ການຕິດຕັ້ງ centos

  • 0 Replies
  • 311 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ການຕິດຕັ້ງ centos
« on: August 31, 2017, 04:00:32 PM »
ການຕິດຕັ້ງ centos

1.ສັງເກດວ່າແຜ່ນ centos livedvd  ຈະໃຊ້ເວລາ boot ປະມານ 10-15 ນາທີ, ຂະນະທີ່ແຜ່ນ Centos Live CD ຈະໃຊ້ເວລາ 2-5
ນາທີແລະນອກຈາກນີ້ແຜ່ນ dvd ຫລັງຈາກການ boot ສໍາເລັດຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງ centos ໄດ້ຈາກiconທີ່ຢູ່ຫນ້າdesktop ໄດ້ເລີຍ.
2.ການໃຊ້linux ຖ້າຈະໃຫ້ດີແມ່ນຕ້ອງມີ internet ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມອອນລາຍ.
Display Hardware Information(ການສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຮາດແວ)
ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮາດແວເຂົ້າ terminal ແລ້ວພິມ  “/sbin/lspci-vv | less”,ກົດ spacebar ເພື່ອໂຊລາຍການຂອງ
ອຸປະກອນກ່ຽວກັບ pci port ໃນຄອມພິວເຕີ (ກົດq ເພື່ອອອກ). ຈາກນັ້ນສຽບອຸປະກອນ usb(usb flash drive, ກ້ອງ, ເວັບແຄັມ
ແລະອື່ນໆ) ແລ້ວພິມ  “/sbin/lsusb” ເພື່ອເບິ່ງອຸປະກອນ usb. (ຈາກການທົດລອງຈິງຮູ້ສຶກວ່າຜົນລັບຂອງຄໍາສັ່ງນີ້ຢາກງົງຫລາຍເຕີບ ສໍາລັບມືໃໝ່).
ຖ້າເຈົ້າຢາກເບິ່ງຂໍ້ມູນຮາດແວແບບກຣາຟິກໂໝດ ແລະເຈົ້າມີອິນເຕີເນັດເຊື່ອມຕໍ່,ເຈົ້າສາມາດຕິດຕັ້ງ Hardware Browser ໃນ Centos LiveCD
ໂດຍການ ພິມ “yuminstall hwbrowser”  . ເຈົ້າສາມາດເປີດ Hardware Browser ໄດ້ໂດຍການພິມ “hwbrowser” ..
(ຈາກການທົດລອງຈິງໃນ centos 6.4 ທັງແບບຕິດຕັ້ງແລະແບບ live cd ກະບໍ່ມີ package ນີ້ແຕ່ໃນ centos 5.3 ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດັ່ງຮູບລຸ່ມ)ໃນຫນ້າຕ່າງໂປຣແກຣມ Hardware Browser ມີເມນູດັ່ງນີ້:§ HHardDrives : ບອກເຈົ້າກ່ຽວກັບ partition ທີ່ມີຢູ່. Partition ຂອງຮາດດີສເຈົ້າອາດຈະປາກົດເຫັນ /dev/sd?? ( ຖ້າເປັນຮາດດິສແບບ IDEຈະເປັນ “hd”
ຖ້າເປັນ SATA ຫລື SCSI ຈະເປັນ “sd”), ເຊິ່ງບ່ອນທີ່ເປັນໝາຍຖາມອາດຈະແທນດ້ວຍ a ສໍາລັບຮາດດີສອັນທີ່ 1 ແລະb ສໍາລັບຮາດດີສອັນທີ 2, ແລະຫລັງ
ຈາກນັ້ນຈະ ຕາມດ້ວຍ 1,2,3… ຊະນິດຂອງແຕ່ລະ partition, NTFS ແລະ VFAT ແມ່ນຈະມາກັບ windows, ສ່ວນ ext2,ext3 ແມ່ນສໍາລັບ linux ແລະອື່ນໆທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ.§ ອອະທິບາຍເສີມ:ສ່ວນເກັບຂໍ້ມູນຂອງຮາດດີສເອີ້ນວ່າpartition ສາມາດມີໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1partition ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4 partitionເອີ້ນວ່າ primarypartition.
ຖ້າຕ້ອງການສ້າງຫລາຍກວ່າ 4partition ຕ້ອງໃຫ້ partition ໃດຫນຶ່ງເປັນ extended partition ແລ້ວຈຶ່ງສ້າງ partition ເພີ່ມເຕີມໃນ extended partition,
ເຊິ່ງພາຕີຊັນໂຕໃໝ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ logical partition.§ ລີລີນຸກຈະເບິ່ງອຸປະກອນທຸກຢ່າງເປັນfile ເອີ້ນວ່າ device file ຢູ່ໃນ directory ຊື່ /dev ຮາດດີສຈະຖືກເບິ່ງເປັນ file ຄືກັນ
-       /dev/sda1 ແມ່ນ partition ທີ 1 ຂອງຮາດດີສແບບ sata/scsi ໂຕທີ1
ການນຕິດຕັ້ງlinux ຮ່ວມກັບ os ອື່ນໆ ແມ່ນຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍບໍ່ແຕະຕ້ອງຂໍ້ມູນໃນວິໂດ ເພາະລີນຸກຈະສ້າງພາຕີຊັນແຍກອອກມາຕ່າງຫາກແຕ່ ວ່າລີນຸກຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍ
2 partition ຄື root partition ແລະ swap partition. Linux ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທັງໃນ primary ແລະ extend partition.§ NetworkDevice: ສະແດງຂໍ້ມູນອຸປະກອນ,driverສໍາລັບກາດແລນແລະກາດໄວເລັສທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງເຈົ້າ

p.58ເພື່ອເຊັກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ RAM ໃນຄອມພິວເຕີ(V.6.4ບໍ່ມີ, ໄດ້ແຕ່ V.5.3), ເຂົ້າໄປທີ່ ; System > Administrator > SystemMonitor
ຈະພົບກັບຫນ້າຕ່າງ SystemMonitor ທີ່ຄ້າຍກັບ Task Manager.§ UserMemory= ໂຊວ່າຄອມເຈົ້າມີ RAM ທີ່ໃຊ້ໄດ້ແລະມີຈັກ MB ທີ່ໄຊ້ໄປແລ້ວ.
§ SwapMemory = ຖ້າມີ swap partition, ເຈົ້າຈະເຫັນເນື້ອທີ່ໃນ partition ລວມທັງຈໍານວນ MB ທີ່ໃຊ້ໄປ.
§ TapProcess = ບອກຊື່ process, ເປີເຊັນທີ່ໃຊ້ງານ cpu.
§ TapResource = ບອກກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ມີ cpu,RAM,swap partition ແລະ network.
§  SoundCard= ເພື່ອເຊັກກາດສຽງເຂົ້າເມນູ System > Administration >Sound Card Detection ຈະພົບຫນ້າຕ່າງ Audio Configuration
§  Network/InternetConection = ຖ້າຕ້ອງການເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າເນັດເວີກເຂົ້າໄປທີ່System > Adminstration > Network ຈະພົບຫນ້າຕ່າງNetwork Configuration
§  VideoCard = ເພື່ອເຊັກກາດຈໍ ເຂົ້າໄປSystem > Administration > Display ຈະພົບຫນ້າຕ່າງDisplay setting
p.59
ເຮົາສາມາດທົດສອບຮາດແວໂຕອື່ນໄດ້ໂດຍການເປີດໂປຣແກຣມໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກັບອຸປະກອນ (ເຊັ່ນ web browser ,File manager) . ອຸປະກອນ USB ຫລາຍອັນ(ກ້ອງຖ່າຍຮູບ,ໂທລະສັບ….) ຈະຖືກພົບແລະໂຊ icon ໃນຫນ້າຈໍ.


Beginning the Installation(ເລີ່ມການຕິດຕັ້ງ)ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເລືອກໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ແມ່ນສາມາດໄປແກ້ໄຂໄດ້ຫລັງຈາກທີ່ຕິດຕັ້ງ centos ສໍາເລັດp.601.ເລີ່ມຕົ້ນເປີດເຄື່ອງ boot ຈາກແຜ່ນ DVD: ກົດ “Enter” ເພື່ອເລີ່ມການຕິດຕັ້ງແບບ Graphic ຫລື Upgrade.
ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນ option ໃນການບູດ ພິມຄໍາວ່າ“linux” ທີ່ຫນ້າຕ່າງ boot prompt ຕາມດ້ວຍ option ທີ່ຕ້ອງການ.ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອຕິດຕັ້ງທາງອື່ນ
ເຊັ່ນຜ່ານເນັດເວີກພິມ “linux askmethod”§  Choose a Language ເມື່ອພ້ອມແລ້ວ,ໃຫ້ຍືນຢັນພາສາທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງ.§  Choose a Keyboard— ເລືອກຄີບອດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ(ໂຕdefault ແມ່ນ US English 101 keyPC)