Keyboard ບ່ອນອັນຕະລາຍ

  • 0 Replies
  • 315 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Keyboard ບ່ອນອັນຕະລາຍ
« on: September 04, 2017, 10:38:30 AM »

ນັກວິໄຈຊາວ Australia ໄດ້ລະບຸວ່າແປ້ນພິມທີ່ຢູ່ຕາມຮ້ານເນັດ ລ້ວນແຕ່ເປັນທີ່ເພາະພັນຂອງເຊື້ໂລກຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.
ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ແປ້ນພິມເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນທີ່ດີນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານ.ເຊິ່ງນັກວິໄຈຍັງໄດ້ປຽບທຽບລະຫວ່າງແປ້ນພິມທີ່ໃຊ້ສ່ວນໂຕ ກັບ ທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ຕາມຮ້ານເນັດ. ຜົນປາກົດວ່າເກືອບເຄິ່ງຂອງຄອມແປ້ນພິມຕາມຮ້ານເນັດນັ້ນເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງເຊື້ອ ສະແຕັບຟີໂລຄອກຄັສ ເມື່ອປຽບທຽບກັບແປ້ນພິມທີ່ໃຊ້ສ່ວນໂຕແລ້ວ ມີພຽງ 1 ໃນ 5 ເທົ່ານັ້ນ.ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາກໍ່ຄວນໝັ່ນທຳຄວາມສະອາດແປ້ນພິມ ຫຼື ອຸປະກອນຄອມພິວເຕິທີ່ເຮົາໃຊ້ໃຫ້ດີ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຮົາເອງ.

ิby sompasong