ສ້າງ Class ເພືອຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນແລ້ວນຳໄປໃຊ້ໃນ Class ອື່ນໄດ້ແນວໃດ? JAVA-Netbeans

  • 0 Replies
  • 517 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ມີແນວມາຖາມໃນພາສາ Java ໂດຍໃຊ້ Netbeans
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການສ້າງ Class ໜຶ່ງເພື່ອເຊື່ອມໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ ແລ້ວນຳເອົາ Class ດັ່ງກ່າວເປັນໂຕອ້າງອີງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ Class ອື່ນໆສາມາດເອີ້ນໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ອີກ
It's me, Smartcat from old generation of Laozaa or Hienzaa