ມາຫລິ້ນລະຫັດ ມອສ ນຳກັນ

  • 0 Replies
  • 284 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ເນື່ອງຈາກເປັນວັນຄົບຮອບວັນເກີດຂອງທ່ານ Samuel Morse ຜູ້ຄົ້ນຄິດລະຫັດ ມອສ


ອ່ານຕື່ມ
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_F._B._Morse

ລອງຫລິ້ນ ດ້ວຍເຄື່ອງແປງສັນຍານມອສ

http://www.scoutnet.nl/~inter/morse/morseform.html

Morse codeYou probably came here to work with thetext to Morse (and vice versa)
translation utilities, so here they are.
ຮຽນພາສາມອສ
The alphabet
.-   A     --.  G     --   M     ...  S     -.-- Y
-... B     .... H     -.   N     -    T     --.. Z
-.-. C     ..   I     ---  O     ..-  U   
-..  D     .--- J     .--. P     ...- V   
.    E     -.-  K     --.- Q     .--  W   
..-. F     .-.. L     .-.  R     -..- X
Numbers.
----  1              -....  6
..---  2              --...  7
...--  3              ---..  8
....-  4              ----.  9
.....  5              -----  0
Punctuation marksPoint

(.)           .-.-.-    (AAA)
Comma (,)           --..--    (MIM)
Question-mark (?)   ..--..    (IMI)
Colon (           ---...    (OS)
Hyphen (-)          -....-    (BA)
At-sign (@)         .--.-.    (AC)
Error               ........
Codes for Esperanto accented
lettersc-circumflex          -.-..
g-circumflex          --.-.
dotless-j-circumflex  .---.
s-circumflex          ...-.
u-breve               ..--
Hx                    -.--.