ติดตั้ง NetBeans+java บน Ubuntu 7.10

  • 0 Replies
  • 289 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ติดตั้ง NetBeans+java บน Ubuntu 7.10
« on: August 30, 2017, 02:02:14 PM »
ติดตั้ง NetBeans+java บน Ubuntu 7.10

ติดตั้ง NetBeans+java บน Ubuntu 7.10

1. เริ่มแรกต้องติดตั้ง java ก่อนครับ

    1.1 $ sudo apt-get install sun-java6-jdk รอใช้การติดตั้งเสร็จ

    1.2 set JAVA_HOME

        $ sudo gedit /etc/bash.bashrc

        เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ต่อไฟล์เดิมที่มี แล้ว save
        JAVA_HOME=”/usr/lib/jvm/java-version”
        export JAVA_HOME

    1.3 ทดลอง

        $ java -version

        java version “1.6.0_03″
        Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_03-b05)
        Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_03-b05, mixed mode, sharing)

    ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ OK ครับ

    1.4 reboot เครื่องสักครั้งก็ดีครับ

2. ติดตั้ง Netbeans download ได้ที่ www.netbeans.org

    2.1 เปลี่ยนสิทธิของไฟล์ netbeans-6.0-linux.sh

        $ chmod +x netbeans-6.0-linux.sh

    2.2 จากนั้นก็

        $ ./netbeans-6.0-linux.sh

    2.3 โปรแกรมก็จะขึ้นตัวติดตั้งมาให้ ไม่ยากครับ next อย่างดียวใครจะประแต่ง อะไรก็ทำได้ครับ

    แค่นี้ก็เสร็จครับ
by: laohacking