ຍາກຈະເຮັດ application ສຳລັບ android ແຕ່ບໍ່ຮຼ້ວ່າຈະເລີ່ມຈາກຫຍັງ??

  • 1 Replies
  • 815 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຍາກຈະເຮັດ application ສຳລັບ android ເພື່ອເຮັດເປັນບົດຈົບຊັ້ນ ຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດໃດ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນໂດຍລວມແນວໃດແນ່?

#Native App: ການຂຽນແບບສະເພາະ
- ການອອກແບບຈະໃຊ້ພາສາ XML( ຄ້າຍໆພາສາ HTML ມີການໃຊ້ tag ເປັນຊັ້ນໆ)
- ການພັດທະນາແອັບໂດຍໃຊ້ພາສາ  Java, Kotlin(ພາສາໃໝ່ທີຕໍ່ຍອດມາຈາກ Java), ໃຊ້ Android Studio ເປັນ IDE ພັດທະນາຫຼັກ
- ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນໂປແກມແບບ OOP ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ, ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ class ໆລໆ
- ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ ຫຼື learning curve ສູງ

#Hybrid App: ການຂຽນແບບປະສົມປະສານ
- ການອອກແບບຈະໃຊ້ພາສາ CSS,SCSS ໂດຍມີໂຄ່ງຂອງ ພາສາ HTML ຢູ່
- ໃຊ້ framework ໃນການພັດທະນາເຊັ່ນ: Ionic, React Native
- ການພັດທະນາແອັບໂດຍໃຊ້ພາສາ  JavaScript, TypeScript(ພາສາແມ່ຂອງ JavaScript ສັ້ນກວ່າ), ໃຊ້ Editor ຫຼື IDE ພັດທະນາກໍໄດ້. ແນະນຳ IDE: WebStrom(ບໍ່ຟຣີ), Editor: Visual Code Studio(ຟຣີ)
- ຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນໂປແກມແບບ OOP ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ, ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ class ໆລໆ
- ສຳລັບຜູ່ທີເຄີຍພັດທະນາເວັບໄຊມາກ່ອນຈະໄດ້ປຽບ. learning curve ກາງໆ
- ໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາ ຫຼື learning curve ສູງ
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get