JavaScript Framework ໂຕໃດທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ?

  • 2 Replies
  • 593 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ປະຈຸບັນເຫັນວ່າມີຫຼາຍເຟຣມເວີກຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໃຊ້ໂຕໃດດີ
ມີພໍບອກໄດ້ບໍ່ວ່າເຟຣມເວີກໂຕໃດເໝາະກັບວຽກໃດ

ເພາະຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ກໍມີແຕ່ jQuery ເທົ່ານັ້ນ ດົນໆກໍມີຫຼອຍມາ Angular
It's me, Smartcat from old generation of Laozaa or Hienzaa


ຕາມສະຖິຕິຂອງໂລກ
Angular-s
ReactJS
Vue.js

ປະມານນີ້ລະ
ແຕ່ລຸງໃຊ້ ມັກ Angular

ຂ້ອຍເອງກໍມັກໃຊ້ Angular
It's me, Smartcat from old generation of Laozaa or Hienzaa