ເຮົາມາສັງເກດສຽງBeep CodeຂອງBIOSວ່າຄອມພິວເຕີ້ເຮົາມີບັນຫາທາງດ້ານ Hard ware ຫຼືບໍ່

  • 0 Replies
  • 572 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ເຮົາມາສັງເກດສຽງBeep CodeຂອງBIOSວ່າຄອມພິວເຕີ້ເຮົາມີບັນຫາທາງດ້ານ Hard ware ຫຼືບໍ່
ສຽງນີ້ເປັນສຽງເຕືອນທີ່ໄດ້ຍິນເມື່ອເປີດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍເຄື່ອງຈະເຮັດການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງໂຕມັນເອງ ແລະແຈ້ງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທຸກຄັ້ງເມື່ອເປີດເຄື່ອງ ກະບວນການນີ້ເອີ້ນວ່າການ POST(Power-On Self Test) ເຊິ່ງເມື່ອເຄື່ອງກວດພົບບັນຫາ ຫຼື ບໍ່ພົບກໍ່ຕາມເຄື່ອງຈະສົ່ງສຽງເຕືອນໃຫ້ຮູ້ ເປັນສຽງສັ້ນແນ່ ຍາວແນ່ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງສັງເກດແລະຟັງສຽງໃຫ້ດີ ສັນຍານສຽງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອນຳມາຖອດລະຫັດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນແມ່ນມາຈາກສາເຫດໃດ ໂດຍສັນຍານສຽງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ໄບອອດຢູ່ເທິງເມນບອດ ເຊິ່ງສັງເກດສຽງຂອງໄບອອດແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ດັ່ງນີ້
        ສະແດງລະຫັດສຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງໄບອອດຍີ່ຫໍ້ Award
        1.ສຽງບີບສັ້ນໆ 1 ຄັ້ງ/(Beep)   ໝາຍເຖິງເຄື່ອງເຮັດວຽກປົກກະຕິດີ POST ຜ່ານ
        2.ສຽງບີບສັ້ນໆ 2-3 ຄັ້ງ/(Beep Beep) ໝາຍເຖິງເຄື່ອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລມຫຼືເມນບອດອາດຈະມີບັນຫາ POST ບໍ່ຜ່ານ
        3.ບໍ່ມີສຽງ    ແຫຼ່ງຈ່ຍໄຟຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        4.ສຽງບີບສັ້ນໆຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Beep Beep Beep Beep) ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        5.ສຽງບີບຍາວໆ1ຄັ້ງ ແລະສັ້ນໆ1ຄັ້ງ (Beep…Beep) ໝາຍເຖິງເມນບອດມີບັນຫາ
        6.ສຽງບີບຍາວໆ1ຄັ້ງແລະສັ້ນໆ2ຄັ້ງ (Beep…Beep Beep) ກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືກາດຈໍເພ
        7.ສຽງບີບຍາວໆຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ(Beep..Beep…Beep…Beep…Beep) ໝາຍເຖິງແລມສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
       
        ສະແດງລະຫັດສຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງໄບອອດຍີ່ຫໍ້ AMI
        1.ສຽງດັງ1ຄັ້ງ  ໝາຍເຖິງເຄື່ອງເຮັດວຽກປົກກະຕິດີ POST ຜ່ານ
        2.    2ຄັ້ງ        ໜ່ວຍຄວາມຈຳໜ່ວຍທຳອິດສຸດ(64 KB) ມີບັນຫາ ກວດສອບພາລິຕີ້ບໍ່ຜ່ານ
        3.        3ຄັ້ງ        ການທົດສອບການອ່ານ/ຂຽນຂໍ້ມູນໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳມີບັນຫາ
        4.        4ຄັ້ງ        ວົງຈອນຕັ້ງເວລາຕົວຫຼັກເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        5.        5ຄັ້ງ        ຊີພີຢູມີບັນຫາ
        6.        6ຄັ້ງ        ໂຕຊິບທີຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຄີບອດເພ
        7.        7ຄັ້ງ        ເກີດປັນຫາໃນການປ່ຽນໂໝດການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູ
        8.        8ຄັ້ງ        ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        9.        9ຄັ້ງ        BIOSມີປັນຫາ
        10.        10ຄັ້ງ        CMOSມີບັນຫາ ບໍ່ສາມາດອ່ານຂຽນ CMOS ໄດ້
        11.        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແຄດຊມີບັນຫາ
        ສະແດງລະຫັດສຽງທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງໄບອອດຍີ່ຫໍ້ Phoenix
        1.ສຽງດັງ 1-1-3        CMOSມີບັນຫາ ບໍ່ສາມາດອ່ານຂຽນ CMOS ໄດ້
        2.           1-1-4        BIOSມີປັນຫາ
        3.           1-2-1        ວົງຈອນຕັ້ງເວລາຕົວຫຼັກເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        4.           1-2-2        ເມນບອດມີບັນຫາ
        5.           1-2-3         ເມນບອດມີບັນຫາ
        6.           1-3-1        ເມນບອດມີບັນຫາ
        7.           1-3-3        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມມີບັນຫາ
        8.           1-3-4        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        9.           1-4-1        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມຫຼືເມນບອດມີບັນຫາ
        10.           1-4-2        ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມມີບັນຫາ
        11.        2-1-1/2-1-2ຫຼື2-1-3/2-1-4 ໜ່ວຍຄວາມຈຳແລມມີບັນຫາ
        12.        3-1-0                ຊິບເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        13.        3-1-1                ເມນບອດມີບັນຫາ
        14        3-1-2                ເມນບອດມີບັນຫາ
        15.        3-1-3                ອິນເຕີລັຟມີບັນຫາ
        16.        3-1-4                ອິນເຕີລັຟມີບັນຫາ
        17.        3-2-4                ອິນເຕີລັຟມີບັນຫາ
        18.        3-3-4                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        19.        3-4-0                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        20.        3-4-1                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        21.        3-4-2                ໜ່ວຍຄວາມຈຳເທິງກາດຈໍມີບັນຫາ(ກາດຈໍເພ) ຫຼືກາດຈໍສຽບບໍ່ແໜ້ນຫຼືໜ້າສຳຜັດເປື້ອນ
        22.        4-2-1                ຊິບເທິງເມນບອດມີບັນຫາ
        23.        4-2-2                ໂຕຊິບທີຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຄີບອດເພ
        24.        4-2-3                ໂຕຊິບທີຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຄີບອດເພ
        25.        4-3-1                ເມນບອດມີບັນຫາ
        26.        4-3-2                ເມນບອດມີບັນຫາ
        27.        4-3-3                ເມນບອດມີບັນຫາ
        28.        4-3-4                ບໍ່ສາມາດຕັ້ງເວລາໄດ້ ຖ່ານໄບອອດເທິງເມນບອອດໝົດ
        29.        4-4-1                Serial Porst ມີບັນຫາ
        30.        4-4-2                Parallel Porst ມີບັນຫາ
        31.        4-4-3                ໜ່ວຍຄາມຈຳທາງຄະນິດສາດຂອງຊີພີຢູ (Math         Co-Processor) ມີບັນຫາ ຫຼືຊີພີຢູເພ       


by birdflu2007.exe