Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - thebrown

Pages: [1]
1
ດັ່ງກະທູ້ເລີຍນໍ. ສ່ວນໜື່ງກໍແມ່ນຈະເຮັດ opensource ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເລືອກ License ໃດດີ?

2
ສ່ວນຕົວແມ່ນເປັນຄົນທີມີບຸກຄະລິກກວນໆ ລົມໄດ້ເລື້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັກຕື່ນເວທີ ບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃຈເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ?

3
ໃຊ້ແອທຸກມື້, ອາການກໍຄືມື້ກ່ອນນີ້ຢູ່ດີໆ ນຳ້ແອກໍຍ້ອຍອອກເບື້ອງຊ້າຍມື ຫຼັງແອ. ຢາກເອີ້ນຊ່າງແອ ແຕ່ບໍ່ຢາກເສຍເງິນຫຼາຍມີວິທີແກ້ບໍ່? ຫຼື ແນະນຳຊ່າງທີຈິງໃຈກໍໄດ້ :)

4
ເຫດຜົນກໍຍ້ອນໂຕເອງໝົດຮັກແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງສະແດງໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ວ່າໂຕເອງສະຫຼາດ ຫຼື ດີ? ປະມານວ່າເຮັດປະຊົດ ສະແດງຄໍາເວົ້າ ສຽດສີ ຄົນເຄີຍຮັກເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນສົງສານ.
ຢາກຮູ້ວ່າຜູ່ທີມີອາການຈັງຊີ້ເຂົ້າຂ່າຍ ເປັນໂຣກຕິດໂຊຊຽວ ຫຼື ວ່າຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຈາກສັງຄົມ ຫຼື ໂຣກຊືມເສົ້າ ແລ້ວມາເຮັດໃຫ້ຄົນທີຕົນປະສົງ post ໃສ່ຫັ້ນໃຫ້ເປັນຄົນບໍ່ດີໄປເລີຍ?
ຮູ້ຢູ່ວ່າຕາມທໍາມະຊາດຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງເອົາຄວາມຄິດ, ຄວາມເຊື່ອ ໂຕເອງເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ຄໍານື່ງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ.

5
 ມີແຕ່ຝ່າຍດຽວທີເດີນຫາ ແຕ່ອີກຝ່າຍກັບບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ໃສ່ໃຈ, ຄືກັບລົມກັບຝາເຮືອນ ສະຫຼຸບກໍຄື ຄົນໝົດໃຈ. ເມືອໄດ້ຖາມໄປກົງໆກໍພັດບອກວ່າຮູ້ສຶກອິ່ມກັບສິ່ງທີເປັນຢູ່ ເຮົາຄວນຈະຢື້ ຫຼື ຈະເຊົາຄວາມສໍາພັນ?

Pages: [1]