10 ວິທີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ ໃນການຫລິ້ນ ອິນເຕີເນັດ

  • 0 Replies
  • 281 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


•   ຕິດຕັ້ງ Driver ຂອງ Modem ຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າການໃຊ້ Driver ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງໂມເດັມໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
ວິທີການກວດເບິ່ງ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Start, ເລືອກ Control Panel,
ແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ໄອຄອນ Modem ຈາກນັ້ນກົດ General Tab
ສັງເກດເບິ່ງວ່າຊື່ໂມເດັມກົງກັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ
ບໍລິສັດທີ່ທ່ານຊື້ມາ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສະດວກໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌
ຂອງເຈົ້າຂອງໂມເດັມນັ້ນ ແລ້ວເລືອກ download Driver
ຂອງໂມເດັມຂອງທ່ານ ເລືອກເອົາເວີຊັ້ນໃໝ່ສຸດ.

•   ຊື້ໂມເດັມທີ່ມີຄວາມໄວສູງສຸດ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມໄວທ່ານກໍຕ້ອງຊື້ໂມເດັມທີ່ໄວຂຶ້ນ
ແຕ່ກໍຕ້ອງເບິ່ງວ່າຄວາມໄວຂອງ PC ທີ່ທ່ານໃຊ້ ຊຶ່ງມັນກໍເປັນ
ສ່ວນປະກອບໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

•   ໂມເດັມດຽວບໍ່ພໍ ໃຊ້ສອງໂມເດັມ

ຫົວຂໍ້ນີ້ບໍ່ຢາກແນະນຳ ຍ້ອນວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນເພີ່ມ ແລະ
ເສຍເງິນຄ່າໂທລະສັບໃນການນຳໃຊ້ເພີ່ມເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ກໍເປັນ
ວິທີທີ່ດີ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງໄວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ
ການນໍາໃຊ້ໂມເດັມ 2 ໂຕໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຂື້ນກັບ ISP ທີ່ທ່ານໃຊ້
ບໍລິການວ່າ ສະໜັບສະໜູນ 2 ໂມເດັມ ຫຼື ບໍ່.

•   ເລືອກ ISP ທີ່ໄວ ແລະ ດີທີ່ສຸດ

ທ່ານອາດຈະເປັນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການກັບຫລາຍໆ ISP ແຕ່ກໍຍັງ
ບໍ່ທັນຖືກໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງ ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ເລື່ອງລະບົບ,
ຫລາຍເທື່ອເກີດການ shutdown ເອງຊື່ໆ ( ແກ້ໄຂ Server )
ດັ່ງນັ້ນ ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍໃນການເລືອກ ISP ມານໍາໃຊ້ຄື ໃຊ້ຊຸດ
ອິນເຕີເນັດສໍາເລັດຮູບປະມານ 10 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວລອງໃຊ້ເບິ່ງກ່ອນ.

•   ເລືອກເບີໂທລະສັບໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຫົວຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຫລາຍໆທ່ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ISP
ຈະມີບໍລິການອິນເຕີເນັດຫລາຍໆລະດັບ ຂື້ນກັບຄວາມໄວຂອງໂມເດັມ
ຂອງທ່ານ ຕົວຢ່າງ ຖ້າໃນໂມເດັມ 33.6 kbps ຈະຕ້ອງໃຊ້
ໂທລະສັບນໍາເບີໃດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ໂມເດັມ 56 kbps
ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບນໍາເບີໃດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຖ້າຫາກວ່າ
ທ່ານໃຊ້ນໍາເບີໂທລະສັບຜິດ ມັນກໍສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຊ້າລົງໄດ້.

•   ຫລີກເວັ້ນຄວາມແອອັດຂອງການຈະລາຈອນໃນອິນເຕີເນັດ

ໄລຍະເວລາທີ່ຄົນມັກໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫລາຍແມ່ນລະຫວ່າງ 5 ໂມງແລງ
ຫາ 12 ໂມງກາງຄືນ, ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດຫລີກເວັ້ນ
ເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ ກໍຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂື້ນ.

•   ຕັ້ງຄ່າ Buffers ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ

ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງໃຊ້ໂມເດັມແບບ UART ລຸ້ນ 16550 ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ
ແລະ ນໍາໃຊ້ Windows 95,98 /NT ໃຫ້ລອງປັບປ່ຽນຄ່າ Buffers
ໂດຍການກົດປຸ່ມ Start ເລືອກ Control Panel ໃຫ້ກົດໃສ່ໄອຄ້ອນ
Modems ກົດເລືອກ Properties ໃຫ້ກົດອີກເທື່ອຢູ່ທີ່ປຸ່ມ
Connection tab ທ່ານຈະພົບແຖບສະໄລ້ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມ Port Setting
ໃຫ້ປັບຄ່າ Receive Buffers ແລະ Transmit Buffers
ໄປທາງຂວາ ເປັນການເພື່ມ Buffers ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານຫລີ້ນອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

•   ຕັ້ງຄ່າ Ports ໃຫ້ເໝາະສົມ

ໃຫ້ທົດລອງປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມໄວຂອງ Port ໃຫ້ເປັນ 57,600 ຫຼື
115,200 bps ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Modem ເລືອກ Properties
ເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ Maximum speed ຫລັງຈາກຕິດຕັ້ງຄ່າ Modem
ແລ້ວໃຫ້ປັບຄ່າຄວາມໄວຂອງ Port ໃນ Device Manager
ຕື່ມອີກ ໂດຍການກົດທີ່ Control Panel ເລືອກໄອຄອນ
System ກົດເລືອກ Device Manager ແລ້ວເລືອກ Port
ແລະ ກົດໝາຍເລກ Com Port ທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງໂມເດັມເອົາໄວ້ເລືອກ
Port Setting ( ຂໍ້ຄວາມ Flow Control ຖືກເລືອກເປັນ
Hardware ) ຫລັງຈາກນັ້ນ ກຳນົດຄ່າ 57,600 ຫຼື 115,200
ໃຫ້ກົງກັບ Modem Properties ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

•   ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຊ່ວຍປັບຄ່າ ແລະ ຕິດ Turbo ໃຫ້ກັບ
ເວັບບຣາວເຊີຂອງທ່ານ

ພາຍຫລັງທີ່ປັບຄ່າຕ່າງໆແລ້ວຍັງບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ ໃຫ້ລອງຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ
ທີ່ຊ່ວຍໃນການປັບຄ່າ ແລະຊ່ວຍເຫລືອໃນການເພີ່ມຄວາມໄວໂດຍການ
ກວດສອບ Configuration ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ ISP ຂອງທ່ານ
( ຊຶ່ງແຕ່ລະ ISP ຈະບໍ່ຄືກັນ ) ໂປຣແກຣມເຫລົ່ານີ້ປະກອບມີ
Internet Turbo, Web Turbo.

•   ລຶບຂໍ້ມູນໃນ Cache ແລະ ປັບແຕ່ງ Harddisk
ໃຫ້ທົດລອງປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມໄວຂອງ Port ໃຫ້ເປັນ 57,600 ຫຼື
115,200 bps ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ Modem ເລືອກ Properties
ເບິ່ງທີ່ຊ່ອງ Cache ຄືພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຫລີ້ນອິນເຕີເນັດ ຖ້າຫ່ານ
ມີພື້ນທີ່ໃນ Harddisk ບໍ່ພຽງພໍ ທ່ານຄວນຈະລຶບ Cache ອອກ
ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ເວັບບຣາວເຊີ້ຂອງທ່ານ IE 5 ໃຫ້ກົດ Tools ເລືອກ
Internet Option ໃຫ້ເລືອກ Temporary Internet Files
ໃຫ້ເລືອກ Delete files ( Files ເຫຼົ່ານີ້ຄື Files ທີ່ຖືກ
Save ໄວ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫລິ້ນອິນເຕີເນັດ ) ຫລັງຈາກນັ້ນ
ທ່ານປັບແຕ່ງ Harddisk ໂດຍການເລືອກຄຳສັ່ງ Scandisk ແລະ
Disk Defragmenter ຊຶ່ງຄຳສັ່ງນີ້ຢູ່ທີ່ເມນູ Accessories
ເມນູຍ່ອຍ System Tools.


by www.vtetoday.la