Code
ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າສິນຄ້ານັ້ນ ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ລາຄາເທົ່າໃດ ຜະລິດຈາກປະເທດໃດເປັນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ອ່ານ ແລະ
ປະມວນຜົນໄດ້ໄວ, ແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງ Bar Code ກໍຄື ຈະສາມາດອ່ານໄດ້ສະເພາະຈາກເຄື່ອງອ່ານ Bar Code ເທົ່ານັ້ນ.
QR Code ຫຼື ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ Two-dimensional code (2D Bar code) ກໍຄ້າຍຄືກັບ Bar Code ຄືເປັນລະຫັດ
ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ ແຕ່ວ່າ QR Code ຈະສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແລະ ໄວກວ່າ ແລະ ມີລູກຫຼີ້ນ
ຫຼາຍກວ່າ Bar Code. ຊື່ຂອງ QR Code ແມ່ນມາຈາກ Quick Response ທີ່ແປວ່າການຕອບໂຕ້ທີ່ໄວ ຊຶ່ງມາຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ
ຂອງຜູ້ຄິດຄົ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ QR Code ນີ້ສາມາດຖືກອ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງ QR Code ນີ້ແມ່ນຖືກຄິດຄົ້ນຂື້ນໃນປີ 1994 ໂດຍບໍລິສັດໜຶ່ງ
ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Denso-Wave ໂດຍໄດ້ຈົດທະບຽນລິຂະສິດຊື່ QR Code ໄປແລ້ວທີ່ປະເທດຢີ່ປູ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ
ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນສັນຍາລັກ QR Code ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈົນກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ.


ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດອ່ານ QR Code ຫຼື 2D Bar Code ໄດ້ດ້ວຍມືຖືຂອງທ່ານເອງ, ໂດຍການຕິດຕັ້ງ
ຊ໋ອບເເວສຳລັບອ່ານ QR Code ລົງໃນໂທລະສັບມືຖື ພຽງເທົ່ານີ້ ເມື່ອທ່ານເຫັນສັນຍາລັກ QR Code ຢູ່ບ່ອນໃດທ່ານກໍສາມາດຮູ້ໄດ້
ໃນທັນທີ ໂດຍການຈັບໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຂື້ນມາສະແກນທີ່ສັນຍາລັກ QR Code ແລ້ວລໍຖ້າ ໂປຣແກມກໍຈະສະແດງຂໍ້ມູນເປັນຕົວ
ອັກສອນຂື້ນມາ ເຊັ່ນ URL ເວ໊ບໄຊ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຊຶ່ງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈເໝາະກັບຄົນໃນຍຸກປະຈຸບັນນີ້.


ປະໂຫຍດຂອງ QR Code

ດ້ວຍການທີ່ຂໍ້ມູນ QR Code ຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນຕົວອັກສອນ ເຮົາຈິ່ງສາມາດນຳ QR Code ມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ
ເກັບຂໍ້ມູນ URL ຂອງເວ໊ບໄຊ, ຂໍ້ຄວາມ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ເປັນຕົວອັກສອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ປະຈຸບັນ
QR Code ຖືກນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເນື່ອງຈາກຄວາມ “ງ່າຍ” ເພາະທຸກມື້ນີ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມີໂທລະສັບມືຖືກັນໝົດທຸກຄົນ
ແລະ ໂທລະສັບມືຖືດຽວນີ້ກໍຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບເກືອບທຸກຮຸ່ນແລ້ວ.
ປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ດີທີ່ສຸດຂອງ QR Code ກໍຄືການເກັບ URL ຂອງເວ໊ບໄຊ ເພາະວ່າ URL ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈື່ໄດ້ຍາກ
ເພາະມີຄວາມຍາວ ແລະ ບາງອັນຈະສັບຊ້ອນຫຼາຍ ແຕ່ສຳລັບ QR Code ເຮົາພຽງແຕ່ຈັບໂທລະສັບມືຖືຂື້ນມາສະແກນ QR Code
ທີ່ເຮົາພົບເຫັນຢູ່ຕາມຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ນາມບັດ, ວາລະສານ ແລະ ອື່ນໆ ແລ້ວໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານກໍຈະລິ້ງເຂົ້າໄປໃນເວ໊ບເພດທີ່
QR Code ນັ້ນບັນທຶກຂໍ້ມູນໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ງ່າຍເທິງໂທລະສັບມືຖືຄືໃນຍຸດປະຈຸບັນນີ້
ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນໃຈຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.


ນອກຈາກນີ້ QR Code ຍັງເລີ່ມນິຍົມຢູ່ເທິງນາມບັດແລ້ວ ໂດຍຈະໃຊ້ QR Code ບັນທຶກ URL ຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເທິງເວ໊ບໄຊເຊັ່ນ:
Email, Hi5, MSN ຫຼື ຈະເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕົວອັກສອນເຊັ່ນ: ຊື່, ຕໍາແໜ່ງ, ທີ່ຢູ່, ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ
ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໃນອະນາຄົດ ເຮົາອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແລກນາມບັດກັນອີກຕໍ່ໄປ ພຽງແຕ່ເອົາໂທລະສັບມືຖືມາສະແກນທີ່ນາມບັດ
ຂໍ້ມູນເທິງນາມບັດທຸກໆຢ່າງກໍຈະຖືກຈັດເກັບເຂົ້າໃນໂທລະສັບມືຖືທັນທີ.

ເຮົາສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ຫຼືບໍ່ ?

ເຮົາສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລີຍ ຊຶ່ງເພິ່ນຈະເອີ້ນກັນວ່າ QR Code Generator   ປະຈຸບັນຈະມີຢູ່
2 ໂປຣແກຣມ ຊຶ່ງໂປຣແກຣມທຳອິດທີ່ເອົາມານຳສະເໜີອາດຈະບໍ່ເອີ້ນວ່າເປັນໂປຣແກຣມເພາະວ່າ ມັນແມ່ນ QR Code Generator
ຢູ່ເທິງເວ໊ບໄຊ ແລະ ອີກໂຕໜຶ່ງຈະເປັນແບບຕິດຕັ້ງລົງຄອມພິວເຕີກ່ອນ.

1. The Kaywa Reader
URL: http://qrcode.kaywa.com/


ເປັນເວ໊ບໄຊທີ່ມີຊື່ວ່າ The Kaywa Reader ຊຶ່ງມີໂປຣແກຣມ QR-Code Generator ທີ່ສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ທັງແບບ
ເປັນ URL, ຂໍ້ຄວາມ, ເລກໂທລະສັບ ຫຼື SMS ກໍຍັງໄດ້ ໂດຍເຮົາສາມາດກຳນົດຂະໜາດຂອງໂຕ QR Code ໄດ້ທັງແບບ
S (115×115), L (184×184) ແລະ ຂະໜາດ XL (276×276) ອີກທັງຍັງສາມາດນຳເອົາ QR Code ໄປຝາກໄວ້ກັບ
ເວ໊ບບອດໄດ້ອີກດ້ວຍການ Copy ໂຄດ HTML ໄປໃຊ້ໄດ້ອີກ.


2. TBarCode/X – Barcode Generator for Mac OS X V8.0.4
URL:http://www.apple.com/downloads/macosx/development_tools/tbarcodexbarcodegenerat
orformacosx.html

ຖ້າເປັນລະດັບສູງຂື້ນມາອີກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະສຳຫຼັບອົງກອນທີ່ເນັ້ນການໃຊ້ QR Code ເປັນຫຼັກ ໂປຣແກຣມ TBarCode/X –
Barcode Generator for Mac OS X V8.0.4 ອາດຈະເປັນອີກໂປຣແກຣມໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ພຽງແຕ່ຕົວໂປຣແກຣມນີ້ຈະ
ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງລະບົບ MacOS X ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຂໍ້ດີຂອງໂປຣແກຣມນີ້ ນອກຈາກຈະສາມາດສ້າງ QR Code ໄດ້ແລ້ວຍັງສາມາດສ້າງ
2D Barcode ເຊັ່ນ: DataMatrix, Barcode PDF417 ແລະ ອື່ນໆໄດ້ອີກ.ແລະ ນີ້ກໍຄື QR Code ນະວັດຕະກຳໃໝ່ອີກຂັ້ນໜຶ່ງຂອງ Bar Code ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ວຽກໄດ້
ຫຼາຍຮູບແບບ ພຽງແຕ່ມີໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ທ່ານກໍສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຈາກ QR Code ໄດ້ແລ້ວ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດເທິງໂທລະສັບມືຖືໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງຂື້ນເຊັ່ນ GPRS, EDGE ແລະ 3G ກໍຈະເປັນ
ໂຕເສີມໃຫ້ QR Code ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂື້ນ. ໃນອະນາຄົດ ບ້ານເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນ QR Code ຕິດຢູ່ຕາມປ້າຍໂຄສະນາ
ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຕເຮົາຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຕອນນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແບບເຕັມປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ.by:ປານີນາ ຈັນທະນະຄອນ.

2

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ ເລີ່ມມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກ ດ້ວຍບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໄຟລ໌ ທີ່ຂັດຂວາງ
ການເຮັດວຽກຂອງ Windows ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເກີດການຂັດຂ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບູ໊ດທີ່ບໍ່ຄືເກົ່າທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສະແດງ
ອາການຜິດປົກກະຕິ ຈົນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ BSOD ຫຼື Blue/Black Screen of Death ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ຕໍ່ໄປເຊິ່ງອາດຈະເກີດຈາກສາເຫດດັ່ງນີ້:

1. ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຮາດແວ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກໂຕອຸປະກອນ, ການຕິດຕັ້ງໄດຣເວີ້ ຫຼື ຊ໊ອບແວ Third-party ແລະ
….ບັນດາ Extension ຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແບບປົກກະຕິ.

2. ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າບາງຢ່າງຜິດພາດ ຫຼື ລະບົບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ ຫຼື
….ໃຊ້ເກີນກຳລັງ ຮວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊ໊ອບແວ Third-party ທີ່ມີການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຈົນຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈາກສາເຫດ
….ດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບູ໊ດລະບົບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.


ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນເບື່ອງຕົ້ນ ໂດຍການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດຂອງ Startup repair
ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບລະບົບເທິງ Windows 8 ຫຼື ອື່ນໆ ໂດຍການສ້ອມແປງຕັ້ງແຕ່ລະບົບບູ໊ດເຄື່ອງ.


1. ໃຫ້ກຽມແຜ່ນບູ໊ດ Windows ຕາມລະບົບເກົ່າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງ ຈາກນັ້ນບູ໊ດເຄື່ອງດ້ວຍການບູ໊ດຈາກແຜ່ນ
….ຫຼື ໄດຣ ແລ້ວຈະເຫັນ Press any key to boot from CD or DVD ໃຫ້ກົດປຸ່ມໃດກໍໄດ້ເພື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກ.


2. ຕໍ່ມາເປັນໜ້າຕ່າງຂອງ Windows Startup ໃຫ້ກົດທີ່ Next ເພື່ອດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.


3. ຈາກນັ້ນ ກົດທີ່ repair your computer.


4. ໃນໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາ ກົດເລືອກທີ່ Troubleshoot ສຳຫຼັບເລີ່ມຕົ້ນການແກ້ໄຂລະບົບ ໂດຍຈະເປັນການເຮັດວຽກໃນແບບ
….ອັດຕະໂນມັດ.


5. ຕໍ່ມາໃຫ້ເລືອກທີ່ Advanced options.


6. ໃນໜ້າຂອງ Advanced option ນີ້ໃຫ້ກົດທີ່ Startup Repair.


7. ໃຫ້ເລືອກທີ່ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ຕ້ອງການແກ້ໄຂ.


ສຸດທ້າຍລະບົບຈະສິ້ນສຸດການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ໃຫ້ Reboot ນຶ່ງເທື່ອເພື່ອກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ຄືເກົ່າ.


3

ຫາກທ່ານສັງເກດທີ່ ຄີບອຣ໌ດ ຂອງທ່ານ ທ່ານກໍຈະເຫັນ F1 ເຖິງ F12 ແລະ
ເຊື່ອວ່າຫລາຍທ່ານບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ວຽກມັນພໍເທົ່າໃດ ຫຼື ບາງທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ຈັກມັນ
ເລີຍກໍມີ. ສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ ເຮົາມາຊອກຮູ້ນໍາກັນວ່າ ຄີຟັງຊັນ ທີ່ກ່າວເຖິງນີ້
ມັນຊ່ອຍຫຍັງເຮົາແດ່ (ສໍາລັບທ່ານທີ່ຮູ້ແລ້ວກໍບໍ່ຈໍາເປັນອ່ານເນາະ).

….ຄີ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ “ຟັງຊັນຄີ” F1 ເຖິງ F12
ມັນອາດມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນການໃຊ້ວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບລະບົບ
ປະຕິບັດການທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ໂປຣແກຣມຊອຟຕ໌ແວຣ໌ ທີ່ເປີດຢູ່ ຊຶ່ງຈະປ່ຽນ
ວິທີການຂອງແຕ່ລະຄີເຫລົ່ານີ້.

.ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງໂຮມທັງ ການໃຊ້ງານ “ຟັງຊັນຄີ” ຮ່ວມກັບຄີ ALT ຫຼື
CTRL ເຊັ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ Microsoft Windows ສາມາດເນັ່ນຄີ ALT + F4
ເພື່ອມອດໂປຣມແກຣມທີ່ພວມໃຊ້ວຽກຢູ່.

….ທາງລຸ່ມນີ້ ເປັນ ລາຍການບາງສ່ວນຂອງການເຮັດວຽກຂອງ ຄີຟັງຊັນ
ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ Microsoft Windows ແຕ່ຈະບໍ່ແມ່ນທຸກໂປຣແກຣມ
ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຟັງຊັນຄີ.

F1

ມັກຈະໃຊ້ເປັນຄີຊ່ອຍທຸກໂປຣແກຣມ ຈະເປີດໜ້າຈໍປ້ອນການຕັ້ງຄ່າ CMOS

Windows Key + F1 ຈະເປີດໂຕຊ່ອຍຂອງ Microsoft Windows
ເປີດບານໜ້າຕ່າງງານ.


F2

ໃນ Windows ຈະໃຊ້ໃນການປ່ຽນຊື່ ໄອຄອນ ຫຼື ໄຟລ໌

Alt + Ctrl + F2 ເປີດເອກະສານໃໝ່ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Word

Ctrl + F2 ຈະສະແດງໜ້າຕ່າງໂຕຢ່າງກ່ອນພິມໃນ Microsoft Word

ເຂົ້າສູ່ການປ້ອນການຕັ້ງຄ່າ CMOS ຫຼື Bios


F3

ເປີດຄຸນລັກສະນະການຄົ້ນຫາໃນຫລາຍໆໂປຣແກຣມ ໂຮມທັງ Microsoft
Windows

ໃນ MS-DOS ຫຼື Windows ຂອງແຖວຄໍາສັ່ງ F3 ຈະເຮັດຊໍ້າຄໍາສັ່ງສຸດທ້າຍ

Shift + F3 ຈະມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ຄວາມໃນ Microsoft Word


F4

ເປີດພົບໜ້າຕ່າງ

ເຮັດຊໍ້າການກະທໍາຫລ້າສຸດ (Word 2000 ຂຶ້ນໄປ)

Alt + F4 ຈະມອດໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ວຽກຢູ່ໃນ Microsoft Windows

Ctrl + F4 ຈະມອດໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ໃຊ້ວຽກໃນປັດຈຸບັນ
ໃນ Microsoft Windows


F5

ໃນທຸກ ບຣາວເຊີອິນເຕີເນັດ F5 ຈະ ຣີເຟຣັດຊ໌ ຫຼື ໂຫລດໜ້າເວ໊ບຫຼື
ໜ້າຕ່າງເອກະສານ

ເປີດໜ້າຄົ້ນຫາ ແທນທີ່ ແລະໄປທີ່ໜ້າຕ່າງໃນ Microsoft Word

ເລີ່ມ ສະໄລດ໌ໂຊວ໌ ໃນ PowerPoint


F6

ຍ້າຍ ເຄີເຊີ ໄປທີ່ Address bar ໃນ Internet Explorer ແລະ
Mozilla Firefox

Ctrl + Shift + F6 ເປີດໄປຍັງເອກະສານອື່ນໆໃນ Microsoft Word


F7

ປົກກະຕິຈະໃຊ້ເພື່ອກວດສອບການສະກົດ ແລະ ໄວຍາກອນ ກວດສອບ
ເອກະສານໃນໂປຣແກຣມ Microsoft ເຊັ່ນ Microsoft Word,
Outlook ແລະ ອື່ນໆ

Shift + F7 ເຮັດວຽກກວດສອບໃນຄໍາທີ່ ໄຮໄລຕ໌

ປີດການໃຊ້ວຽກເລື່ອນໜ້າຕ່າງດ້ວຍ ດູມລູກສອນເທິງຄີບອຣ໌ດໃນ
Mozilla Firefox


F8

ກະດານຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າສູ່ ເມນູເລີ່ມຕົ້ນ Windows, ນິຍົມໃຊ້
ສໍາລັບເຂົ້າໄປເຖິງ Windows ແບບ Safe Mode


F9

ເປີດແຖບເຄື່ອງມືວັດແທກ ໃນ Quark 5.0

F10

ໃນ Microsoft Windows ເປີດໃຊ້ວຽກແຖບເມນູຂອງໂປຣແກຣມທີ່ເປີດຢູ່

Shift + F10 ເປັນເຊັ່ນດຽວກັບການຄລິກຂວາເທິງໄອຄອນທີ່ໄຮໄລຕ໌ໄຟລ໌
ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ການເຂົ້າເຖິງ ການກູ້ຄືນ ພາຣ໌ທີຊັນ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ຂອງ HP ແລະ Sony
ຄອມພິວເຕີ

ປ້ອນການຕັ້ງຄ່າ CMOS


F11

ໂມດເຕັມໜ້າຈໍໃນ ບຣາວເຊີອິນເຕີເນັດ

CTRL + F11 ການເຂົ້າເຖິງ ການກູ້ຄືນ ພາຣ໌ທີຊັນ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນ
ຄອມພິວເຕີຂອງ Dell

ການເຂົ້າເຖິງ ການກູ້ຄືນ ພາຣ໌ທີຊັນ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ເທິງ eMachines, Gateway,
ແລະ ຄອມພິວເຕີ Lenovo


F12

ເປີດໜ້າທີ່ໄດ້ທໍາການບັນທຶກໃນ Microsoft Word

SHIFT + F12 ບັນທຶກເອກະສານ Microsoft Word

Ctrl + Shift + F12 ພິມເອກະສານໃນ Microsoft Word
by: ນໍ້າຫວານ, vtetoday.la

4
ນັກຫລິ້ນອິນເຕີເນັດທຸກທ່ານ ກະລຸນາອ່ານບົດຄວາມນີ້ກ່ອນ ” ການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພໃນການຫລິ້ນອິນເຕີເນັດ ” ຫລາຍໆທ່ານອາດຈະແປກໃຈວ່າ
ຫລິ້ນອິນເຕີເນັດມາແຕ່ດົນ ບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາຫຍັງ ແຕ່ວ່າລອງອ່ານຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມ
ນີ້ກ່ອນ ຈາກນັ້ນທ່ານຈະເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ຄືທີ່ທ່ານເຄີຍຄິດມາ.

1. Auto Complete

ຫລາຍໆທ່ານທີ່ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຮ້ານບໍລິການອິນເຕີເນັດທົ່ວໄປ ຫຼື
ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຮ່ວມກັນຜູ້ອື່ນ ທ່ານເຄີຍຮູ້ບໍວ່າເປັນຫຍັງບາງເທື່ອ
ເວລາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນບາງເວັບໄຊ ຈິ່ງມີຂໍ້ຄວາມຂື້ນມາໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ
ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຈົນສໍາເລັດ ເນື່ອງຈາກວ່າໂປຣແກຣມ IE
ແມ່ນມີການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເຄີຍພິມໄວ້ ໂດຍມີຟັງຊັ້ນທີ່ຊ່ວຍໃນການ
ຕື່ມຂໍ້ມູນນັ້ນຄື Autocomplete ແລ້ວທ່ານລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ຖ້າມີໃຜ
ຜູ້ໜຶ່ງເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປໃຊ້ ທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນແນວໃດ?
ພວກເຮົາມີວິທີທີ່ຈະແກ້ໄຂໃຫ້ດັ່ງນີ້:

• ກົດໄປທີ່ເມນູ Tools
• ເລືອກເອົາ Internet Options
• ກົດແທ໊ບເພື່ອເລືອກ Contents
• ກົດເລືອກປຸ່ມ AutoComplete
• ກົດຍົກເລີກອ໊ອບຊັ້ນ Forms

2. Clear History

ເວລາທີ່ທ່ອງທ່ຽວເວັບໄຊແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜຮູ້ວ່າເຮົາເຄີຍໄດ້ເຂົ້າ
ເວັບໄຊໃດມາແດ່ ຊຶ່ງບາງເວັບໄຊ ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ຫົວໜ້າຂອງທ່ານທີ່ຈະຮູ້ ຈະເຮັດແນວໃດດີ ບໍ່ຍາກເຮົາມີວິທີທີ່ຈະມາບອກ.

• ກົດໄປທີ່ເມນູ Tools
• ເລືອກເອົາ Internet Options
• ກົດແທ໊ບເພື່ອເລືອກ General
• ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Clear History

3. Cookies

Cookies ແມ່ນເປັນ Text file ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເວັບເຊີເວີສົ່ງກັບມາ
ທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນຮູບແບບ
ຂອງໄຟລ໌ເພື່ອຈື່ລະຫັດຜ່ານ ລາຍລະອຽດຂອງການເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ເວັບໄຊນັ້ນໆ
ຊຶ່ງຈຸດນີ້ເອງ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊ ຫຼື ພວກແຮັກເກີ ສາມາດເຂົ້າໄປ
ກວດກາ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຫຼື ທໍາລາຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້
ພວກເຮົາມີວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ດັ່ງນີ້:

• ເຂົ້າໄປໃນໂປຣແກຣມ Windows Explorer
• ເຂົ້າໄປໃນໂຟນເດີ C:winodwscookies ລຶບ File ທັງໝົດ
ທີ່ຢູ່ໃນໂຟນເດີນັ້ນ.
• ເຂົ້າໄປໃນໂຟນເດີ C:winodwsTemporary Internet Files
ລຶບ File ທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນໂຟນເດີນັ້ນ.
• ອາດຈະນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Disk Clean up ຊຶ່ງຢູ່ໃນເມນູ
Accessories ເພື່ອຊ່ວຍກໍໄດ້.

4. Security Level

ການກໍານົດລະດັບຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນລະດັບຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍໆ
ພຽງແຕ່ກົດເລືອກລະດັບທີ່ຕ້ອງການ High, Medium, Medium-Low
ແລະ Low ຊຶ່ງແຕ່ລະລະດັບກໍຈະມີຄຳອະທິບາຍໄວ້ໃຫ້ ແລະ ຖ້າຫາກ
ທ່ານເປັນຜູ້ທີຊໍານິຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ອາດຈະສາມາດເລືອກ
ຫົວຂໍ້ Custom ເພື່ອກໍານົດລາຍລະອຽດຍ່ອຍໆໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

• ກົດໄປທີ່ເມນູ Tools
• ເລືອກເອົາ Internet Options
• ກົດແທ໊ບເລືອກ Security
• ກົດແທ໊ບເລືອກ Default Level
• ປັບລະດັບຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຄວາມຕ້ອງການ.


by: vtetoday.la

5

ຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ມີອາຍຸສັ້ນ

ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເຄີຍມີການ restart ເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼືບໍ່ ?
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ restart ເຄື່ອງເອງແມ່ນ
ມາຈາກຄອມພິວເຕີມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ ( ເຫດຜົນອີກປະການໜຶ່ງ
ອາດຈະມາຈາກໄວຣັສ ) ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃນ BIOS ຈະມີການ
ກໍານົດລະດັບຂອງຄວາມຮ້ອນໄວ້ວ່າ ຖ້າຫາກຄວາມຮ້ອນສູງເກີນ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ ມັນອາດຈະສັ່ງໃຫ້ Restart ເຄື່ອງໃໝ່ໄດ້ ສະນັ້ນ
ເຮົາມາລອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ
ຄອມພິວເຕີກັນດີກວ່າ.

+ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນກວ່າປົກກະຕິ

•ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ
ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ ຖ້າຊິໃຫ້ດີ ຄວນນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື
ສະຖານທີ່ໆມີລົມລ່ວງດີ.

•ຕໍາແໜ່ງທີ່ເຫມາະສົມ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີໃກ້ໆ ຫຼື ຕິດຝາ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ອາກາດບໍ່ລ່ວງ.

•ການບຳລຸງຮັກສາ

ໃນເມື່ອມີການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄປໄດ້ໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະກັບ
ຄອມພິວເຕີແບບຕັ້ງໂຕະ ຫຼື desktop ຂີ່ຝຸ່ນທີ່ເປັນໂຕການເຮັດ
ຄອມພິວເຕີຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ ຈະເຂົ້າໄປຕິດພາຍໃນຄອມພີວເຕີ
ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາ
ຄວາມຮ້ອນໄດ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວນເຮັດອະນາໄມໂດຍການໃຊ້
ເຄື່ອງເປົ່າເພື່ອເປົ່າຂີ້ຝຸ່ນອອກ.

•ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນໂຕເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ການຕິດຕັ້ງພັດລົມພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື Case ກໍເປັນອີກ
ວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີ
ຂອງທ່ານໄດ້.

ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ ກໍສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຄອມພິວເຕີທ່ານ
ໄດ້ຫລາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າແລ້ວ.


by: vtetoday.la

6

Ping ແມ່ນຫຍັງ?

Ping ແມ່ນຄໍາສັ່ງສໍາລັບການທົດລອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ສາມາດທົດລອງ
ໄດ້ທັງໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ
ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງນັ້ນໆໄດ້ຫຼືບໍ່ ຫຼື ເວັບໄຊນັ້ນ
ເປີດຢູ່ຫຼືບໍ່ ເຮົາສາມາດໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Ping ຜ່ານທາງ DOS command ໄດ້.

ວິທີໃຊ້ຄຳສັ່ງ Ping

1.ກົດທີ່ເມນູ Start
2.ກົດເລືອກຄຳສັ່ງ Run
3.ພິມຄຳວ່າ cmd ແລະ ກົດປຸ່ມ Enter
4.ຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງສີດຳ
5.ໃຫ້ພິມຄຳວ່າ Ping google.com
6.ຈະເຫັນຄໍາວ່າ ” Reply from … ” ສະແດງວ່າເວັບໄຊນີ້
ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ
7.ແຕ່ຖ້າວ່າເຫັນຄຳວ່າ “ Time out ” ສະແດງວ່າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ
ມີບັນຫາ.

ເປັນຫຍັງ Ping ໄດ້ແຕ່ເຂົ້າອິນເຕີເນັດບໍ່ໄດ້?

ບັນຫານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂປຣແກຣມ Winsock ຊຶ່ງເປັນໂປຣແກຣມ
ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດມີບັນຫາ ວິທີການແກ້ໄຂເບື້ອງຕົ້ນກໍຄືການ
reset Winsock ນີ້ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ DOS command
ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ວິທີ Reset Winsock

1.ກົດທີ່ເມນູ Start
2.ກົດເລືອກຄຳສັ່ງ Run
3.ພິມຄຳວ່າ cmd ແລະກົດປຸ່ມ Enter
4.ຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງສີດຳ
5.ໃຫ້ພິມຄໍາວ່າ ” netsh winsock reset ” ແລ້ວກົດປຸ່ມ Enter
6.ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ restart Windows ໃໝ່ ແລະ ລອງເຂົ້າ
ອິນເຕີເນັດເບິ່ງ.


by: ປານີນາ ຈັນທະນະຄອນ, vtetoday.la

7
ມື້ນີ້ຂໍນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວ໊ບຂອງຕ່າງປະເທດມາຕ້ອນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຽດແກ່ຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ ຈະໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການສິ້ນເປືອງລົງແດ່ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ facebook ໄດ້ທໍາການອັບເດດໃໝ່ ປາກົດວ່າ ໃນເວລາເຮົາເລື່ອນໜ້າຈໍໄປພໍ້ຄລິບວີດິໂອ ມັນຈະຫຼິ້ນຄລິບແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນດ້ານນຶ່ງກໍເຫັນວ່າມັນສະດວກຂຶ້ນ ແຕ່ອີກດ້ານນຶ່ງ ການຫຼິ້ນຄລິບ ມັນໄດ້ດຶງເອົາຂໍ້ມູນລົງມາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສິ້ນເປືອງໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

…….ສາເຫດທີ່ facebook ເຮັດແບບນັ້ນກໍເພາະຕ້ອງການໃຫ້ຄົນເຫັນຄລິບວີດິໂອຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທາງການຕະຫຼາດທີ່ເຮົາບໍ່ຂໍວິຈານ ຫຼື ແຈກແຈງໃຫ້ລະອຽດກວ່ານີ້ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ ບາງທີກໍບໍ່ປະເອີບກັບມັນປານໃດ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເປືອງຄ່າອິນເຕີເນັດ ທີ່ຄິດໄລ່ຕາມ ດາຕ້າ ທີ່ເຮົາໃຊ້ໄປ ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະນໍາສະເໜີກໍຄື ວິທີມອດການຫຼິ້ນວີດິໂອແບບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສິ້ນເປືອງໄດ້ບາງສ່ວນ ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະເຮັດຕາມ ຫຼື ບໍ່ ກໍແລ້ວແຕ່ຄວາມສະໝັກໃຈ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ PC ຫຼື  Notebook

  ໃຫ້ໄປທີ່ ເມນູສາມຫຼ່ຽມທີ່ຢູ່ມູມຂວາດ້ານເທິງ ແລ້ວເລືອກ Settings
ຈາກນັ້ນເລືອກຄໍາວ່າ “ວີດິໂອ”

ຢູ່ “Auto-Play Videos” ທີ່ປຸ່ມຈະຂຽນວ່າ  Default ໃຫ້ເຮົາກົດ ແລ້ວເລືອກ Off.


ສໍາລັບຄົນທີ່ໃຊ້ ສະມາຣ໌ທໂຟນ  Android
ໃຫ້ເປີດແອພ  facebook ຂຶ້ນມາແລ້ວເລືອກທີ່ ເມນູ > ເລືອກ App Settings


ເລືອກ Videos play automatically


ໃນໜ້ານີ້ ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ 3 ຢ່າງຄື:

ໃຫ້ມັນຫຼິ້ນອັດຕະໂນມັດ ແບບບໍ່ສົນໃຈວ່າຈະໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຽັງຢູ່
ໃຫ້ຫຼິ້ນອັດຕະໂນມັດສະເພາະຕອນເປີດ  Wi-Fi
ບໍ່ໃຫ້ມັນຫຼິ້ນແບບອັດຕະໂນມັດເລີຍ.
…….ພຽງທໍ່ນີ້ ເຮົາກໍສາມາດຈັດການກ່ຽວກັບ ການຫຼິ້ນ ຫຼື ບໍ່ຫຼິ້ນວີດິໂອແບບອັດຕະໂນມັດເທິງ facebook ໄດ້ແລ້ວ.


by: ນໍ້າຫວານ, vtetoday.la

8

ການດໍາລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆໃນປັດຈຸບັນ ເຕັມໄປດ້ວຍມົນພາວະທາງອາກາດ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຢູ່
 
ອາໄສຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ; ນະຄອນຫຼວງ ຊານຕີເອໂກ, ປະເທດ ຈີເລ ຕາງກໍ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ໂຣກຫົວໃຈ, ໂຣກປອດ ແລະ ການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວເກີນຄວນ.
  - ຄະນະວິໄຈ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນຕິດຕາມມົນພາວະທາງອາກາດຂະໜາດພົກພາທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມເມື່່ອໃດທີ່ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ. ປີກາຍນີ້, ອຸປະກອນຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດຂະໜາດພົກພາ ໄດ້ຜະລິດ ເພື່ອຕິດຕາມລະດັບມົນພາວະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນອາກາດ.
  - ຫຼ້າສຸດ, ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເມວເບີນ, ປະເທດ ອົສຕຣາລີ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແອບສຳລັບໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖື ເພື່່ອເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມມົນພາວະທາງອາກາດ. ຂະນະດຽວກັນ, ກູໂກ ກໍເຮັດໜ້າທີ່ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ.
  - Atmotubeຖືກອອກແບບເປັນຮູບຊົງກະບອກ ສຳລັບກວດກາການປະກົດຕົວຂອງແກ໋ສທີ່່ເປັນອັນຕະລາຍຕ່າງໆໃນອາກາດ. ອຸປະກອນຊະນິດນີ້ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກອຸ່ນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາກາດ. ແສງໄຟLED ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອສະແດງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ. ຖ້າໄຟ ມີສີຟ້າ ສະແດງວ່າ ອາກາດດີ ແລະ ຖ້າໄຟ ມີສີແດງ ສະແດງວ່າ ອາກາດເປັນພິດ. ອຸປະກອນຊະນີດນີ້ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບມືຖືທັງລະບົບ (iOSແລະAndroid)ໂດຍການນໍາໃຊ້ ແອບ ເພື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ບອກເຖິງຄຸ່ນນະພາບຂອງອາກາດ ໂດຍຜ່ານ Bluetooth.
  - Atmotubeມີນໍ້າໜັກພຽງ 40 ກຣາມ, ຖືກອອກແບບໃຫ້ຫ້ອຍໃສ່ຖົງພາຍ ຫຼື ຫ້ອຍໃສ່ພວງກຸນແຈ. ການສາກໄຟ ແມ່ນຜ່ານ USB ຂະໜາດ3.1ແລະ ການສາກໄຟແຕ່ລະຄັ້ງ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ.


by: Atmotube, most.gov.la

9

ບັນຫາຄອມພິວເຕີຊ້າ ອາດມີ 2 ສາເຫດຄື: ໃຊ້ ງານໄປດົນໆແລ້ວຊ້າ ໃນໄລຍະນີ້ອາດເກິດຈາກລະ ບົບມີຟາຍ
ທີ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ຂໍ້ມູນ ແລະ ໂປຼແກຼມຫຼາຍເກີນໄປ ວິທີແກ້ໄຂ ຄື ຕ້ອງຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ຟາຍ ໃຫ້ລະບົບກັບ ມາເປັນປົກກະຕິຄືເກົ່າ ລວມເຖິງການຈັດການພື້ນທີ່ໃນຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ມີພື້ນທີ່ຫວ່າງພໍສຳລັບການເຮັດວຽກ.
ອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຊ້າລົງກໍ່ຄື: ຮາດແວທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ເກົ່າເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮອງ ຮັບຊອບແວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເກມ ຫຼື ແອັບພຼີເຄຊັນໃໝ່ໆໄດ້ດີ ການແກ້ໄຂກໍ່ຕ້ອງອັບເກຼດ ຫຼື ປ່ຽນຄອມພິວເຕີເຄື່ອງ ໃໝ່ ເປັນແນວທາງທີ່ ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງ ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີ ການແກ້ໄຂແບບປະສົມປະສານຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ອັບເກຼດ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄືກັບໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໃໝ່ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໜ້ອຍລົງ.

ມາເບິ່ງຂັ້ນຕອນກັນດີກວ່າວ່າມີຫຍັງແນ່:

1. ຈັດການຟາຍຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຮາດດິດ: ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະນອກຈາກຈະເປັນການເກັບກວດພື້ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນຄອມພິວເຕີໃຫ້ຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດລະບຽບຟາຍອີກທາງໜຶ່ງໃນການຫຼຸດບັນຫາການເກັບຟາຍຊໍ້າຊ້ອນກັນໄດ້ອີກດ້ວຍ.
2. ລົບຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ລົບໂປຼແກຼມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້: ຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Temporary file, History ຫຼືຈະເປັນClipboard ມີສ່ວນເຮັດ ໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຄອມພິວເຕີຫຼາຍຂຶ້ນ ການໃຊ້ Disk-Cleanup ແລະUninstall program ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຮັດ ວຽກໄດ້ຢ່າງສະດວກ.
3. ປ່ຽນໄປໃຊ້ SSD: ດ້ວຍຄວາມໄວລະດັບ 500MB/s ຂອງ SSD ໃຫ້ການປ່ຽນຖ່າຍຂໍ້ມູນໄດ້ດີກວ່າ Hard disk ປົກກະຕິຫຼາຍເທົ່າ ເຮັດໃຫ້ການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນ ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ວ່ອງໄວກວ່າ ລວມເຖິງການເປີດເຂົ້າເກມໄດ້ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.
4. ຍ້າຍໂປຼແກຼມມາຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນ SSD: ເມື່ອປ່ຽນເປັນ SSD ແລ້ວ, ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ເປິດໂປຼແກຼມ ຫຼື ເກມ ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ກໍຄວນຈະຄິດຕັ້ງລົງທີ່ SSD ແລະ Hard disk ໄວ້ສໍາລັບຈັດເກັບຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ.
5. ໃຊ້ໂປຼກແກຼມສຳລັບຈັດການ SSD: ເຮົາສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ການເຮັດວຽກ ດ້ວຍການໃຊ້ໂປຼແກຼມປັບແຕ່ງ ເຊັ່ນ SSD Tweaker ເພື່ອເປີດຟັງເຊິນໃນ ການເຮັດວຽກ ແລະ Optimize SSD ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວ.by: ITDAY, most.gov.la

10

ພິທີປິດການແຂ່ງຂັນຊີເກມ 2017 ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ເຈົ້າພາບມາເລເຊຍ ຄອງເຈົ້າຫຼຽນຄຳຊີເກມ 2017 ຫຼື ກົວລາລຳເປີເກມ ໂດຍມີຫຼຽນຄຳ 145 ຫຼຽນ


ເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ 2017 ໄດ້ມີພິທີປິດການແຂ່ງຂັນຊີເກມ 2017 ທີ່ສະໜາມກີລາ ບູກິດ ຈາລິລ ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ມີພິທີມອບທຸງຊີເກມສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ປະເທດ ຟິລິບປິນ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຊີເກມ ໃນປີ 2019
by: laopost.com

11

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານໄອໂຟນ, ໄອແພັດມີເລື່ອງຕ້ອງລະວັງເພີ່ມເຕີມກັນອີກແລ້ວຫຼ້າສຸດມີການຄົ້ນພົບວ່າພຽງວີດີໂອແປກໆ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ iPhone ແລະ iPad ຄ້າງໄດ້ທັນທີ.

   ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຮູບແບບທີ່ໃຫ້ເປີດລິ້ງເບິ່ງວີດີໂອມັກຈະສົ່ງຜ່ານແອັບສຳລັບຕິດຕໍ່ເຊັ່ນ WhatsApp ຫຼື Message ຂອງ IOS ຊຶ່ງປະຈຸບັນກໍໄດ້ລາມມາເຖິງ Safari ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍເມື່ອອຸປະກອນໄດ້ເປີດເຂົ້າໄປເບິ່ງຄລິບດັ່ງກ່າວແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຊ້າລົງທັນທີແບບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄ້າງໄປເລີຍໂດຍວິທີແກ້ນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການທຳ Hard Reset  ຫຼື ຣີເຊັດເຄື່ອງ.

iPhone ຮຸນເກົ່າ: ກົດປຸ່ມ Home+Power ພ້ອມກັນຈົນເຄື່ອງ ຈະປິດເອງ
iPhone 7 ຂຶ້ນໄປ: ກົດປຸ່ມລົດສຽງ+Power ພ້ອມກັນຈົນເຄື່ອງ ຈະປິດເອງ
ວິທີດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນກັບລະບົບປະຕິບັດການ IOS ຫຼາຍຮຸ່ນບໍ່ຈຳກັດພຽງ IOS 10 ເທົ່ານັ້ນແຕ່ມີຜົນຕັ້ງແຕ່ IOS 5 ຂຶ້ນມາເລີຍນອກຈາກນີ້ກໍໄດ້ທົດສອບກັບ IOS 10.2 beta 3 ຕົວຫຼ້າສຸດກໍ່ພົບວ່າຍັງມີບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່.

ຈາກຂໍ້ມູນພົບວ່າໄພລ໌ວີດີໂອສະກຸນ MP4 ສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນຈະຖືກອັບໂຫຼດໄປແວັບໄຊ ຫຼາຍໆແວັບຊຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຊັດເຈນວ່າວີດີໂອໃດແດ່ທີ່ເປັນຕົວບັນຫາດັ່ງກ່າວກ່ອນຈະເປີດວີດີໂອແມ່ນຫຍັງເບິ່ງໃຫ້ດີໆກ່ອນຈິ່ງເປີດເບິ່ງ.

 

by: http://www.sedthakid.la/

12

Bank of America (BoA) ທະນາຄານລາຍໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີແຜນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍປຽບດັ່ງ chatty virtual assistant ທີ່ຊື່ Erica ໂດຍປະຍຸກໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີປັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence :AI) ໃນການແນະນຳທີ່ໂທລະສັບມືຖືໃນຮູບແບບ “Bot” ສຳລັບພັດທະນາການໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສຳເລັດພາຍໃນປີ 2017ນີ້
Michelle Moore ຫົວໜ້າຝ່າຍ digital banking ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ Erica ຈະມີຄວາມສະຫຼາດກວ່າຫຸ່ນຍົນ ເພາະຈະມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຄຳຖາມຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕອບຄຳຖາມເທົ່ານັ້ນ ໂດຍລະບົບຈະເກັບຄຳຖາມໃໝ່ໆ ຈາກລູກຄ້າ ນຳໄປປະມວນຜົນ ແລະ ວິເຄາະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງສະລາດຫຼາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ຈົນສາມາດທຳງານໄດ້ທຽບເທົ່າກັບມະນຸດ ແລະ ຍັງມີຄວາມພິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ໂດຍທະນາຄານໄດ້ນຳຊື່ Erica ມາຈາກອັກສອນ 5 ໂຕ ຫຼັງຂອງສື່ທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ເປີດໂຕເຄື່ອງມືນີ້ໃນງານ Money 2020 Conference ປີ 2016 ທີ່ ລາສເວກັສ ໂດຍຄາດວ່າ Erica ຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ໃນປີ 2017 ນີ້ ແລະ ຈະສາມາດເວົ້າລົມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ (text) ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບການລົມດ້ວຍສຽງ ໂດຍ Bank of America ຈພນຳເຄື່ອງມືນີ້ມາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອໃຫ້ທັນພຶດຕິກຳການໃຊ້ໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ຂອງລູກຄ້າ ທີມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກມື້ນີ້ທະນາຄານຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກພະຍາຍາມສ້າງໂອກາດໃໝ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະລໍຖ້າໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີດ້ານການເງິນຊະນິດໃໝ່ມາຍາດຊິງພື້ນທີ່ ແລະ ແນ່ນອນ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາຕິດໆທີ່ມີຊື່ວ່າ Blockchain ທີ່ກຳລັງຈະປ່ຽນ Business model ຂອງທຸລະກິດການເງິນການທະນາຄານ ຮວມໄປເຖິງທຸລະກິດປະກັນໄພ ອາດຈະມາໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ ຫາກ AI ແລະ Big Data ເຂົ້າມາຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນໄວໆນີ້.by: laopost.com

13

ເຕືອນຊາວເນັດຜູ້ມັກຫຼິ້ນໂຊຊ້ຽວເປັນປະຈຳ ກ່ອນທີ່ຈະໂພສຕ໌ ສິ່ງໃດລົງໄປ ທ່ານຕ້ອງຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນ ເພາະບາງຢ່າງທີ່ໂພສຕ໌ລົງໄປອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນໄດ້ ບາງຄັ້ງສິ່ງທີ່ທ່ານໂພສຕ໌ລົງໄປນັ້ນອາດຕິດວ່າເປັນເລື່ອງມ່ວນໆໃນສາຍຕາທ່ານ ແຕ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເທິງຂັ້ນໄດ້ຮັບໂທດທາງກົດໝາຍເລີຍກໍ່ມີ ເອົາເປັນວ່າກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໂພສຕ໌, ແຊຣ, ກົດໄລນ ຫຼື ຄອມເມັ້ນ ສິ່ງໃດລົງໄປຕ້ອງຄິດພິຈາລະນາໃຫ້ດີກ່ອນວ່າສິ່ງໃດຄວນ ບໍ່ຄວນ

10 ພຶດຕິກຳໃນໂລກອອນໄລນ໌ທີ່ສ່ຽງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໂທດມີດັ່ງນີ້:

1. ການອັບໂຫລດຮູບພາບ ຫຼື ຄລິບລາມົກອານາຈານ
2. ປ່ອຍຂ່າວໃຫ້ບ້ານເມືອງເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ
3. ຕັດຕໍ່ພາບ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງພາບຕົວຈິງເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ອັບອາຍ ເສຍຊື່ສຽງ
4. ລັກເອົາຂໍ້ມູນຄົນອື່ນແລ້ວເອົາໄປໃຊ້ເພື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດກັບຕົວເອງ ເພື່ອຫາກຳໄລ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ກັ່ນ               ແກ້ງຄົນອື່ນ
5. ໂພສຕໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຄົນອື່ນ ສ້າງເລື່ອງໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຫາຍ
6. ລັກເອົາ ID ຫຼື Password ຜູ້ອື່ນເພື່ອເຂົ້າໄເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນອື່ນ
7. ແກ້ໄຂເນື້ອຫາໃນ File ຜູ້ອື່ນ ໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ
8. ກົດແຊຣຂ່າວມົ້ວໃນສັງຄົມອອນໄລນໂດຍບໍ່ກວດສອບທີ່ມາຂອງຂ່າວກ່ອນ
9. ໂພສຕ໌ຂໍຄວາມມິ່ນປະໝາດການນຳ
10. ສ້າງເວັບໄຊທີ່ມີເນື້ອຫາລົບລູ່ສະຖາບັນເບື້ອງສູງ

ໂລກໂຊຊ້ຽວເປັນໂລກສັງຄົມອອນໄລນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເປັນໂລກທີ່ຍາກທີ່ຈະມີຄວາມລັບ ເປັນໂລກແຫ່ງດາບສອງຄົມ ທີ່ກະຈາຍຂໍ້ມູນໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ສະນັ້ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈໂພສຕ໌ສິ່ງໃດລົງໄປນັ້ນຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີກ່ອນ ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານໂພສຕ໌ນັ້ນຍ້ອນກັບມາທຳຮ້າຍທ່ານໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ : thaipbs.or.th

14

FACEBOOK ເປີດເຜີຍວ່າກຳລັງໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ມາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍເທິງສື່ອອນໄລນ໌ເຟສບຸກ.

ທີ່ຜ່ານມາ ເຟສບຸກຖືກກົດດັນຈາກລັດຖະບານຫຼາຍປະເທດໃຫ້ພະຍາຍາມລົບຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ເຊື່ອວ່າໂພສໂດຍຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ.

ທາງເຢສບຸກລະບຸວ່າ ເທັກໂນໂລຢີ AI ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການກວດສອບຮູບພາບ ແລະ ພາສາທີ່ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ຮວມເຖິງຂ່າວປອມ ຫຼື FAKE NEWS ແນ່ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບການກວດສອບຂອງຄົນແທ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.


by: laopost.com

15

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານເມື່ອວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າ ທ່ານ ມາກ ຊັດເຄິຣເບຣິກ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຟສບຸກເປີດເຜີຍຜ່ານໜ້າເຟສບຸກຂອງຕົນເອງວ່າ ເຟສບຸກຈະຈ້າງພະນັກງານເພີ່ມອີກ 3,000 ຄົນ ຕັ້ງແຕ່ປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ມາເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບເນື້ອຫາສື່ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ປະກົດໃນເຄືອຂ່າຍໂຊຊ້ຽວມິເດຍຂອງເຟສບຸກ ຮ່ວມທັງຈະຕ້ອງເລັ່ງດຳເນີນການຖອດ ຫຼື ຄລິບວິດີໂອທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ເຫດການຄາດຕະກຳ, ຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງອື່ນໆອອກໄປພ້ອມ.

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງເຟສບຸກກ່າວອີກວ່າ ການຈ້າງງານຄົນເພີ່ມອີກ 3,000 ຄົນ ເທົ່າກັບເພີ່ມຈຳນວນຄົນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 4,500 ຄົນ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບເນື້ອຫາທີ່ໂພສລົງໃນເຟສບຸກທີ່ອາດຜິດລະບຽບການໃນບໍລິການ.by: laopost.com

Pages: [1] 2