ສຳລັບແຟນໆ AMD

  • 0 Replies
  • 306 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ສຳລັບແຟນໆ AMD
« on: August 30, 2017, 12:30:14 PM »
ສຳລັບແຟນໆ AMD
ຄວາມໄວຊີພີຢູນັ້ນສຳຄັນຂະໜາດໃດ

              ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄວາມໄວສັນຍານໂມງຂອງຊີພີຢູຈະເປັນສິ່ງຕັດສິນຄຸນນະພາບການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດ ແຕ່ສຳລັບຊີພີຢູສະໄໝໃໝ່ແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງຕັດສິນອີກຕໍ່ໄປ
ນັ້ນຄືຊີພີຢູຍຸກໃໝ່ຈະຕັດສິນຄປະສິດທິພາບກັນທີ່ຄວາມສາມາດໃນການທຳງານໃນຊ່ວງໜຶ່ງໄລຍະສັນຍານໂມງຫຼາຍກ່ວາ ຊີພີຢູທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວສູງຈຶ່ງບໍ່ແນ່ວ່າຈະມີປະສິດທິພາບທີ່ເໜືອກ່ວາສະເໝີໄປ ຊີພີຢູເອເອັມດີກໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື້ອງນີ້ເຊັ່ນກັນ ເມື່ອນຳຜົນໃນແງ່ປຽບທຽບປະສິດທິພາບມາປຽບທຽບເປັນຕົວເລກສັນຍານໂມງຂອງຊີພີຢູແລ້ວ ຄວາມໄວທີ່ສະແດງເປັນຕົວເລກເປັນຄ່າ PR (Performance Rate) ຂອງຊີພີຢູນັ້ນຈະສູງກ່ວາຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກແທ້ໆ ຫຼາຍ ເຊັ່ນ Athlon 3800+ ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກພຽງ 2.4 GHz
ແຕ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູນັ້ນທຽບເທົ່າຫຼືດີກ່ວາການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູອື່ນທີ່ມີຄວາມໄວ 3.8 GHz ເລີຍທີດຽວ

ໜ່ວຍຄວາມຈຳສຳລັບຊີພີຢູ

        ໃນລະຫວ່າງປະມວນຜົນຊີພີຢູມີການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນຕະຫຼອດເວລາແລະໜ່ວຍຄວາມຈຳກໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປະມວນຜົນຂອງຊີພີຢູນັ້ນເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນຫຼືອີກໃນໜຶ່ງກໍ່ຄື ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບນັ້ນເອງ ກ່າວຄືຊີພີຢູມີການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນລະບົບຈະເຂົາໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳແຄດຊລະດັບໜຶ່ງ (L1) ເປັນອັນທຳອິດແລະຈະປ່ຽນໄປເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບສອງ (L2) ເຊິ່ງໜ່ວຍຄວາມຈຳທັງສອງນີ້ຈະຕິດຕັ້ງໃນຕົວຊີພີຢູແລະໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກໍ່ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວດຽວກັນກັບຊີພີຢູແຕ່ຫາກບໍ່ພົບຂໍ້ມູນລະບົບກໍ່ຈະໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກແລະຮາດດີດສຕໍ່
ໄປ
        ໃນກໍລະນີທີ່ພົບຂໍ້ມູນແລ້ວ ລະບົບຈະຂຽນຂໍ້ມູນນັ້ນລົງໄປໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບໜຶ່ງ (L1) ທີ່ມີຄວາມໄວສູງແທນ ທັງນີ້ເພື່ອເປັນຫຼັກປະກັນວ່າລະບົບຈະເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອຊີພີຢູຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ອີກແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄືການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະມີບັນຫາເລື້ອງພື້ນທີ່ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳແຄດຊເຕັມໄດ້ແຕ່ສຳລັບກໍລະນີຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳແຄດຊຂອງຊີພີຢູຈາກເອເອັມດີເຊິ່ງເປັນແບບ Exclusive ນັ້ນຫາກໜ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບໜຶ່ງ (L1) ຖືກຈັດຈົນເຕັມໃນຂະນະທີ່ລະບົບຕ້ອງການຂຽນຂໍ້ມູນໃໝ່ລົງໄປອີກ ອັນກໍລິດທຶມ LRU (Lasted Recently Used) ຈະເຮັດການກວດສອບຂໍ້ມູນແລະຍ້າຍໄປໄວ້ທີ່ໜ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບສອງ (L2) ຈາກນັ້ນຈະເຄຣຍພື້ນທີ່ໜ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບໜຶ່ງໃຫ້ຫວ່າງເພື່ອທີ່ຈະຂຽນຂໍ້ມູນໃໝ່ຕໍ່ໄປ
        ຈາກໂຄງສ້າງການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຍິ່ງໜ່ວຍຄວາມຈຳແຄດຊລະດັບໜຶ່ງ(L1) ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຊີພີຢູໃຊ້ເລື້ອຍໆ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີພີຢູແລະລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນຕາມໄປດ້ວຍແລະຊີພີຢູຂອງເອເອັມດີທຸກໆລຸ້ນກໍ່ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບໜຶ່ງ (L1) ຂະໜາດໃຫຍ່ເຖິງ 128K ທຸກລຸ້ນ

ຄຸນສົມບັດພິເສດເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ເໜືອກວ່າ Hyper-Transpot Technology

        ລະບົບການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງແບບ 2ways ລະຫວ່າງຊີພີຢູຂອງເອເອັມດີແລະຊິບເຊັດ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີພີຢູຊອ໋ກເກັດ 754 ຫຼື ຊອ໋ກເກັດ 939 ກໍ່ຕ່າງໃຊ້ລະບົບ 2-Ways ນີ້ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າໃນໜຶ່ງຊ່ວງສັນຍານໂມງຊີພີຢູສາມາດຮັບແລະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຊິບເຊັດໄດ້ພ້ອມໆກັນ ຫຼືຄິດເປັນປະລິມານຂໍ້ມູນ 32 ບິດ

        ໃນກຸ່ມຊີພີຢູຊ໋ອກເກັດ 754 ຈະມີລະບົບບັດສ Hyper-Transpot ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວ 8000MHz ສ່ວນຊີພີຢູໃນກຸ່ມຊ໋ອກເກັດ 939 ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວ 1000MHz ໂດຍຄວາມໄວທັງສອງນີ້ຕ່າງກໍ່ຖືກກຳນົດມາຈາກຄວາມໄວສັນຍານໂມງ 200MHz ຂອງລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກເຮັດວ=ກຂອງຊິບເຊັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູ ຊິບເຊັດຈະມີການກຳນົດຕົວຄູນສັນຍານໂມງຂອງລະບົບ Hyper-Transpot ຂອງຊີພີຢູໄວ້ແລ້ວຢ່າງຊັດເຈນຄື ຫາກເປັນຊີພີຢູຊ໋ອກເກັດ 754 ຈະກຳນົດດ້ວຍຄ່າ 4x ສ່ວນຊີພີຢູຊ໋ອກເກັດ 939 ຈະກຳນົດດ້ວຍຄ່າ 5x ແລະ 1000MHz ຕາມລຳດັບ ແຕ່ເນື່ອງຈາກລະບົບບັດສ Hyper-Transpot ເປັນການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ 2-Ways ດັ່ງນັ້ນຄວາມໄວທີ່ໄດ້ແທ້ໆ ຈື່ງເພີ້ມຂຶ້ນອີກສອງເທົ່າຄື 1600MHz ແລະ 2000MHz ຕາມລຳດັບ

Integrate Memory Controller

        ພັດທະນາໃໝ່ຂອງຊີພີຢູຈາກເອເອັມດີກໍ່ຄື ການນຳຄອນໂທຣເລີ້ໜ່ວຍຄວສມຈຳມາລວມໄວ້ເທິງຊີພີຢູໂດຍກົງແທນທີ່ຈະເປັນຊິບເຊັດຂອງຊີພີຢູລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງຜົນທີ່ຕາມມາກໍ່ຄືຊີພີຢູສາມາດເຂົາເຖິງຂໍ້ມູນໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກໄດ້ໄວຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຫຼຸດຄ່າ Latency ຂອງການເຮັດວຽກຈົນເຫຼືອພຽງແຕ່ 1 ໃນ 3 ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທຽບກັບການໃຊ້ຄອນໂທຣເລີ້ທີ່ຢູ່ພາຍນອກຫຼືໂດຍສະເພາະຊິບເຊັດ ເພາະຄອນໂທຣເລີ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຊີພີຢູນັ້ນຈະສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບບັດສທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບບັດສທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວດຽວກັບຊີພີຢູ

        ຄອນໂທຣເລີ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳນີ້ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມລັກສະນະຊີພີຢູຄື ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຊ໋ອກເກັດ 754 ຄອນໂທຣນເລີ້ທີ່ຈະໃຊ້ຈະເປັນແບບ Single Channel ໃນຂະນະທີ່ຊີພີຢູຊ໋ອກເກັດ 939 ຈະເປັນແບບ Dual Channel ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບ DDR400 ແບນວິດຈຶ່ງມີສູງເຖິງ 6.4GHz/s

Cool'n' Quiet ແລະ PowerNow!

        ນອກຈາກຊີພີຢູສຳລັບໂນ໊ດບຸກແລ້ວ ຊີພີຢູສຳລັບເດສທອບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເອເອັມດີ ກໍ່ຈະມີການໃຊ້ລະບົບປະຫຍັດພະລັງງານດ້ວຍ ໂດຍຫຼັກການແລ້ວກໍ່ເກືອບບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນເລີຍ ນັ້ນຄືຊີພີຢູຈະມີການປັບຕົວຄູນສັນຍານໂມງ(ເຊິ່ງເປັນຜົນກັບຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູ) ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໂດຍອັດຕະໂນມັດ
        ກ່າວຄືຫາກລະບົບບໍ່ມີການໂຫຼດ ຊີພີຢູຈະຫຼຸດຕົວຄູນສັນຍານໂມງ(ຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູຫຼຸດລົງ)ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ຕ່ຳລົງແຕ່ຫາກເມື່ອໃດທີ່ລະບົບມີລະດັບການໂຫຼດທີ່ສູງຂຶ້ນ ຊີພີຢູຈະເພີ້ມຕົວຄູນສັນຍານໂມງ(ຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູເພີ້ມຂຶ້ນ)ແລະແຮງດັນໄຟເພີ້ມອັດຕະໂນມັດກັບໄປກັບມາເຊັ່ນນີ້ຕາມສະພາບການໂຫຼດຂອງລະບົບໂດຍທີ່ຈັງຫວະການປັບຕົວຂອງຊີພີຢູນັ້ນບໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເລີຍ
        ການເຮັດວຽກໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ຊີພີຢູໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງແລະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບລະບາຍຄວາມຮູ້ຂອງຊີພີຢູເຮັດວຽກງຽບຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຕ້ອງໝຸນດ້ວຍຄວາມໄວສູງເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຊີພີຢູນັ້ນເອງ

AMD 64 Technology

        ເອເອັມດີເປັນຜູ້ຜະລິດລາຍທຳອິດທີ່ມີການອອກແບບໃຫ້ເຄື່ອງລະດັບເດດສທ໋ອບສາມາດປະມວນຜົນແບບ64ບິດໄດ້ໂດຍໄດ້ມີການເພີ້ມເທັກໂນໂລຢີ້ AMD64 ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງຊຸດຄຳສັ່ງ x68 IA-32 ນີ້ເຂົ້າມາໄວ້ກັບຊີພີຢູ ໂດຍຊຸດຄຳສັ່ງຂອງ AMD64 ຈະຍອມໃຫ້ຊີພີຢູປະມວນຜົນໄດ້ກັບທັງຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ເປັນ 64 ບິດ ແລະ 32 ບິດ ໃນເວລາດຽວກັບໂດຍຈະມີຣີຈິດສເຕີ GPR ຈຳນວນ 8 ໂຕ ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຟັງຊັ້ນພື້ນຖານທັງໝົດ ພ້ອມກັບການຈັດການຕ່ຳແໜ່ງຂໍ້ມູນໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ເຊິ່ງເມື່ອຊຸດຄຳສັ່ງແລະຣີຈິດສເຕີທີ່ເປັນ 64 ບິດແລະສະໜັບສະໜຸນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງກັນປະສິດທິພາບຈະເພີ້ມສູງອີກຢ່າງໜ້ອຍ 30% ນອກຈາກນີ້ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວລະບົບ 64 ບິດຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບໜ່ວຍຄວາມຈຳໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 16EB


Enhanced Virus Protection

        ລະບົບປ້ອງກັນບັນຫາ Buffer Over Flow ໃນລະດັບຮາດແວສຳລັບໄວລັດສແລະເວີມຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບ ເຊິ່ງເອເອັມດີໄດ້ນຳມາໃຊ້ກັບຊີພີຢູລຸ້ນໃໝ່ໆທຸກລຸ້ນໂດຍເທັກນິກດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໃຊ້ບິດຂໍ້ມູນບິດໜຶ່ງໃນລີຈິດສເຕີເຮັດໜ້າທີ່ ກຳນົດສ່ວນຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳໃຫ້ໂປຣແກຣມທີ່ຢູ່ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳນັ້ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລະບົບປ້ອງກັນນີ້ ຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະນູນຈາກລະບົບປະຕິບັດການເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ ວິນໂດ໊ເອັກສພີ 64 ບິດແລະ ວິນໂດ້ເອັກສພີ32ບິດທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ Service Pack 2

by birdflu2007.exe

ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກ www.amd.com