ບ່ອນຫລິ້ນ-ບ່ອນກິນ ໃນຫຼວງພຣະບາງ

  • 0 Replies
  • 65 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງບ່ອນກິນ-ບ່ອນຫຼິນ ຂ້ອຍຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ເດືອນກ່ອນນີ້ຂ້ອຍໄດ້ໄປເມືອງຫຼວງມາ ແລະ ຫຼິນຢູ່ເມືອງຫຼວງ
ຄືເມື່ອ7-8 ເດືອນກ່ອນຂ້ອຍໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງຫຼວງ, ໃນອາທິດແລກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປໃສ່ ເພາະດ້ວຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜ່
ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຢູ່ເຖິງອາທິດທີ່ 2 ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃກ່ໆບ່ອນເຮັດວຽກ, ແລ້ວລາວກາພາຂ້ອຍໄປທ່ຽວ ແລະ ຫຼິນທຸກທ້າຍອາທິດ ufabet