ກອ່ນຈະເລີ່ມລ້ຽງປາ ຄວນຄຳນຶງເຖິງຫຍັງແດ່?

  • 0 Replies
  • 279 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


1. ຕູ້ປາ:
ກ່ອນຈະເລີ່ມລ້ຽງປາ ທຳອິດກະຕ້ອງຄິດກ່ອນວ່າຈະລ້ຽງໃສ່ໃສ?
ໃສ່ຕູ້ແກ້ວ ຫລື ໃສ່ອ່າງ? ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນິຍົມລ້ຽງໃສ່ຕູ້ແກ້ວ
ເພາະຜູ້ລ້ຽງສາມາດເຫັນປາທີ່ລ້ຽງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ຕູ້ແກ້ວມີຂະຫນາດມາດຕະຖານດັ່ງນີ້: 12'', 24'', 36'', 48'', 60'' ,72''
ການລ້ຽງໃສ່ຕູ້ຂະໜາດຕ່ຳກວ່າ 36'' ແມ່ນຈະລ້ຽງໄດ້ສະເພາະປານ້ອຍໆ ຫຼື ປາຄຳ ໂຕນ້ອຍໄດ້ພຽງແຕ່ 3-6 ໂຕເທົ່ານັ້ນ
ແລະ ຈະມີຂໍ້ເສຍຄື ປາຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ປາບໍ່ຄ່ອຍສະແດງພຶດຕິກຳຄືກັບຢູ່ນຳທຳມະຊາດ,
ນອກນັ້ນການລ້ຽງປາໃນຕູ້ທີ່ໃຫຍ່ ຍັງມີພື້ນທີ່ໃຫ້ເຮົາປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ປາຮູ້ສຶກຄືກັບຢູ່ໃນທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ.
ການເລືອກຊື້ຕູ້ຖ້າເປັນຕູ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແກ້ວຄວນມີຂະຫນາດຫນາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕູ້ແຕກເວລາເອົາຫິນ ແລະ ຊາຍໃສ່ຕູ້.
ສຳຄັນທີ່ສຸດ ບ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຕູ້ປາໄວ້ ຄວນມີຟອງສະໂນຮອງພື້ນສະເໝີ!

2. ລະບົບຕອງນ້ຳ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດນ້ຳ
ລະບົບຕອງນ້ຳ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫລາຍໃນການລ້ຽງປາ
ເພາະການປ່ຽນນ້ຳແຕ່ລະຄັ້ງ ມີຄວາມຊ່ຽງທຸກຄັ້ງທີ່ປາຈະຊ໋ອກນ້ຳຕາຍ
ນອກນັ້ນ ເມື່ອປາກິນອາຫານ ແລະ ຖ່າຍອອກມາ ຖ້າຂອງເສຍມີປະລິມານສະສົມຢູ່ຫລາຍ
ກໍ່ຈະເປັນພິດຕໍ່ປາ ເຮັດໃຫ້ປາບໍ່ສະບາຍ ຈົນເຖິງຕາຍໄດ້.
ລະບົບກອງນ້ຳຈຶ່ງເປັນທາງອອກທີ່ນັກລ້ຽງປາຕ້ອງມີໄວ້
ລະບົບກອງນ້ຳມີຫລາຍປະເພດ ເຊິ່ງຈະມີທັງແບບໃນຕູ້ ແລະ ນອກຕູ້
ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ແມ່ນລະບົບກອງແບບລອຍ (ນອກຕູ້)

3. ປ້ຳອາກາດ
ຫລາຍທ່ານຄືຈະຮູ້ແລ້ວວ່າເອົາໄວ້ເຮັດຫຍັງ ບໍ່ຂໍເວົ້າລາຍລະອຽດດີກວ່າ
ເອົາເປັນວ່າ ຖ້າລ້ຽງປາທົ່ວໄປມີໄວ້ 1 ອັນກໍຖືວ່າໄດ້ແລ້ວ
ແຕ່ຖ້າລ້ຽງປາຄຳ ອາດຈະຕ້ອງມີອັນທີ່ໃຫ້ລົມໄດ້ຫລາຍແນ່.
ປ້ຳອາກາດຄວນເລືອກເອົາໂຕທີ່ທົນ ເພາະຕ້ອງເປີດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ

4. ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ ຫິນຊາຍ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ
ຫິນ, ຊາຍ, ຂອນໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ເປັນເຄື່ອງຕົບແຕ່ງຕູ້ປາ ເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ
ນອກນັ້ນຫິນ, ຊາຍ ຍັງເປັນບ່ອນຍຶດເກາະຂອງຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ.
ກ້ອນຫິນໃຫຍ່ໆຖ້າຈະເອົາມາຕົບແຕ່ງ ບໍ່ຄວນເປັນປະເພດຫິນປູນ ແລະ ຄວນມີຫິນນ້ອຍ ຫລື ຊາຍຫອງພື້ນ
ເພື່ອກະຈາຍນ້ຳຫນັກ ກັນບໍ່ໃຫ້ຕູ້ແຕກ. ຕົ້ນໄມ້ ອາດຈະໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ຢາງກໍໄດ້ ເຊິ່ງມີຂໍ້ດີຄື ທົນ ສີສັນສົດໃສ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ລະລາຍຂອງເສຍ
ທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳໄດ້ ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ນ້ຳທຳມະຊາດ ແມ່ນມີລາຄາບໍ່ແພງ 5,000 ກີບຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ຄວນມີແສງແດດ
ຖືກຕູ້ປາມື້ລະຫນ້ອຍ. ນອກນັ້ນການປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປາທີ່ລ້ຽງນຳ
ເພາະປາບາງຊະນິດ ຈະທຳລາຍຕົ້ນໄມ້ນ້ຳ ສະນັ້ນ ຄວນສຶກສາກ່ອນສະເຫມີວ່າປາທີ່ລ້ຽງສາມາດປູກຕົ້ນໄມ້ນ້ຳນຳໄດ້ຫລືບໍ່.

5. ຢາສຳມະປິ
ໃນປັດຈຸບັນການລ້ຽງປາຖືວ່າງ່າຍຂຶ້ນຫລາຍ
ເພາະມີຢາຕ່າງໆ ໃນການປັບສະພາບນ້ຳຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຕັ້ງແຕ່ ຢາຂ້າຄໍຣີນ ທີ່ຂວດຫນຶ່ງ 20,000 ກີບ ສາມາດໃຊ້ເວລາປ່ຽນນ້ຳໃຫມ່
ແທນທີ່ແຕ່ກີ້ຈະຕ້ອງຖ້າມື້ສອງມື້ ເມື່ອໃຊ້ຢານີ້ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລ້ຽງປາໄດ້ທັນທີ!
ນອກນັ້ນຍັງມີຢາປັບນ້ຳໃສ, ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ, ຢາປ້ອງກັນໄຄຂຶ້ນ, ຢາແກ້ໂລກພະຍາດຕ່າງໆ ອີກຫລາຍຢ່າງ.
ຖ້າຈະລ້ຽງປາແນະນຳຄວນມີຢາ ຂ້າຄໍຣີນ, ປັບນ້ຳໃສ ແລະ ຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ໄວ້ຢ່າງລະຂວດເປັນດີ.
ຢ່າໃຊ່ຢາເກີນຂະໜາດ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍມື້, ຄວນໃຊ້ທຸກໆ 1 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.

ມາຮອດນີ້ກໍຫມົດແລ້ວ ສຳລັບສິ່ງທີ່ຄວນຄິດກ່ອນລ້ຽງປາ
ຫວັງວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ້ສະມາຊິກບໍ່ຫນ້ອຍກໍຫລາຍເນາະ
ມາລ້ຽງປານຳກັນ ເພື່ອແກ້ເຊງຈາກການນັ່ງຫນ້າຄອມເດີ້ພີ່ນ້ອງ!

by Defago