iOS 11 ມີຟີເຈີຈັດການຂໍ້ມູນ (iPhone Storage) ໃນອຸປະກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

  • 0 Replies
  • 428 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.



ຫາກໃຜໄດ້ທົດລອງໃຊ້ iOS 11 Beta ເຫັນວ່າມີການປັບປຸງການຈັກການ Storage ໃຫ້ດີແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າລະບົບຈັດການດັ່ງກ່າວໜ້າສົນໃຈແບບໃດ.

iPhone Storage

ຊ່ວງບໍ່ດົນມານີ້  Apple ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຈຸໃຫ້ກັບອຸປະກອນຫຼາຍຂຶ້ນຈາກ 8GB > 16GB> 32GB ເນື່ອງຈາກແອບພິເຄຊັ່ນໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: ຮູບຖ່ານມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ໃຊ້ພື້ນທີ່ການໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນ.



credit: https://ifixlaos.com/2017/08/21/ios-11-%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BA%9F%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%88%E0%BA%B5%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%82%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%A1%E0%BA%B9%E0%BA%99-iphone-storage/