ການປ່ຽນນ້ຳຕູ້ປາທີ່ຖືກຕ້ອງ

  • 0 Replies
  • 561 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ທ່ານເຄີຍເປັນແມ່ນບ່ອນເວລາປ່ຽນນ້ຳໃຫມ່ ປາມັກຕາຍ
ເປັນແນວນັ້ນ ຍ້ອນຜູ້ລ້ຽງປາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງປາພຽງພໍ
ດຽວ ຂພຈ ຈະຂໍມາແນະນຳວິທີການປ່ຽນນ້ຳຕູ້ປາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ສຳລັບຕູ້ປາໃຫມ່ລ້າງເທື່ອທຳອິດ
ການລ້າງຕູ້ປາ ເທື່ອທຳອິດກ່ອນລ້ຽງປາ ຫ້າມໃຊ້ພວກນ້ຳຢາລ້າງຈານ ຫລື ສະບູ່ໃດໆເດັດຂາດ
ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນ້ຳລ້າຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການຈັດຕູ້ປາຄວນຈັດຕັ້ງແຕ່ຫລັງມາຫນ້າຕູ້
ໂດຍໃຫ້ສ່ວນກາງຂອງຕູ້ໂລ່ງໄວ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ປາມີບ່ອນລອຍນ້ຳ. ຖ້າຈະໃສ່ຫິນຫລືຂີ້ຊາຍ
ຄວນເຮັດໃຫ້ທາງຫລັງຕູ້ມີຫິນຫລືຊາຍ ສູງກວ່າຫນ້າຕູ້ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກເວລາທຳຄວາມສະອາດ.

ການປ່ຽນນ້ຳຕູ້ປາທີ່ລ້ຽງຢູ່
ຫລາຍໆໆໆ ນັກລ້ຽງປາມືໃຫມ່ ມັກຈະໄປປ່ຽນນ້ຳຈົນໝົດຕູ້ ເມື່ອເຫັນນ້ຳຄຸ່ນ
ອັນນີ້ແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດເດັດຂາດເດີ້! ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ປາຊັອກ ຍ້ອນສະພາບນ້ຳປ່ຽນແປງຫລາຍເກີນໄປ
ຄືໆກັບຄົນຢູ່ຫນາວ ມາຢູ່ຮ້ອນໄວໆນັ້ນລະ ປາກໍບໍ່ມັກໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມປ່ຽນແປງໄວໆ
ດັ່ງນັ້ນ ການປ່ຽນນ້ຳຄວນດູດນ້ຳກົ້ນຕູ້ອອກພຽງ 5-20% ຂອງຕູ້ເທົ່ານັ້ນ
ແລ້ວໃຫ້ຕື່ມນ້ຳລົງໄປໃຫ້ໄດ້ປະລິມານເທົ່າເກົ່າ.
ຄວນປ່ຽນນ້ຳແບບນີ້ທຸກໆ 2-4 ອາທິດ ເມື່ອເຫັນນ້ຳເລີ່ມຄຸ້ນ

ນ້ຳທີ່ໃຊ້
ອາດຈະໃຊ້ນ້ຳປະປາກໍໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ຊື້ຢາຂ້າຄຣໍລີນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລ້ຽງປາໄດ້ທັນທີ່ມາໃຊ້
ເອົາຢ່າໂຕນີ້ໃສ່ ແຊ່ນ້ຳໄວ້ 30 ນາທີ ກໍສາມາດລ້ຽງໄດ້ເລີຍ.
ຖ້າບໍ່ມີຢາໂຕນີ້ແມ່ນໃຫ້ແຊ່ນ້ຳໃສ່ໃຫ ຫລື ຊາມຖິ້ມໄວ້ 2-3 ມື້.

ແຖມທ້າຍ ເມື່ອທ່ານປ່ຽນນ້ຳບໍ່ຄວນໄປຍ້າຍສິ່ງຂອງທີ່ຕົບແຕ່ງເດັດຂາດ
ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງຍ້າຍ ກໍຄວນເຮັດໃຫ້ມັນໃກ້ຄຽງກັບແບບເກົ່າທີ່ສຸດ
ເພາະປາຈະໄດ້ລຶ້ງເຄີຍກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕົນອາໄສຢູ່
ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຫ້າມເອົາມືຂອງທ່ານ ໄປແຍ່ຈັບນັ້ນຈັບນີ້ໃນຕູ້ປາເລື້ອຍໆ
ເພາະປາຈະຕື່ນ ແລະ ເປັນໂລກລະຫວາດລະແວງ ເຮັດໃຫ້ປາອາຍຸສັ້ນ ແລະ ບໍ່ລອຍຫລິ້ນຄືໃນທຳມະຊາດ
ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ "ໃຫ້ເບິ່ງແຕ່ຕາ ມືຫ້າມຕ້ອງ" ໃຫ້ເອົາມືຂອງທ່ານອອກຫ່າງຕູ້ປາຫລາຍໄດ້ເທົ່າໃດ ປາຍິ່ງມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນ