มารู้จักกับบันดา Hardware พื้นถาน

  • 0 Replies
  • 282 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

มารู้จักกับบันดา Hardware พื้นถาน

หลายคนคงรู้จักกับHardwareแล้วเปันส่วนใหย่ เพาะHardwareแม่นส่วนปะกอบหนื่งที่สำคันใน Computer เชิ่งทุกส่วนล้วนแต่ทำงานเกียวพันกัน(ถ้าแม่นคนกะคืสิแม่นพวกเคื่องใน หัวใจ ,

สะหมอง...ปะมานนี้) ;D

เอาเปันว่าเรามารู้จักกับบันดาHardwareพื้นถ่านกันเลีย:

1.)Motherboard หรือ Mainboard คืแผงวงจอนหลักของเครื่องComputer เชิ่งเรัดหน้าที่เชื่อมต่อกานเรัดเวียกของอุปะกอนปะกอบต่างๆ

ของเครื่องComputer, รูบแบบโดยทั่วไปของMainboardในปัดจุบันจะเปันแบบ AT เชิ่งเอาตามแบบดั้งเดิมของIBM และ ATX เชิ่งเป็นรูบแบบที่พัดถะนาต่อจาก AT

มาอีกขั้นหนึ่ง.

ส่วนปะกอบหลือุปะกอนปะกอบที่มาต่อกับMainboard ได้แก่ Microprocessor, หน่วยความจำ (Memory), BIOS, Expansion Slot

และช่องต่อInterconnecting... ปะจุบัน Mainboard ลุ้นใหม่จะมี Soundcard, Lancard และ VGA card ยู่ในโต(ส่วนใหย่ VGA card นี้จะเปันแบบแบ่งปันจากRAM)2.)CPU (Central Processing Unit) หรือ Processor คือ ส่วนหนึ่งของเคื่อง Computer ที่มีหน้าที่ควบคุมกานเรัดเวียกของส่วนอื่นๆ , โดยทั่วไปแล้ว

CPUจะปะกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยปะมวนผนคะนิดสาดและตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่

Register, Cache, RAM และ ROM

หน่วยควบคุมจะอ่านคำสั่ง (Instruction) จากหน่วยความจำ แล้วถอดละหัด (Decode) คำสั่งเหล่านั้นออกมาเป็นสันยานที่ใช้ควบคุมส่วนต่างๆของเครื่องComputer

เซิ่งหมายเถิงการส่งผ่านข้อมูนไปมาละหว่างหน่วยความจำและหน่วยปะมวนผนALU หรือกะตุ้นกานทำงานของอุปะกอนประกอบ (Peripheral) เพื่อนำเข้า (Input)

หรือส่งออกข้อมูล (Output)3.)RAM (Random Access Memory) คืส่วนปะกอบหนึ่งของเคื่องComputerเชิ่งให้เกับส่วนหนึ่งหนึ่งของระบบปะติบัดกาน Aplication

และข้อมูนที่ใช้ในขะนะนั้น เนื่องจากProcesser จะเข้าเถิงข้อมูนในRAM ได้ไวกว่ากานบันทึกข้อมูลแบบอื่นๆ เช่น Hard Disk, Floppy DiskและCD rom

เป็นต้น แต่RAMบ่แม่นกานบันทึกข้อมูนแบบถาวอน ข้อมูนในRAMจะคงยู่ถ้าเรายังเปิดใช้งานเคื่องComputerนั้น และเมือใดที่ปิดเครื่อง ทั้งหมดก็จะหายไป.

Ram มียู่3ชะนิดคื EDO Ram,  SD Ram และ DDR Ram เชิ่ง DDR Ram จะเปันทีนิยมใช้หลายทีสุดในปัดจุบัน(โตอื่นมันเก่าหมดแล้ว).


4.)Hardisk หลื Hard Drive คืส่วนปะกอบสำคันของละบบComputer ที่ถืกเอี้นว่าเปันคังหลืแล่งจัดเกับข้อมูนของระบบ ด้วยความโดดเด่นในเลื้องกานจัดเกับข้อมูนต่างๆ

ในพื้นที่ๆจำกัดเรัดให้Hard Disk มีความสำคันหลายต่อComputer เชิ่งปัดจุบันมีHard Disk มีเนื้อที่บันจุเถิง 500Gb(จักสิเอาไปเรัดหยัง) ???

Hard Disk แบ่งออกเปัน 4 ชะนิดคื:

ก. แบบ IDE (Integrate Drive Electronics)

ข. แบบ E-IDE (Enhanced Integrated Drive Electronics)

ค. แบบ SCSI (Small Computer System Interface)

ง. แบบ Serial ATA


5.)VGA Card หลื Graphic Card แม่นหัวใจของหนักหลิ้นเกม(บ่ได้มั้วเดี้) เพาะหน้าทีของมันแม่นเปันโตแต้มและะมวนผนละบบพาบ3มิติ เชิ่งปัดจุบันมียู่ 2 ค้ายพัดทะนาคื:

์Nvidia และ ATI (แต่ก่อนมี Vodoo นำ) , สามาดเชื่อมต่อโดยผ่านทาง slot AGP หลื PCI Express


byCo2