Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kongkeaw

Pages: 1 2 [3]
31
ບາງຄັ້ງຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຍິງຈະຖືກເບິ່ງຕ່າງກັນໃນການກະທຳແບບດຽວກັນ ufabet

32
ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງບ່ອນກິນ-ບ່ອນຫຼິນ ຂ້ອຍຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ເດືອນກ່ອນນີ້ຂ້ອຍໄດ້ໄປເມືອງຫຼວງມາ ແລະ ຫຼິນຢູ່ເມືອງຫຼວງ
ຄືເມື່ອ7-8 ເດືອນກ່ອນຂ້ອຍໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງຫຼວງ, ໃນອາທິດແລກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປໃສ່ ເພາະດ້ວຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜ່
ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຢູ່ເຖິງອາທິດທີ່ 2 ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃກ່ໆບ່ອນເຮັດວຽກ, ແລ້ວລາວກາພາຂ້ອຍໄປທ່ຽວ ແລະ ຫຼິນທຸກທ້າຍອາທິດ ufabet

33
ສືກ England Premier League ປະຈຳປີ 2017-2018 ໄດ້ຈົບລົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ທິມງານ Siamsport ໄດ້ຄັດເລືອກ 11 ນັກເຕະຜົນງານທີ່ໂດ່ດເດັ່ນແລະຜູ້ຈັດການທິມ ທີ່ຍອດຍ້ຽມໃນຮອບປີ2017-2018 ມາໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ນຳສະເໜີມຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກ ຈະມີໃຜແນ່ນັ້ນມາເບີງພ້ອມກັນເລີຍ

1. ນັກຮັບຍອດຍ້ຽມ : Davide Gea (manchester united)

2. ກອງຫຼັງຍອດຍ້ຽມ : Kyle Andrew Wallker (manchester city)

3. ກອງຫຼັງຍອດຍ້ຽມ : Nicolas Hernan Gonzala (manchester city)

4. ກອງຫຼັງຍອດຍ້ຽມ :Caesar Azpilicueta (chelsea)

5. ກອງຫຼັງຍອດຍ້ຽມ : Ashley Yong (manchester united)

6. ກອງກາງຍອດຍ້ຽມ : Eriksen (Totterham Hotspur)

7.ກອງກາງຍອດຍ້ຽມ : Fernandinho (manchester city)

8.ກອງກາງຍອດຍ້ຽມ : Kevin De Bruyne (manchester city)

9.ກອງໜ້າຍອດຍ້ຽມ : Mohamed Salah ( Liverpool )

10.ກອງໜ້າຍອດຍ້ຽມ : Harry Edwad Kane (Totterham Hotspur)

11.ກອງໜ້າຍອດຍ້ຽມ : Sergio Aguero (manchester city)

#ຜູ້ຈັດການທິມຍອດຍ້ຽມ Rafa Beitez Maudes ( Newcastle United)

ນີ້ກໍ່ຄືໂສມໜ້ານັກເຕະຍອດຍ້ຽມແຫ່ງລະດູການ2017-2018 ຂອງ England Premier League ມາໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ນຳສະເໜີມຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກ ufabet

Pages: 1 2 [3]