Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Aloun

Pages: [1]
1
Software / ຂໍ Fonts ພາສາລາວ ແດ່
« on: August 30, 2017, 09:57:50 AM »
ສະບາຍດີ

ທ່ານໃດມີ ຟັອນ ພາສາລາວທີ່ເປັນຈ້ຳເມັດຂໍແດ່ ( ເອົາໄວ້ພີມພະຍັນຊະນະ ພາສາລາວ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫ້ອງ ອະນຸບານ ເຝິກຂຽນ),
ຖ້າເປັນພາສາອັງກິດຈະເປັນພະເພດ ( Dot fonts ) ແຕ່ພາສາລາວບໍ່ຮູ້ຊື່ຟັອນ ກໍເລີຍບໍ່ຮູ້ຈະໄປດາວໂຫລດເອົາຢູ່ໃສ?

(ຕົວຢ່າງຟັອນ ພາສາອັງກິດທີ່ເປັນຈ້ຳເມັດ  https://ibb.co/cvrMU5

Thanks !

Pages: [1]